Search result for

recipient

(62 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recipient-, *recipient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recipient[N] ผู้รับ, Syn. heir, legatee

English-Thai: Nontri Dictionary
recipient(n) ผู้ต้อนรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recipientผู้รับ (เลือด, เนื้อเยื่อ, อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recipientผู้รับ, ผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recipientตัวทดลอง, ผู้รับการทดลอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It would be a coincidence if six transplant recipientsมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทั้ง 6 Not Cancer (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Donor had them, The recipients got them.ผู้บริจาคอวัยวะมีมัน ผู้รับบริจาคก็รับมันไป Not Cancer (2008)
Cellular memory based on the theory that all living tissues have the capacity to remember cellular memory explains how energy and information from a donor's tissue can transfer, consciously or unconsciously, to the recipientซิดนี่ คุณเวล ซิดนี่ นี่ พอล เธออยู่ในนั้นไหม? The Eye (2008)
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง The Eye (2008)
Kelsi Nielsen, the Juilliard School Scholarship Recipient.เคลซี เนลสัน ได้รับทุนจาก จูลียาร์ด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Being as I was the original recipientในฐานะที่ฉันเป็น คนแรกตัวจริง The Price (2008)
I am thrilled to announce to you that you have finally been named the recipient of our $500,000 genius grant.ผมมีเรื่องตื่นเต้นมาแจ้งให้คุณทราบว่า คุณมีชื่อในผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่มีสิทธิ ได้รับทุนความอัจฉริยะ 500,000 ดอลล่า Dead Like Me: Life After Death (2009)
which is why the student council has chosen to make coach Ray the recipient of our fall fundraiser "meet you at the carwash."ซึ่งนั่นแหละทำไมนักเรียน ลงมติให้โค๊ชเรย์ ผู้ทีได้รับการระดมทุนจากพวกเราทุกคน\ พบคุณที่ร้านล้างรถ The Pickle Jar (2009)
Of getting to know tonight's recipient,ที่ได้รู้จักผู้รับรางวัลคืนนี้ Enough About Eve (2009)
I've been wondering how a Nobel finalist and recipient of the MacArthur prize spends his idle moments.ที่ผมกำลังสงสัยอยู่ว่า ผู้เข้ารอบสุดท้าย รางวัลโนเบล และคนได้รับ รางวัลแมคอาเธอร์ ใช้เวลายามว่าง Playing Cards with Coyote (2009)
Saber initiated a call to the usual recipient, Mr. Yanshu, in Beijing.ไม่. ฉันคือนักพันธ์ศาสตร์ สายลับซูเปอร์วิศวกร. G-Force (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recipientA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
recipientThe largest recipient of Japan's ODA that year was China.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ[N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระปุก[n.] (krapuk) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin   FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m]
กระติบ[n.] (kratip) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice   FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
โอ[n.] (ō) EN: small bowl ; lacquered bowl   FR: récipient en laque [m]
ภาชนะ[n.] (phāchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับเงิน[n.] (phūrapngoēn) EN: payee ; earner ; recipient   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECIPIENT    R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T
RECIPIENTS    R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S
RECIPIENT'S    R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S
RECIPIENTS'    R AH0 S IH1 P IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recipient    (n) (r i1 s i1 p i@ n t)
recipients    (n) (r i1 s i1 p i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfänger {m}; Rezipient {m} | Empfänger {pl}recipient | recipients [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
レシピエント[, reshipiento] (n) recipient [Add to Longdo]
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
享受者[きょうじゅしゃ, kyoujusha] (n) recipient [Add to Longdo]
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand [Add to Longdo]
謙譲語I;謙譲語1[けんじょうごいち, kenjougoichi] (n) (See 謙譲語II) humble language in which the listener (or a third party) is the indirect object of an action (or the recipient of a object, etc.) [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] (n) {comp} actual recipient [Add to Longdo]
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games) [Add to Longdo]
受給者[じゅきゅうしゃ, jukyuusha] (n) recipient of payments; pensioner [Add to Longdo]
受取人[うけとりにん, uketorinin] (n) recipient; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接受者[jiē shòu zhě, ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄓㄜˇ, ] recipient; person receiving sth [Add to Longdo]
收件人[shōu jiàn rén, ㄕㄡ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, ] recipient (of mail); To: (email header) [Add to Longdo]
奖得主[jiǎng dé zhǔ, ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, / ] recipient of an award; prize winner [Add to Longdo]
获得者[huò dé zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˇ, / ] recipient [Add to Longdo]
菲尔兹奖得主[Fēi ěr zī jiǎng dé zhǔ, ㄈㄟ ㄦˇ ㄗ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄜˊ ㄓㄨˇ, / ] recipient of Fields medal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
実受信者[じつじゅしんしゃ, jitsujushinsha] actual recipient [Add to Longdo]
受信者[じゅしんしゃ, jushinsha] recipient [Add to Longdo]
受信相手[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients [Add to Longdo]
対象受信者[たいしょうじゅしんしゃ, taishoujushinsha] immediate recipient [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipient \Re*cip"i*ent\, a.
   Receiving; receptive.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recipient \Re*cip"i*ent\ (r[-e]*s[i^]p"[i^]*ent), n. [L.
   recipiens, -entis, receiving, p. pr. of recipere to receive:
   cf. F. r['e]cipient. See {Receive}.]
   A receiver; the person or thing that receives; one to whom,
   or that to which, anything is given or communicated;
   specifically, the receiver of a still.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recipient
   n 1: a person who receives something [syn: {recipient},
      {receiver}]
   2: the semantic role of the animate entity that is passively
     involved in the happening denoted by the verb in the clause
     [syn: {recipient role}, {recipient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top