Search result for

don

(184 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -don-, *don*. Possible hiragana form: どん
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง

English-Thai: Longdo Dictionary
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Don't mind (slang) ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจ
See also: A. attend,
donny[ดอนนี่] (n ) (แสลง) ส้วมซึมขนาดเล็ก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าไกลๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
don    [N] หัวหน้ามาเฟีย, See also: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์
don    [VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear
done    [ADJ] เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
dong    [SL] อวัยวะเพศชาย
don't    [ABBR] ไม่ (คำย่อของ do not)
donee    [N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
donor    [N] ผู้บริจาค, Syn. benefactor, giver, patron, supporter
donate    [VT] บริจาค, See also: มอบให้, อุทิศให้, Syn. bestow, devote
donkey    [N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey    [N] ลา, Syn. ass, burro

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio mortis causa (L.)การให้ที่มีผลเมื่อตายแล้ว [ดู gife causa mortis] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor policyกรมธรรม์บริจาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor, general; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
donor, universal; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Donitzยุงแอไคไนตัส [การแพทย์]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Donor Countries/ International Organizationsประเทศ/องค์การระหว่างประเทศผู้ให้ [การทูต]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Donor Setsชุดเจาะเลือดผู้บริจาคที่ใช้สำหรับเจาะเลือดใส่ขว [การแพทย์]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]
Donorsผู้ให้เลือด [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ
don juan(ดอนวาน') n. ชายเจ้าชู้,นักล่าผู้หญิงเพื่อการเสพย์สวาท,เสื้อผู้หญิง
don't(โดนทฺ) do not, See also: don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม
dona(ดอ'นะ) n. คุณนาย
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
donative(ดอน'นะทิฟว) n. สิ่งที่บริจาค,ของบริจาค,เงินบริจาค,ของขวัญ
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม

English-Thai: Nontri Dictionary
don(vt) สวม,ใส่
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
done(vt) pp ของ do
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
don"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."
don"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.
don"Why aren't you going?" "Because I don't want to."
don"No, I don't," said Mr Jordan.
don"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.
don"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."
don"I don't like carrots." "Neither do I."
don"Is he right?" "I don't think so."
donI don't know how things were a hundred or fifty years ago.
donI don't want to spend more than $10.
donI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
donWhy don't we share a room?
donI don't have a cent, let alone a dollar.
donI will get the work done in a week.
donI don't mind getting up at six.
donI don't mind leaving at six o'clock.
donI must have it done somehow by six.
donOh, don't worry about it.
donSofas like that don't come cheap.
donI don't care what they say.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Now, don't you worry, son.ตอนนี้คุณไม่ ต้องกังวลลูกชาย Pinocchio (1940)
You don't say!คุณไม่พูด! Pinocchio (1940)
I don't wanna be an actor.ฉันไม่อยากเป็นนักแสดง Pinocchio (1940)
I don't like the looks of this.ฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของเรื่องนี้ ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Oh, don't hurt him,Jiminy.โอ้ไม่ทำร้ายเขา จิมืนี Pinocchio (1940)
Where'd all the donkeys come from?หมอนลาทั้งหมดมาจากไหน? Pinocchio (1940)
I don't wanna be a donkey!ฉันไม่อยากจะลา! Pinocchio (1940)
Hey, you laugh like a donkey.เฮย คุณหัวเราะเหมือนลา Pinocchio (1940)
The kids, the boys, they're all donkeys!เด็กเด็ก, พวกเขากำลังลาทุกคน! Pinocchio (1940)
We're done for!เรากำลังทำเพื่อ! Pinocchio (1940)
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
Perhaps you don't remember an old woman like me.คุณคงจําสาวเเก่อย่างฉันไม่ได้ละกระมัง Rebecca (1940)
What do you think of Monte Carlo? Or don't you think of it at all?คุณคิดว่ามอนติ คาร์โลเป็นยังไงครับ รึว่าไม่สนใจที่นี่เลย Rebecca (1940)
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ Rebecca (1940)
Perhaps you could make yourself useful to Mr. De Winter if he wants anything done.ฉันว่าเธอควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ เเล้วไปช่วยคุณเดอ วินเทอร์ดีกว่า Rebecca (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่า    [AUX] do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
สุก    [ADJ] cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ลา    [N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
เงินบริจาค    [N] donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ผู้บริจาค    [N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ให้    [N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
ได้ที่ [ADV] done to a turn, Syn. เหมาะ, พอดี, ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ, Example: เธอเคี่ยวกะทิจนได้ที่
ทำทาน    [V] donate, See also: give alms, Syn. ให้ทาน, บริจาคทาน, Example: แม่ไปทำทานที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องในวันเกิดทุกๆ ปี
ทิ้งทาน    [V] donate, See also: give away alms by scattering, Syn. โปรยทาน, Example: เมื่อแห่นาครอบโบสถ์เสร็จแล้ว นาคก็จะทิ้งทานให้กับผู้ที่มาแห่นาค, Thai definition: ให้ทานโดยวิธีหว่านหรือโปรยสตางค์หรือเหรียญ
ทายก    [N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DON    D AA1 N
DONE    D AH1 N
DONN    D AA1 N
DONA    D OW1 N AH0
DONG    D AO1 NG
DONS    D AA1 N Z
DONG    D AO1 NG G
DONAT    D OW1 N AH0 T
DONER    D AO1 N ER0
DON'T    D OW1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Don    (n) (d o1 n)
don    (v) (d o1 n)
Dont    (n) (d ou1 n t)
done    (v) (d uh n)
dons    (v) (d o1 n z)
don't    (v) (d ou n t)
donor    (n) (d ou1 n @ r)
Donuts    (n) (d ou1 n uh t s)
Donald    (n) (d o1 n l d)
donate    (v) (d ou1 n ei1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鈍角[どんかく, donkaku] (n) มุมป้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน

German-Thai: Longdo Dictionary
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don {m}Don [Add to Longdo]
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
abandonner(vt) ละ, ทิ้ง Les algériens ont abandonné leurs maisons pendant la guerre. ยอมแพ้ Les joueurs ont abandonné au premier mi-temps. , See also: S. renoncer, céder,

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship [Add to Longdo]
不要[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not [Add to Longdo]
不谢[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] don't mention it; not at all [Add to Longdo]
不送[bù sòng, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, ] don't bother to see me out [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
休想[xiū xiǎng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄤˇ, ] don't think (that) [Add to Longdo]
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, ] (ethnic group) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
ヨードン[よーどん, yo-don] Yourdon [Add to Longdo]
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]
近似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
近似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土のう[どのう, donou] Sandsack [Add to Longdo]
曇天[どんてん, donten] bewoelkter_Himmel [Add to Longdo]
木曜[もくよう, mokuyou] Donnerstag [Add to Longdo]
木曜日[もくようび, mokuyoubi] Donnerstag [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]
殿[どの, dono] Feudalherr [Add to Longdo]
殿[どの, dono] -dono Herrn... [Add to Longdo]
迅雷[じんらい, jinrai] Donnerschlag [Add to Longdo]
鈍器[どんき, donki] stumpfer (als Waffe benutzter), Gegenstand [Add to Longdo]
鈍感[どんかん, donkan] gefuehllos, stumpf, dickfaellig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\, v. t. [imp. & p. p. {Donned}; p. pr. & vb. n.
   {Donning}.] [Do + on; -- opposed to doff. See {Do}, v. t.,
   7.]
   To put on; to dress in; to invest one's self with.
   [1913 Webster]
 
      Should I don this robe and trouble you. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      At night, or in the rain,
      He dons a surcoat which he doffs at morn. --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\ (d[o^]n), n. [Sp. don; akin to Pg. dom, It. donno; fr.
   L. dominus master. See {Dame}, and cf. {Domine}, {Dominie},
   {Domino}, {Dan}, {Dom}.]
   1. Sir; Mr; Signior; -- a title in Spain, formerly given to
    noblemen and gentlemen only, but now common to all
    classes.
    [1913 Webster]
 
       Don is used in Italy, though not so much as in
       Spain. France talks of Dom Calmet, England of Dan
       Lydgate.               --Oliphant.
    [1913 Webster]
 
   2. A grand personage, or one making pretension to
    consequence; especially, the head of a college, or one of
    the fellows at the English universities. [Univ. Cant] "The
    great dons of wit." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Don
   n 1: a Spanish gentleman or nobleman
   2: teacher at a university or college (especially at Cambridge
     or Oxford) [syn: {preceptor}, {don}]
   3: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   4: Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds
     to Irish Danu
   5: a European river in southwestern Russia; flows into the Sea
     of Azov [syn: {Don}, {Don River}]
   6: a Spanish courtesy title or form of address for men that is
     prefixed to the forename; "Don Roberto"
   v 1: put clothing on one's body; "What should I wear today?";
      "He put on his best suit for the wedding"; "The princess
      donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately
      robes"; "He got into his jeans" [syn: {wear}, {put on},
      {get into}, {don}, {assume}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 don [dõ]
   gift; present
   dowry
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Don [dɔn]
   Don
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 don
 
 1. ''Bay'' anlamına gelen ispanyolca bir söz
 2. ispanya'nın ileri gelenlerinden, Don
 3. (ing), (k.dili.) üniversite öğretmeni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frot
 
 1. donma
 2. ayaz, don, kırağı
 3. soğuk davranış
 4. (argo) başarısızlık, muvaffakıyetsizlik
 5. dondurmak, kırağı tutmak
 6. şekerli bir karışımla kaplamak (pasta)
 7. donmak
 8. buz tutmak. frost line toprağın azami buz tutma derinliği.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frosty
 
 1. don ve ayaz gibi soğuk
 2. buz tutmuş, don yemiş, kırağı düşmüş
 3. soğuk, mesafeli, cana yakın olmayan
 4. saçı ağarmış, kır saçlı. frostily çok soğuk bir şekilde. frostiness soğuk, don.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pants
 
 1. (çoğ.), (A.B.D.) pantolon
 2. don, külot.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Don [dɔn] (n) , s.(m )
   thu
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top