ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recipient

R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recipient-, *recipient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recipient(n) ผู้รับ, Syn. heir, legatee

English-Thai: Nontri Dictionary
recipient(n) ผู้ต้อนรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recipientผู้รับ (เลือด, เนื้อเยื่อ, อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recipientผู้รับ, ผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recipientตัวทดลอง, ผู้รับการทดลอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Donor had them, The recipients got them.ผู้บริจาคอวัยวะมีมัน ผู้รับบริจาคก็รับมันไป Not Cancer (2008)
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง The Eye (2008)
I am thrilled to announce to you that you have finally been named the recipient of our $500, 000 genius grant.ผมมีเรื่องตื่นเต้นมาแจ้งให้คุณทราบว่า คุณมีชื่อในผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่มีสิทธิ ได้รับทุนความอัจฉริยะ 500, 000 ดอลล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
which is why the student council has chosen to make coach Ray the recipient of our fall fundraiser "meet you at the carwash."ซึ่งนั่นแหละทำไมนักเรียน ลงมติให้โค๊ชเรย์ ผู้ทีได้รับการระดมทุนจากพวกเราทุกคน\ พบคุณที่ร้านล้างรถ The Pickle Jar (2009)
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง Playing Cards with Coyote (2009)
Recipient of sixteen Purple Hearts... three Congressional Medals of Honor... seven Presidential Medals of Bravery... and starting tight end for the University of Texas, El Paso.ได้รับ 16 หัวใจม่วง ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากสภา 3เหรียญ ได้รับเหรียญกล้าหาญ จากประธานาธิบดี 7 เหรียญ MacGruber (2010)
In ancient Rome, the winning gladiator was the recipient of gifts.ในกรุงโรมโบราณ, was ชนะ Gladiator ผู้รับของขวัญ Death Race 2 (2010)
We find the intended recipient and...เราตั้งหาคนที่พวกมันสื่อถึง จากนั้น... The Blind Banker (2010)
Army special forces, recipient of two purple hearts and the distinguished service medal during his six tours in Afghanistan.อยู่หน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐฯ เคยได้รับเหรียญเพอร์เพิลฮาร์ท 2 เหรียญ และเหรียญกล้าหาญ... - ระหว่างที่ไปประจำการที่อัฟกานิสถานถึง 6 ครั้ง Countdown (2011)
That's what makes you the perfect recipient of this bequeathment.นั่นทำให้เธอเป็นผู้รับที่เหมาะสม กับมรดกชิ้นนี้ Intermediate Documentary Filmmaking (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recipientA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
recipientThe largest recipient of Japan's ODA that year was China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ(n) receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระปุก[krapuk] (n) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin  FR: bocal [ m ] ; pot [ m ] ; petit pot [ m ] ; petit récipient [ m ]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
โอ[ō] (n) EN: small bowl ; lacquered bowl  FR: récipient en laque [ m ]
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [ m ] ; vaisselle [ f ]
ผู้รับ[phūrap] (n) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee  FR: destinataire [ m ] ; bénéficiaire [ m ] ; accepteur [ m ]
ผู้รับเงิน[phūrapngoēn] (n) EN: payee ; earner ; recipient

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECIPIENT R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T
RECIPIENT R IH0 S IH1 P IY0 AH0 N T
RECIPIENTS R IH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S
RECIPIENT'S R IH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S
RECIPIENTS' R IH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recipient (n) rˈɪsˈɪpɪəʳnt (r i1 s i1 p i@ n t)
recipients (n) rˈɪsˈɪpɪəʳnts (r i1 s i1 p i@ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
获得者[huò dé zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˇ, / ] recipient, #14,376 [Add to Longdo]
收件人[shōu jiàn rén, ㄕㄡ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, ] recipient (of mail); To: (email header), #42,583 [Add to Longdo]
接受者[jiē shòu zhě, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄓㄜˇ, ] recipient; person receiving sth, #47,379 [Add to Longdo]
奖得主[jiǎng dé zhǔ, ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, / ] recipient of an award; prize winner [Add to Longdo]
菲尔兹奖得主[Fēi ěr zī jiǎng dé zhǔ, ㄈㄟ ㄦˇ ㄗ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, / ] recipient of Fields medal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfänger { m }; Rezipient { m } | Empfänger { pl }recipient | recipients [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) { comp } designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
レシピエント[reshipiento] (n) recipient [Add to Longdo]
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
享受者[きょうじゅしゃ, kyoujusha] (n) recipient [Add to Longdo]
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand [Add to Longdo]
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] (n) { comp } actual recipient [Add to Longdo]
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) { MA } skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games) [Add to Longdo]
受給者[じゅきゅうしゃ, jukyuusha] (n) recipient of payments; pensioner [Add to Longdo]
受取人[うけとりにん, uketorinin] (n) recipient; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
受信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipient \Re*cip"i*ent\, a.
   Receiving; receptive.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipient \Re*cip"i*ent\ (r[-e]*s[i^]p"[i^]*ent), n. [L.
   recipiens, -entis, receiving, p. pr. of recipere to receive:
   cf. F. r['e]cipient. See {Receive}.]
   A receiver; the person or thing that receives; one to whom,
   or that to which, anything is given or communicated;
   specifically, the receiver of a still.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recipient
   n 1: a person who receives something [syn: {recipient},
      {receiver}]
   2: the semantic role of the animate entity that is passively
     involved in the happening denoted by the verb in the clause
     [syn: {recipient role}, {recipient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top