ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้รับ

   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รับ-, *ผู้รับ*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
受信者[じゅしんしゃ] (n ) ผู้รับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับ[N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
ผู้รับบาป[N] scapegoat, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับเอาความผิด หรือรับเอาเคราะห์กรรมแทนผู้อื่น หรือผู้ที่ต้องได้รับความลำบากเพราะการกระทำของผู้อื่น
ผู้รับรอง[N] surety, See also: acceptor, guarantor, Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ, Example: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น
ผู้รับรอง[N] receptionist, See also: hostess, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้การต้อนรับ
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
ผู้รับจำนำ[N] pledgee, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับมอบสังหาริมทรัพย์จากผู้จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
ผู้รับจ้าง[N] employee, See also: hireling, Syn. ลูกจ้าง, Ant. ผู้จ้าง, Example: ภาคเอกชนเป็นผู้รับจ้างทำการสำรวจให้แก่ภาครัฐ
ผู้รับช่วง[N] heir, See also: inheritor, inheritress, successor, Syn. ผู้รับช่วงต่อ, Count unit: คน
ผู้รับภาระ[N] one carrying a burden, See also: one who shoulders a burden, responsibility, burden bearer, Syn. คนรับภาระ, ผู้แบกภาระ, คนแบกภาระ, Ant. ผู้โยนภาระ, Example: รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในเรื่องอาหาร เรื่องเครื่องนุ่งห่มแก่นักโทษที่อยู่ในความคุ้มครองดูแล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับงานหนักตามหน้าที่ที่ผู้อื่นมอบให้
ผู้รับมรดก[N] inheritor, Syn. ผู้รับพินัยกรรม, Example: ญาติๆ ต่างก็ยืนยันว่าเป็นผู้รับมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับจำนำน. ผู้รับมอบสังหาริมทรัพย์จากผู้จำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
ผู้รับตราส่งน. บุคคลผู้ซึ่งผู้ตราส่งส่งของไปถึง.
ผู้รับบุตรบุญธรรมน. ผู้ที่ได้จดทะเบียนบุคคลอื่นมาเป็นบุตรของตน.
ผู้รับประกันภัยน. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ตามสัญญาประกันภัย.
ผู้รับประโยชน์น. บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินใช้ให้ตามสัญญาประกันภัย.
ผู้รับพินัยกรรมน. ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกโดยพินัยกรรม.
ผู้รับรองน. ผู้รับประกัน
ผู้รับรองผู้ต้อนรับ.
ผู้รับเรือนน. บุคคลที่เข้าทำสัญญาคํ้าประกันผู้คํ้าประกันอีกชั้นหนึ่ง.
ผู้รับเหมาก่อสร้างน. บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ โดยวิธีเหมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recipientผู้รับ (เลือด, เนื้อเยื่อ, อวัยวะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recipientผู้รับ, ผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
granteeผู้รับ, ผู้อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obligeeผู้รับการค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
traineeผู้รับการฝึกอบรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intakerผู้รับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wage earnerผู้รับค่าจ้าง, ลูกจ้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mortgageeผู้รับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
later mortgageeผู้รับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Audiencesผู้รับสาร [TU Subject Heading]
Contractorsผู้รับเหมา [TU Subject Heading]
Freight forwardersผู้รับขนของ [TU Subject Heading]
Home laborผู้รับงานไปทำที่บ้าน [TU Subject Heading]
News audiencesผู้รับสารด้านข่าว [TU Subject Heading]
Ocean freight forwardersผู้รับขนของทางทะเล [TU Subject Heading]
Proxyผู้รับฉันทะ [TU Subject Heading]
Social security beneficiariesผู้รับประโยชน์จากประกันสังคม [TU Subject Heading]
Spectatorsผู้รับสารจากประสบการณ์ตรง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might have got gangrene from that.ฉันจะต้องออกกับผู้รับใช้ของ เรา How I Won the War (1967)
Who is responsible for this?ใครคือผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้? Yellow Submarine (1968)
We must have the recipient on the operating table within six hours.ผู้รับการผ่าตัดต้อง อยู่บนเตียงผ่าตัดใน 6 ชั่วโมง Airplane! (1980)
- You'll give mercenaries a bad name.- คุณจะทำให้ผู้รับจ้างเสียชื่อ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Yeah!เขามองไปที่ถุงมือผู้รับลูก Big (1988)
This isn't a cause. I don't need money or an endorsement.มันไม่ใช่เรื่องนั้น ผมไม่อยากได้เงินหรือมีผู้รับรอง Field of Dreams (1989)
The people looked to you, Inspector, to find those responsible.คนมองให้คุณ ตรวจสอบเพื่อหาผู้รับผิดชอบ In the Name of the Father (1993)
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย... Schindler's List (1993)
- This pool of slave labor you've got, you can underbid any contractor in town.- สระว่ายน้ำของแรงงานทาสนี้ที่คุณมี คุณสามารถตัดราคาผู้รับเหมาใด ๆ ที่อยู่ในเมือง The Shawshank Redemption (1994)
Whoever's responsible,ไม่มีข้อแก้ตัว ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ Contact (1997)
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี? Contact (1997)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับ-[pref.] (phūrap-) EN: -ee (suff.) ; -er (suff.)   FR: -aire (suff.)
ผู้รับขนส่ง[n. exp.] (phūrap khonsong) EN: carrier   
ผู้รับของ[n.] (phūrapkhøng) EN: consignee   
ผู้รับของโจร[n. exp.] (phūrap khøng jōn) EN: receiver of stolen goods   FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
ผู้รับคำมั่น[n. exp.] (phūrap khamman) EN: promisee   
ผู้รับจดหมาย [n.] (phūrap jotmāi) EN: addressee   FR: destinataire [m]
ผู้รับจ้าง[n.] (phūrapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber   FR: employé [m] ; salarié [m]
ผู้รับจ้างก่อสร้าง[n. exp.] (phūrapjāng køsāng) EN: contractor   
ผู้รับจ้างช่วง[n. exp.] (phūrapjāng chūang) EN: subcontractor   

English-Thai: Longdo Dictionary
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addressee[N] ผู้รับ
alienee[N] ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
assignee[N] ผู้รับโอน, See also: ผู้รับทรัพย์สิน (จากการโอน)
builder[N] ผู้รับเหมา
consignee[N] ผู้รับ, Syn. recipient, receiver
custodian[N] ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า, Syn. guardian, caretaker, keeper
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
donee[N] ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
endorsee[N] ผู้รับเช็คหรือเอกสารที่มีการเซ็นมอบไว้ให้
feoffee[N] ผู้รับมอบที่ดิน, Syn. grantee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก,ผู้รับ,เครื่องมือขนส่ง,ผู้ถือจดหมาย,ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน,ผู้ประจำตำแหน่ง,คนใช้, Syn. messenger
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
conferee(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
conferree(n) ที่ปรึกษา,ผู้รับปริญญา,ผู้ประชุม
contractor(n) ช่างรับเหมา,ผู้รับเหมา,ผู้ทำสัญญา
conveyer(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(n) ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
counter(n) โต๊ะรับเงิน,เคานต์เตอร์,เครื่องนับ,ผู้ต่อต้าน,ผู้รับเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
contractor (n) ผู้รับจ้าง
freight forwarder (n ) ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
loss payee (n ) ผู้รับผลประโยชน์
notify partyผู้รับสินค้า
undertaker of workผู้รับจ้างทำงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
責任者[せきにんしゃ, sekininsha] (n) ผู้รับผิดชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
担当者[たんとうしゃ, tantousha] (n) ผู้รับผิดชอบ, ผู้ได้รับมอบหมาย
下請け[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元請け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง) , See also: A. 元請け, R. 元請け

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)

German-Thai: Longdo Dictionary
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top