Search result for

อภัย

(47 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อภัย-, *อภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภัย[V] pardon, See also: forgive, exonerate, Syn. ยกโทษ, Example: ผมโกรธเขามากและไม่คิดจะอภัยให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อภัย, อภัย-(อะไพ, อะไพยะ-) น. ความไม่มีภัย, ความไม่ต้องกลัว. (ป., ส.), นิยมใช้ประกอบกับคำอื่น เช่น ขออภัย หมายความว่า ขอให้ยกโทษให้ ขออย่าได้ถือโทษ, ให้อภัย หมายความว่า ยกโทษให้.
อภัย, อภัย-(อะไพ, อะไพยะ-) ก. ยกโทษ เช่น ฉันอภัยให้เธอ.
อภัยทาน(อะไพยะทาน) น. การให้ความไม่มีภัย เช่น ให้อภัยทาน.
อภัยทาน(อะไพยะทาน) ว. ที่ให้ความไม่มีภัย เช่น เขตอภัยทาน.
อภัยโทษ(อะไพยะโทด) น. การยกโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา หรือลดโทษให้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pardonอภัยโทษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Apology accepted.อภัยโทษแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Excuse me, miss.คุณผู้หญิง ขออภัย There Might be Blood (2008)
You are going to forgive her for opening that account,คุณกำลังให้อภัยเธอในการเปิดบัญชีลับ Adverse Events (2008)
You had no reason to forgive her.คุณไม่มีเหตุผลที่จะให้อภัยเธอ Adverse Events (2008)
Therefore, no reason to seek forgiveness.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้อภัย Adverse Events (2008)
At least one of them's gonna do something inexcusable.อย่างน้อยหนึ่งในพวกเขา ก็ได้ทำบางสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ Last Resort (2008)
Great king of Toydaria, forgive my intrusion.มหาราชาแห่งทอยดาเรีย โปรดประทานอภัยที่ข้าเสียมารยาท Ambush (2008)
Excuse my padawan.โปรดอภัยให้พาดาวันข้าด้วย Rising Malevolence (2008)
He will not forgive himself for making his people suffer.เขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองเป็นแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
You execute Gwen's father and I will never forgive you.เจ้าสังหารบิดาของเกว็น ช้าไม่มีวันให้อภัยแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
Pardon me, but might I suggest we keep moving?ขออภัยนะท่าน แต่ข้าว่า เราควรจะเดินหน้าต่อไปนะ Destroy Malevolence (2008)
Pardon me, Sir, but R2's scan of the enemy's ship indicates their hyperdrive is activating.ขออภัย นายท่าน แต่จากการสแกนของอาร์ทู ค้นพบว่าระบบไฮเปอร์ไดร์ฟของพวกมัน กำลังทำงาน Destroy Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve[VT] อภัยโทษ, See also: อภัยบาป, ให้อภัย
forgive[VI] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive[VT] ยกโทษให้, See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apologise(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apologist(อะพอล'โลจิสทฺ) n. ผู้ขออภัย,ผู้แก้ข้อกล่าวหา, Syn. advocate)
apologize(อะพอล'โลไจซฺ) vi. ขออภัย,แก้ตัว,ออกตัว. -apologis (z) er n.
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
apologise(vi) ขอโทษ,ขออภัย,ออกตัว,แก้ตัว
apologist(n) ผู้ขอโทษ,ผู้ขออภัย,ผู้แก้ตัว,ผู้แก้ข้อกล่าวหา
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
恩赦[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ

German-Thai: Longdo Dictionary
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top