Search result for

donor

(60 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donor-, *donor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donor[N] ผู้บริจาค, Syn. benefactor, giver, patron, supporter
donorship[N] การบริจาค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donor(โด'เนอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,เนื้อเยื่อหรืออวัยวะ, See also: donorship n. ดูdonor, Syn. giver

English-Thai: Nontri Dictionary
donor(n) ผู้ให้,ผู้บริจาค,ผู้บริจาคเลือด,ผู้มอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor policyกรมธรรม์บริจาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor, general; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
donor, universal; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Donor Countries/ International Organizationsประเทศ/องค์การระหว่างประเทศผู้ให้ [การทูต]
Donor countryประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Donor Setsชุดเจาะเลือดผู้บริจาคที่ใช้สำหรับเจาะเลือดใส่ขว [การแพทย์]
Donor Siteตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้ [การแพทย์]
Donorsผู้ให้เลือด [การแพทย์]
Donorsผู้ให้,ตัวให้,ฝ่ายให้,ผู้อื่น,ผู้บริจาค,เซลล์ผู้ให้ [การแพทย์]
Donors, Universalถ่ายให้แก่โลหิตทุกกลุ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liz and her husband are both prominent yale donors- ลิซและสามีของเธอ ทั้งคู่เป็นผู้บริจาคถาวรให้ให้กับเยล There Might be Blood (2008)
Every other patient who had a transplanted organ From that donor is either dead or dying.คนไข้ทุกรายที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะจากผู้บริจาคคนนั้น ต่างก็ตาย รึกำลังจะเสียชีวิต Not Cancer (2008)
Nothing in common except their donor.ไม่มีอะไรที่ผิดแปลก นอกซะจาก การบริจาคของพวกเค้า Not Cancer (2008)
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
It means whatever they got came from the donor's blood.ไม่ว่าจะติดเชื้ออะไร มันมากับเลือดผู้บริจาค Not Cancer (2008)
Taub and kutner, check out the donor. Find out which cancer- He didn't die of cancer.ทั๊บ, คัทเนอร์ เชคประวัติผู้บริจาค หาให้เจอว่าเป็นมะเร็งชนิดไหน Not Cancer (2008)
Donor's history came up clean.ประวัติของผู้บริจาคไม่มีอะไรน่าสงสัย Not Cancer (2008)
Could the donor have had two things wrong? Or six things wrong?ผู้บริจาคมี 2 สิ่งผิดปกติ หรือ 6 สิ่งผิดปกติ Not Cancer (2008)
The one thing the donor gave to each of these people Is his dna.และอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริจาคทิ้งให้ทุกๆคนคือDNAของเขา Not Cancer (2008)
Donor had them, The recipients got them.ผู้บริจาคอวัยวะมีมัน ผู้รับบริจาคก็รับมันไป Not Cancer (2008)
But we've got a donor match.ยังไม่มี แต่เราหาผู้บริจาคที่เข้ากันได้แล้ว Lucky Thirteen (2008)
I just need a donor with the same blood type or something, right?ฉันแค่ต้องการผู้บริจาค ที่มีเลือดกลุ่มเดียวกัน หรือบางอย่าง... ถูกไหม Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donorI had an artificial insemination by donor.
donorJapan was the world's largest donor of ODA in 1991.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริจาค[N] donator, See also: donor, giver, contributor, sponsor, Syn. ผู้ให้, ผู้สงเคราะห์, Ant. ผู้รับบริจาค, Example: ผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทขึ้นไปจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่กำแพงตึก, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ผู้ให้[N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น
ทายก[N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บริจาค[n. exp.] (phū børijāk) EN: donor   FR: donateur [m]
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
ผู้ให้โดยเสน่หา[n. exp.] (phū hai dōi sanēhā) EN: donor   

CMU English Pronouncing Dictionary
DONOR    D OW1 N ER0
DONORS    D OW1 N ER0 Z
DONOR'S    D OW1 N ER0 Z
DONORS'    D OW1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donor    (n) (d ou1 n @ r)
donors    (n) (d ou1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捐赠者[juān zèng zhě, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] donor; contributor, #48,443 [Add to Longdo]
捐款者[juān kuǎn zhě, ㄐㄩㄢ ㄎㄨㄢˇ ㄓㄜˇ, ] donor; benefactor; contributor (to charity), #88,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spenderherz {n} [med.]donor heart [Add to Longdo]
Spenderniere {f} [med.]donor kidney [Add to Longdo]
Spenderorgan {n} [med.]donor organ [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドナー[, dona-] (n) donor; (P) [Add to Longdo]
ドナーカード[, dona-ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
意思表示カード[いしひょうじカード, ishihyouji ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
寄贈者[きそうしゃ;きぞうしゃ, kisousha ; kizousha] (n) donor [Add to Longdo]
供血者[きょうけつしゃ, kyouketsusha] (n) blood donor [Add to Longdo]
献血者[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) blood donor [Add to Longdo]
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile [Add to Longdo]
献納者[けんのうしゃ, kennousha] (n) donor; contributor [Add to Longdo]
呉れ手[くれて, kurete] (n) donor; one who does something for you [Add to Longdo]
交付者[こうふしゃ, koufusha] (n) deliverer; donor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donor \Do"nor\, n. [F. donneur, OF. daneor, fr. donner. See
   {Donee}, and cf. {Donator}.]
   1. One who gives or bestows; one who confers anything
    gratuitously; a benefactor. Inverse of recipient.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) One who grants an estate; in later use, one who
    confers a power; -- the opposite of donee. --Kent.
    [1913 Webster]
 
       Touching, the parties unto deeds and charters, we
       are to consider as well the donors and granters as
       the donees or grantees.        --Spelman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donor
   n 1: person who makes a gift of property [syn: {donor}, {giver},
      {presenter}, {bestower}, {conferrer}]
   2: (medicine) someone who gives blood or tissue or an organ to
     be used in another person (the host)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top