Search result for

dope

(58 entries)
(0.1186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dope-, *dope*
Possible hiragana form: どぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dope[N] ข้อมูลลับ, See also: ข้อมูลส่วนตัว, Syn. inside information
dope[N] ยาเสพติด (คำสแลง), See also: สารกระตุ้น, Syn. narcotic, opiate
dopey[SL] ง่วงนอน, See also: ซึมเซา
dope out[PHRV] หาคำตอบให้กับ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope ringn. วงการค้ายาเสพติด
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
dopesheet(โดพ'ชีท) n. รายการม้าที่เข้าแข่ง
dopester(โดพ'สเทอ) n. ผู้ทำนายผลการแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ,คนใบ้สิ่งต่าง ๆ
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dopeเจือสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dope๑. ยาเสพติด [มีความหมายเหมือนกับ drug, habit-forming]๒. ให้ยาเสพติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dope offหลับ,หลับเป็นตาย,หลับสนิท,นอนสิ้นสติ
See also: S. asleep, sleep,,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happens if those Mayans crash that dope party with Leroy's M4s?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าปะทะกับพวก มายัน ปาร์ตี้ยาเสพติดที่มี M4 ของ ลีรอยด์ งั้นหรอ Pilot (2008)
Owns both buildings where they run their dope operations.เป็นเจ้าของอาคารทั้งสอง เป็นจุดที่พวกเขาใช้ปฎิบัติการยาเสพติด Pilot (2008)
He's a crazy dope-smoking lunatic pimp extortionist, that's what he is.เขาเป็นคนบ้าระห่ำที่เสพยาเสพติด และเป็นแมงดาชอบข่มขู่ นั่นไงที่เขาเป็น The Bank Job (2008)
That's so dope.นั่นมันเยี่ยมมาก The House Bunny (2008)
Well, because he's such a dope, and Sandy is a good lady.ก็เพราะว่าเขางี่เง่าไง ส่วนแซนดี้เป็นคนดี Burn After Reading (2008)
Just got a shipment of the dopest dope I've ever smoked.ฉันเพิ่งได้สุดยอดกัญชา ชั้นดีเท่าที่เคยสูบมาเลย Pineapple Express (2008)
Hands down, dopest dope I've ever smoked.ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเป็นสุดยอดกัญชา Pineapple Express (2008)
Dopey as hell too.โง่สุดโต่งด้วย Pilot (2008)
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Yo, all right? I want my money and my dope.โย่ว ตกลงไหม กูต้องการเงินและยาของกูคืน Peekaboo (2009)
Get up, damn it! Get our dope!ลุกขึ้นสิ ฉิบหาย เอายาของเราคืนมาเร็ว Peekaboo (2009)
"Ed, my kid's on dope."เอ็ด,ลูกผมติดยาเสพติด. Pilot (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฝิ่น[N] drug addict, See also: dope addict, Syn. ขี้ยา, คนติดฝิ่น, ผู้ติดฝิ่น, Example: พอได้เงิน พวกขี้ฝิ่นจะปรี่ไปบ้านคนขายฝิ่นทันที, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ติดฝิ่นจนไม่สามารถละเลิกได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict   FR: drogué [m]
ยาเสพติด[n.] (yāsēptit) EN: drug ; dope   FR: drogue [f] ; stupéfiant [m] ; produit dopant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOPE    D OW1 P
DOPED    D OW1 P T
DOPEY    D OW1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dope    (v) (d ou1 p)
doped    (v) (d ou1 p t)
dopes    (v) (d ou1 p s)
dopey    (j) (d ou1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dopingtest {m}dope test [Add to Longdo]
Dotiersubstanz {m}dope additive [Add to Longdo]
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang] [Add to Longdo]
Stoff {m}; Rauschgift {n}; Drogen {pl} | Rauschgift nehmen; Drogen nehmendope [slang] | to dope [Add to Longdo]
dopen (Pferde usw.)to dope (horses etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お馬鹿さん[おばかさん, obakasan] (n) silly person; dumb-bunny; dope [Add to Longdo]
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter [Add to Longdo]
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker [Add to Longdo]
オピオイドペプチド[, opioidopepuchido] (n) opioid peptide [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting [Add to Longdo]
コーテッドペーパー[, ko-teddope-pa-] (n) coated paper [Add to Longdo]
コードページ[, ko-dope-ji] (n) {comp} code page [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] (n) {comp} code page switching [Add to Longdo]
コードペンダント[, ko-dopendanto] (n) cord pendant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
コードページ[こーどぺーじ, ko-dope-ji] code page [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dope \Dope\, v. t.
   1. To treat or affect with dope; as, to dope nitroglycerin;
    specif.:
    (a) To give stupefying drugs to; to drug. [Slang]
    (b) To administer a stimulant to (a horse) to increase his
      speed. It is a serious offense against the laws of
      racing. [Race-track Slang]
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To judge or guess; to predict the result of, as by the aid
    of dope. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. to impregnate with a dopant.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dope \Dope\ (d[=o]p), n. [D. doop a dipping, fr. doopen to dip.
   Cf. {Dip}.]
   1. Any thick liquid or pasty preparation, as of opium for
    medicinal purposes, of grease for a lubricant, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Any preparation, as of opium, used to stupefy or, in the
    case of a race horse, to stimulate. [Slang or Cant]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. An absorbent material; esp., in high explosives, the
    sawdust, infusorial earth, mica, etc., mixed with
    nitroglycerin to make a damp powder (dynamite, etc.) less
    dangerous to transport, and ordinarily explosive only by
    suitable fulminating caps.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Information concerning the previous performances of race
    horses, or other facts concerning them which may be of
    assistance in judging of their chances of winning future
    races; similar information concerning other sports; by
    extension, any information not generally known, especially
    when coming from an inside source; as, the inside dope.
    [Sporting Slang]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. an ignorant or stupid person. [Colloq.]
    [PJC]
 
   {get the dope on} learn the true story; get the inside
    information.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dope
   n 1: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
      goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
      {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   2: an ignorant or foolish person [syn: {dumbbell}, {dummy},
     {dope}, {boob}, {booby}, {pinhead}]
   3: carbonated drink flavored with extract from kola nuts (`dope'
     is a southernism in the United States) [syn: {cola}, {dope}]
   4: slang terms for inside information; "is that the straight
     dope?" [syn: {dope}, {poop}, {the skinny}, {low-down}]
   v 1: take drugs to improve one's athletic performance
   2: add impurities to (a semiconductor) in order to produce or
     modify its properties; "The resistors have been doped"
   3: give a narcotic to; "The athletes were dope by the coach
     before the race" [syn: {dope}, {dope up}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dope [dop]
   drug
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top