ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbecile

IH1 M B AH0 S AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbecile-, *imbecile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbecile[N] คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: คนโง่, คนงี่เง่า, Syn. cretin, idiot, moron
imbecile[ADJ] ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbecile(อิม'บิซีล) n. คนโง่หรือคนเบาปัญญา (ฉลาดกว่า idiot) adj. โง่,เบาปัญญา,เซ่อ, See also: imbecilic adj., Syn. deranged

English-Thai: Nontri Dictionary
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
imbecile(n) คนโง่,คนไม่เต็มบาท,คนปัญญาอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It takes an imbecile like me.ก็มีเพียง ไอ้โง่อย่างฉันเท่านั้น. Cinema Paradiso (1988)
- Imbecile ... - The hell is ...อะไรว่ะ แล้วทามไมละ Saw II (2005)
There aren't any imbecile who haven't fought with me before.ไม่มีไอ้โง่คนไหน กล้าแหยมกับชั้นมาก่อน Flowers for My Life (2007)
None of these other imbeciles could even tie their shoes without Bartowski's say-so.ถ้าเขาไม่สั่ง ไอ้บื้อพวกนั้นทำอะไรไม่เป็นหรอก Chuck Versus the Marlin (2008)
This is stupid. You guys are gonna trust these imbeciles to tell you who's getting the solo surgery?นี่มันโง่สิ้นดี พวกเธอเชื่อว่าเจ้าพวกสมองนิ่มพวกนี้จะรู้ว่าใคร ที่ได้ผ่าตัดเดี่ยวจริงเหรอ? All by Myself (2008)
Heroic imbecile took off with the bomb.พระเอกโง่ๆ ออกไปกับระเบิดแล้ว Chuck Versus the Best Friend (2009)
Tell those imbeciles out there to get cracking!บอกไอ้พวกทึ่มข้างนอก ให้เลิกปัญญาอ่อน Chuck Versus the Suburbs (2009)
Why are the Brothers Imbecile still working here?ทำไมพวกพี่น้องปัญญาอ่อน ถึงยังทำงานที่นี่? Chuck Versus the Colonel (2009)
A certain imbecile former president.อดีตประธานาธิบดีปัญญาอ่อนคนนึง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Didn't your book for imbeciles tail how to avoid injury?หนังสือปัญญาอ่อนของคุณไม่ได้บอกหรือไงว่า ทำยังไงถึงจะไม่ให้มีแผล The Bond in the Boot (2009)
Can your pack of imbeciles do nothing right?พวกแกช่วยทำเรื่องดีๆหน่อยไม่ไ่ด้หรือไง? It Hurts Me Too (2010)
#And I can act like an imbecile ## หรือจะทำตัว ปัญญาอ่อน # Dream On (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[n.] (aibā) EN: jerk (vulg.)   FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
ปัญญาอ่อน[adj.] (panyā øn) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged   FR: imbécile ; arriéré

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBECILE IH1 M B AH0 S AH0 L
IMBECILE IH1 M B AH0 S AY0 L
IMBECILES IH1 M B AH0 S AH0 L Z
IMBECILES IH1 M B AH0 S AY0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbecile (n) ˈɪmbəsiːl (i1 m b @ s ii l)
imbeciles (n) ˈɪmbəsiːlz (i1 m b @ s ii l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[chī, , / ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] imbecile; timid, #30,176 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesschwach {adj} | geistesschwächer | am geistesschwächstenimbecile | more imbecile | most imbecile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
低能者;低脳者(iK)[ていのうしゃ, teinousha] (n) imbecile; moron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbecile \Im"be*cile\, n.
   1. One destitute of strength; esp., one of feeble mind; --
    sometimes used as a pejorative term.
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychology) A person with a degree of mental retardation
    between that of an idiot and a moron; in a former
    classification of mentally retarded person, it applied to
    a person with an adult mental age of from four to eith
    years, and an I.Q. of from 26 to 50.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbecile \Im"be*cile\, v. t.
   To weaken; to make imbecile; as, to imbecile men's courage.
   [Obs.] --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imbecile \Im"be*cile\, a. [L. imbecillis, and imbecillus; of
   unknown origin: cf. F. imb['e]cile.]
   Destitute of strength, whether of body or mind; feeble;
   impotent; esp., mentally wea; feeble-minded; as, hospitals
   for the imbecile and insane.
 
   Syn: Weak; feeble; feeble-minded; idiotic.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbecile
   adj 1: having a mental age of three to seven years [syn:
       {imbecile}, {imbecilic}, {idiotic}]
   n 1: a person of subnormal intelligence [syn: {idiot},
      {imbecile}, {cretin}, {moron}, {changeling}, {half-wit},
      {retard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top