Search result for

มอบให้

(54 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มอบให้-, *มอบให้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอบให้[V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vestมอบให้, มอบสิทธิให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This next one goes out to the med-jumpers of the 224th.เพลงนี้ขอมอบให้แก่ หน่วยพลร่มเสนารักษ์ที่ 224 Rookies (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
D- 20 TO GRAND OPENING I'LL BE WAITING The guy selling junk in the park has a present for you.D-20 GRAND OPENING ฉันจะรอ ชายขายขยะมีของขวัญจะมอบให้คุณ Heartbreak Library (2008)
My father gave it to me... and told me that one dayพ่อข้ามอบให้ข้า และบอกว่าในวันหนึ่ง Outlander (2008)
I would know the man to give it to.ข้าจะรู้ว่าชายคนไหน ที่ข้าจะมอบให้ Outlander (2008)
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
But as long as we remain unmarried any child I gave you would be dubbed "bastard."แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้สมรส ลูกคนใดที่หม่อมชั้นมอบให้แก่ฝ่าบาท จะถูกตราหน้าว่าเป็น "ลูกนอกกฏหมาย" The Other Boleyn Girl (2008)
"Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who met her but especially by her grandmother, who would've given her anything.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ใครๆ ที่ได้พบ ต่างก็รักและเอ็นดูเธอ โดยเฉพาะคุณยายของเธอ \ ที่ยอมมอบให้เธอทุกสิ่ง Inkheart (2008)
Dong Wook! Even I have nothing, I will give you everything like the way you gave to meถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีอะไร, ฉันจะ ให้ทุกๆอย่างกับเธอ, เหมือนที่เธอมอบให้ฉัน Episode #1.7 (2008)
She told me to give it to somebody that I would love for the rest of my life.เธอบอกผม ให้มอบให้กับใครบางคนที่ ผมจะรัก.. ไปจนตลอดชีวิตของผม Episode #1.9 (2008)
As a father, it's a given that he should express his gratitude.ในฐานะพ่อ, มันเป็นสิ่งที่มอบให้ เขาต้องแสดงความขอบคุณ Episode #1.9 (2008)
- Because you gave him to me.-คุณมอบให้เราเอง Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestow on[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
charge with[PHRV] มอบหมายหน้าที่ให้, See also: มอบให้
commend to[PHRV] มอบให้ด้วยความไว้วางใจ, Syn. recommend to
commit to[PHRV] มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ, See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้, Syn. confide to, consign to
deliver over[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. give up, deliver over
deliver up[PHRV] ส่งให้, See also: มอบให้, Syn. deliver over, give up
devolve on[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
devolve upon[PHRV] มอบให้ (อำนาจ, หน้าที่, ความรับผิดชอบฯลฯ)
distribute to[PHRV] ส่ง, See also: มอบให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
bail(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงินประกัน,ผู้ประกันตัว,การประกันตัว vt. ประกันตัวให้แก่,อนุญาตให้ประกันตัว,เอาทรัพย์สินมอบให้,ช่วยให้หลุดพ้นจากภาวะที่ลำบาก, Syn. bond,security
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
conferee(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
conferree(คอน ฟะรี') n. ที่ปรึกษา,ผู้ประชุม,ผู้ถูกมอบให้,ผู้รับปริญญา
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
donate(โด'เนท) vt. บริจาค,มอบให้,ให้,อภินันทนาการ. vi. มอบของขวัญให้,บริจาค,อภินันทนาการ. n., Syn. give
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(vi) คิดราคา,กล่าวหา,ฟ้อง,บรรจุ,มอบหมาย,มอบให้ทำ
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
dedicate(vt) อุทิศ,มอบให้,ถวาย
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
donate(vt) อภินันทนาการ,บริจาค,ให้,มอบให้
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
grant(vi,vt) ยอมรับ,อนุญาต,ยินยอม,ยอมให้,ตกลงตาม,มอบให้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
award to (vt ) มอบให้
awarded to (vt ) มอบให้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
授ける[さずける, sazukeru] มอบให้, ให้(แบบนอบน้อม) (มักใช้กับการมอบรางวัล การให้ความรุ้)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
贈る[おくる, okuru] Thai: มอบให้ English: to give to

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vt) |reichte, hat gereicht| ส่งให้, มอบให้, ยื่น เช่น Kannst du bitte ein Buch meinem Freund in Thailand reichen? เธอช่วยมอบหนังสือเล่มหนึ่งให้แฟนฉันที่เมืองไทยได้ไหม, See also: Related: geben

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top