ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่า-, *อย่า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อย่ามามหาศาล(slang) อย่าเยอะ
อย่ามโน[อย่า-มะ-โน] (ประโยคคำสั่ง) ไม่จินตนาการ หรือคิดเอง โดยปราศจากข้อเท็จจริง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
don't seeอย่ามัวแต่มอง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly(adv) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically(adv) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พรรนั้นพรรนี้อย่างนั้นอย่างนี้
พันพรือ[pan-prau] (vt) อย่างไร, See also: S. how

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่า(aux) do not, See also: don't, never, Example: เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้, Thai Definition: คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่างๆ
อย่า(n) method, See also: way, means, Syn. ทำนอง, วิธี, แบบ
อย่า(n) type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
อย่า(adv) severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai Definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อย่างดี(adj) good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี(adv) well, See also: properly, nicely, rightly, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: ก่อนลงสนามแข่งทุกคนควรได้มีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี
อย่างดี(adj) good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
อย่างใด(adv) somehow, See also: in some way, by some means, Example: เขามิได้รับสิทธิพิเศษอย่างใดในการเข้าทำงานเลย
อย่างไร(ques) how, See also: what, Syn. เช่นไร, ยังไง, Example: ความงามความดีมนุษย์ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อย่า(หฺย่า) ว. คำประกอบกริยาบอกความห้ามหรือไม่ยอมให้ทำการต่าง ๆ.
อย่า(หฺย่าง) น. วิธี, แบบ, เยี่ยง, เช่น ทำอย่างนี้ เขียนอย่างนั้น, ลักษณนามบอกจำนวน หมายถึง ชนิด, สิ่ง, เช่น ทำกับข้าวไว้ ๒ อย่าง ทำงานหลายอย่าง.
อย่า(หฺย่าง) ว. เหมือน เช่น อย่างใจ อย่างเคย, ใช้ประกอบคำวิเศษณ์ หมายความว่า โดยอาการที่ เช่น อย่างดี อย่างเข้มแข็ง.
อย่างไรว. ใช้ในประโยคคำถาม ถามถึงความเป็นไป ความเป็นอยู่ เช่น คนไข้มีอาการอย่างไร หมู่นี้เป็นอย่างไรบ้าง, ถามถึงวิธีหรือความเห็นเป็นต้น เช่น จะทำอย่างไร มีความเห็นอย่างไร
อย่างไรถ้าใช้ในประโยคที่ไม่เป็นคำถาม หมายความว่า จะโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม เช่น ถึงอย่างไรเขาก็ไม่มา.
อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตามสัน. ถึงเช่นนั้น, แม้กระนั้น, แต่.
เขม็งอย่างแน่วแน่ เช่น จ้องเขม็ง.
ฉี่อย่างยิ่ง เช่น เงียบฉี่ ร้อนฉี่.
เชื้อ ๑อย่าง เช่น ๓ เชื้อ ว่า ๓ อย่าง.
น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าขวางผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่กำลังโกรธจัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infantileอย่างทารก, เกี่ยวกับทารก, แห่งทารก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seriouslyอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forma pauperis (L.)อย่างอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in forma pauperis (L.)อย่างอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ad idem (L.)อย่างเดียวกัน, พ้องต้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เร้าหรืออย่ามาวุ่นวาย [ศัพท์วัยรุ่น]
ฉันใดอย่างไร อย่างใด เช่นใด, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ ฉันท์ใด [คำที่มักเขียนผิด]
Benign Formอย่างอ่อน [การแพทย์]
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
Fine-Adjustmentอย่างละเอียด [การแพทย์]
Fulminantอย่างรุนแรงและรวดเร็ว [การแพทย์]
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.-อย่า The Chronicles of Riddick (2004)
No!อย่า Spygirl (2004)
- Please!- อย่านะ Four Brothers (2005)
Come on.อย่าน่า The Heart of the Matter (2007)
No!อย่า! Brothers of Nablus (2008)
No!อย่า! Pilot (2008)
Never!อย่า Superhero Movie (2008)
No.อย่า The Ugly Truth (2009)
No!- อย่า! Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
No kiddin'.อย่าล้อเล่นนะ Careful the Things You Say (2009)
Don't!อย่า Divided (2010)
How?อย่างไร? Course Correction (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่า[yā] (x) EN: don't ... (imperative) ; do not ... (imperative) ; never ... (imperative)  FR: ne pas ... (impératif)
อย่า[yāng] (n) EN: sort ; kind ; category ; method ; way ; means ; style ; manner  FR: sorte [f] ; espèce [f] ; façon [f] ; genre [m] ; type [m] ; guise [f] ; manière [f]
อย่า[yāng] (adv) EN: as ; such as ; as for example ; like ; similar ; analogus ; thus  FR: comme ; tel ; de façon ; de manière ; comme par exemple
อย่าง-[yāng- (+n.)] (adv) EN: -like ; in the manner of  FR: comme ; à la façon de
อย่าง-[yāng- (+adj.)] (pref, (adv)) EN: -ly (suff.)  FR: -ement (suff.)
อย่างกะทันหัน[yāng kathanhan] (adv) EN: immediately ; suddenly ; at once
อย่างกับ[yāng kap] (x) FR: comme
อย่างขมขื่น[yāng khomkheūn] (adv) FR: amèrement
อย่างขรึมขลัง[yāng khreumkhlang] (adv) EN: solemnly
อย่างคร่าว ๆ[yāng khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately ; roughly  FR: grosso modo

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
chicken out(vi, colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
grok(vt, jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
LOL(phrase, slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ably(adv) อย่างสามารถ, Syn. skillfully
abnormally(adv) อย่างผิดปกติ, See also: ผิดสังเกต
abruptly(adv) อย่างทันที, See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน, Syn. suddenly, awiftly
absolutely(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely(adv) อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly
absurdly(adv) อย่างไร้สาระ, See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculously, foolishly
abundantly(adv) อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly
accelerando(adv) อย่างค่อยๆเพิ่มจังหวัดดนตรีให้เร็วให้
accordingly(adv) อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างกลมกลืน, Syn. correspondingly, proportionately
accurately(adv) อย่างแม่นยำ, See also: อย่างถูกต้อง, อย่างเที่ยงตรง, Syn. correctly, precisely, exactly, certainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach

English-Thai: Nontri Dictionary
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่า
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acidly[yaang dag-dun] (adv) อย่างแดกดัน
adversely(adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ, Syn. hostilely
Apparently(adv) อย่างที่เห็น
aptly(adv) อย่างเหมาะสม
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
auspicicious(adj) อย่างชื่นชอบ, Syn. favorable
closely(adv) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.
conciously(adv) อย่างมีสติ, อย่างมีความรู้สึก
consciously(adv) อย่างตั้งใจ
coolly[yaang tae] (adv) อย่างเท่ห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
本当に[ほんとうに, hontouni] (adv) อย่างแท้จริง, จริงๆ
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj, adv) อย่างจริงจัง, อย่างเป็นทางการ, อย่างเป็นมาตรฐาน
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
突然[とつぜん, totsuzen] (adj, adv) อย่างทันที. กะทันหัน, ฉับพลัน, See also: S. suddenly, abruptly
高々[たかだか, takadaka] (adv) อย่างมากสุด, อย่างดีสุด เช่น この仕事だったら高々四日もあればできる。 งานนี้เหรอ ถ้ามีเวลาสัก 4 วันก็ทำเสร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน
ずっと[ずっと, zutto] (adv) อย่างมาก โดยตลอด มาอย่างช้านาน
生意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の生意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

生意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
わざとらしい[わざとらしい, wazatorashii] อย่างไม่ธรรมชาติ ดูจงใจ เสแสร้ง
一足違い[ひとあしちがい, hitoashichigai] (adv) อย่างหงุดหวิด
成程[なるほど, naruhodo] อย่างนี้นี่เอง
本気[なるほど, honki] (adj, adv) อย่างตั้งใจ
力強い[ちからづよい, chikarazuyoi] (adj) อย่างแรง, ด้วยกำลัง(แรง)
きちんと[きちんと, kichinto] (adv) อย่างดี,อย่างเรียบร้อย,อย่างเป็นระเบียบ
ゆっくり[ゆっくり, yukkuri] อย่างช้าๆ ; ค่อยๆ ; สบายๆ ; ไม่รีบเร่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前者[ぜんしゃ, zensha] TH: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน)  EN: the former
気長[きなが, kinaga] TH: อย่างใจเย็น
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ  EN: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] TH: อย่างมาก  EN: tremendous

German-Thai: Longdo Dictionary
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่า
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
beispielsweiseตัวอย่างเช่น (อาจย่อด้วย bsp.)
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
bzwตัวอย่างดังเช่น
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง, See also: zusätzlich, Syn. außerdem
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
deutlich(adv, adj) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: klar, Syn. eindeutig

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sorgfältig {adv}(adv) อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่า
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, Ant. fille

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
évidemment(adv) อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top