ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

done

D AH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -done-, *done*
Possible hiragana form: どね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
done(adj) เสร็จสิ้น, See also: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย, Syn. complete, ended, Ant. unfinished, incomplete
donee(n) ผู้ได้รับบริจาค (คำทางการ), See also: ผู้รับของบริจาค, Syn. recipient, assignee
done to a turn(sl) ทำอาหารอย่างดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
donee(โด'นี') n. ผู้ได้รับบริจาค
condone(คันโดน') {condoned,condoning,condones} vt. อภัย,ไม่เอาโทษ,ไม่เอาผิด adj., See also: condoner n. ดูcondone, Syn. forgive, excuse
indonesia(อินโดนี'เซีย,-ชะ,เชีย) n. ประเทศอินโดนีเซีย
indonesian(อินดะนี'เซียน,-ชะ,เชียน) n. ชาวอินโดนีเซีย,ภาษาอินโดนีเซีย เกี่ยวกับอินโดนีเซีย
malayo-indonesian. n. ชาวมลายู,ภาษามลายู
pardonern. ผู้ให้อภัย
self-abandonedadj. คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่
underdone(อัน'เดอะดัน) adj. ไม่ได้ต้มให้สุก,ไม่ค่อยสุก,ไม่ได้ต้มพอเพียง,หายาก
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished, incomplete

English-Thai: Nontri Dictionary
done(vt pp ของ) do
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
pardoner(n) ผู้ให้อภัย
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This can be done subtly.ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมาก The Great Dictator (1940)
We're done for!เรากำลังทำเพื่อ! Pinocchio (1940)
Why isn't something done about it?ทําไมไม่ทําอะไรกับมันบ้างล่ะคะ Rebecca (1940)
I think if Maxim wanted anything done about it, he'd tell me.ผมว่าถ้าเเม็กซิมอยากให้ทํา ก็คงสั่งผมเเล้ว Rebecca (1940)
What on Earth have you done to yourself?นี่คุณไปทําอะไรกับตัวเองมาน่ะ Rebecca (1940)
And what have you done to your hair?แล้วคุณไปทําอะไรกับทรงผมล่ะนี่ Rebecca (1940)
Why do you hate me? What have I done to you that you should ever hate me so?ทําไมคุณถืงเกลียดฉัน ฉันไปทําอะไรให้คุณถึงได้เกลียดฉันนัก Rebecca (1940)
We should've been done already.เราควรจะได้รับการทำมาแล้ว 12 Angry Men (1957)
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ Rebecca (1940)
I can't forget what it's done to you.ผมลืมไม่ได้ว่ามันได้ทําอะไรกับคุณบ้าง Rebecca (1940)
Then you believe she must have done it deliberately.งั้นคุณก็เชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างจงใจ Rebecca (1940)
There was nothing that could be done for her, except wait.ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเเล้ว นอกจากรอ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doneActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
doneAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
doneAfter all we had done, he was still ungrateful.
doneAfter he had done his homework, he watched TV.
doneAfter I had done my homework, I went to bed.
doneAlcohol has done great mischief to his body.
doneAll my homework is done.
doneAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
doneAlmost all the work is done now.
doneAlmost everything that is great has been done by youth.
doneA lot of jobs are done by computers.
doneAre you done with that magazine?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุก(adj) cooked, See also: done, Ant. ดิบ, Example: เราไปซื้อเป็ดย่างสักครึ่งตัวเพื่อรับประทานกับข้าวสุก, Thai Definition: อาหารที่ผ่านการแปรสภาพด้วยความร้อน
ได้ที่(adv) done to a turn, Syn. เหมาะ, พอดี, ถึงที่กะไว้, ถึงที่เหมาะ, Example: เธอเคี่ยวกะทิจนได้ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวอินโดนีเซีย[Chāo Indōnīsīa] (n, prop) EN: Indonesian  FR: Indonésien [m]
ได้แล้ว[dāi laēo] (v, exp) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ดีมาก[dī māk] (adj) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great  FR: excellent ; remarquable
ให้อภัย[hai aphai] (v, exp) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon  FR: pardonner ; excuser
อินโดนีเซีย[Indōnīsīa] (n, prop) EN: Indonesia  FR: Indonésie [f]
จุลกฐิน[junlakathin] (n) EN: action of weaving, dyeing, sewing and presenting a set of yellow robes to a monk ; something done in a rush
กำพร้า[kamphrā] (adj) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved  FR: orphelin ; abandonné
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ลงไป[long pai] (v, exp) EN: let down ; have done

CMU English Pronouncing Dictionary
DONE D AH1 N
DONER D AO1 N ER0
DONES D AH1 N Z
DONEY D AA1 N IY0
DONEGAN D AA1 N IH0 G AE0 N
DONEHOO D OW0 N EY1 HH UW0
DONELAN D AA1 N IH0 L AE0 N
DONELLA D OW0 N EH1 L AH0
DONELSON D AA1 N IH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
done (v) dʌn (d uh n)
Donegal (n) dˈɒnɪgɔːl (d o1 n i g oo l)
Donetsk (n) dˈənˈɛtsk (d @1 n e1 t s k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顿涅斯克[Dùn niè sī kè, ㄉㄨㄣˋ ㄋㄧㄝˋ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Donetsk region of W. Ukraine [Add to Longdo]
顿涅茨克[Dùn niè cí kè, ㄉㄨㄣˋ ㄋㄧㄝˋ ㄘˊ ㄎㄜˋ, / ] Donetsk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entbehrtedone without [Add to Longdo]
geschadetdone damage [Add to Longdo]
wiedergetandone again [Add to Longdo]
wohlgetandone good [Add to Longdo]
zweimaligdone twice [Add to Longdo]
Donets'k (Stadt in Ukraine)Donets'k (city in Ukraine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
お見事;お美事[おみごと, omigoto] (int) (See 見事・1,見事・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
こうすると[kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こんがり[kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごっこ[gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
されてしまった[sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
されなければならない[sarenakerebanaranai] (exp) (See なければならない) must have been done; has to have been done [Add to Longdo]
すっぽかす[suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードネーム[こーどねーむ, ko-done-mu] code name [Add to Longdo]
ノードネーム[のーどねーむ, no-done-mu] nodename [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 do \do\ (d[=oo]), v. t. or auxiliary. [imp. {did} (d[i^]d); p.
   p. {done} (d[u^]n); p. pr. & vb. n. {Doing} (d[=oo]"[i^]ng).
   This verb, when transitive, is formed in the indicative,
   present tense, thus: I do, thou doest (d[=oo]"[e^]st) or dost
   (d[u^]st), he does (d[u^]z), doeth (d[=oo]"[e^]th), or doth
   (d[u^]th); when auxiliary, the second person is, thou dost.
   As an independent verb, dost is obsolete or rare, except in
   poetry. "What dost thou in this world?" --Milton. The form
   doeth is a verb unlimited, doth, formerly so used, now being
   the auxiliary form. The second pers, sing., imperfect tense,
   is didst (d[i^]dst), formerly didest (d[i^]d"[e^]st).] [AS.
   d[=o]n; akin to D. doen, OS. duan, OHG. tuon, G. thun, Lith.
   deti, OSlav. d[=e]ti, OIr. d['e]nim I do, Gr. tiqe`nai to
   put, Skr. dh[=a], and to E. suffix -dom, and prob. to L.
   facere to do, E. fact, and perh. to L. -dere in some
   compounds, as addere to add, credere to trust. [root]65. Cf.
   {Deed}, {Deem}, {Doom}, {Fact}, {Creed}, {Theme}.]
   1. To place; to put. [Obs.] --Tale of a Usurer (about 1330).
    [1913 Webster]
 
   2. To cause; to make; -- with an infinitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My lord Abbot of Westminster did do shewe to me late
       certain evidences.          --W. Caxton.
    [1913 Webster]
 
       I shall . . . your cloister do make. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       A fatal plague which many did to die. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We do you to wit [i. e., We make you to know] of the
       grace of God bestowed on the churches of Macedonia.
                          --2 Cor. viii.
                          1.
 
   Note: We have lost the idiom shown by the citations (do used
      like the French faire or laisser), in which the verb in
      the infinitive apparently, but not really, has a
      passive signification, i. e., cause . . . to be made.
      [1913 Webster]
 
   3. To bring about; to produce, as an effect or result; to
    effect; to achieve.
    [1913 Webster]
 
       The neglecting it may do much danger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He waved indifferently 'twixt doing them neither
       good not harm.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To perform, as an action; to execute; to transact to carry
    out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty;
    to do what I can.
    [1913 Webster]
 
       Six days shalt thou labor and do all thy work. --Ex.
                          xx. 9.
    [1913 Webster]
 
       We did not do these things.      --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       You can not do wrong without suffering wrong.
                          --Emerson.
    Hence: To do homage, honor, favor, justice, etc., to
    render homage, honor, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to an end by action; to perform completely; to
    finish; to accomplish; -- a sense conveyed by the
    construction, which is that of the past participle done.
    "Ere summer half be done." "I have done weeping." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To make ready for an object, purpose, or use, as food by
    cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat
    is done on one side only.
    [1913 Webster]
 
   7. To put or bring into a form, state, or condition,
    especially in the phrases, to do death, to put to death;
    to slay; to do away (often do away with), to put away; to
    remove; to do on, to put on; to don; to do off, to take
    off, as dress; to doff; to do into, to put into the form
    of; to translate or transform into, as a text.
    [1913 Webster]
 
       Done to death by slanderous tongues. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       The ground of the difficulty is done away. -- Paley.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions regarding his loyalty were entirely done
       away.                 --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       To do on our own harness, that we may not; but we
       must do on the armor of God.     -- Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Then Jason rose and did on him a fair
       Blue woolen tunic.          -- W. Morris
                          (Jason).
    [1913 Webster]
 
       Though the former legal pollution be now done off,
       yet there is a spiritual contagion in idolatry as
       much to be shunned.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It ["Pilgrim's Progress"] has been done into verse:
       it has been done into modern English. -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. To cheat; to gull; to overreach. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He was not be done, at his time of life, by
       frivolous offers of a compromise that might have
       secured him seventy-five per cent.  -- De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   9. To see or inspect; to explore; as, to do all the points of
    interest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Stock Exchange) To cash or to advance money for, as a
     bill or note.
     [1913 Webster]
 
   11. To perform work upon, about, for, or at, by way of caring
     for, looking after, preparing, cleaning, keeping in
     order, or the like.
 
        The sergeants seem to do themselves pretty well.
                          --Harper's
                          Mag.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. To deal with for good and all; to finish up; to undo; to
     ruin; to do for. [Colloq. or Slang]
 
        Sometimes they lie in wait in these dark streets,
        and fracture his skull, . . . or break his arm, or
        cut the sinew of his wrist; and that they call
        doing him.              --Charles
                          Reade.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note:
     (a) Do and did are much employed as auxiliaries, the verb
       to which they are joined being an infinitive. As an
       auxiliary the verb do has no participle. "I do set my
       bow in the cloud." --Gen. ix. 13. [Now archaic or
       rare except for emphatic assertion.]
       [1913 Webster]
 
          Rarely . . . did the wrongs of individuals to
          the knowledge of the public.   -- Macaulay.
     (b) They are often used in emphatic construction. "You
       don't say so, Mr. Jobson. -- but I do say so." --Sir
       W. Scott. "I did love him, but scorn him now."
       --Latham.
     (c) In negative and interrogative constructions, do and
       did are in common use. I do not wish to see them;
       what do you think? Did C[ae]sar cross the Tiber? He
       did not. "Do you love me?" --Shak.
     (d) Do, as an auxiliary, is supposed to have been first
       used before imperatives. It expresses entreaty or
       earnest request; as, do help me. In the imperative
       mood, but not in the indicative, it may be used with
       the verb to be; as, do be quiet. Do, did, and done
       often stand as a general substitute or representative
       verb, and thus save the repetition of the principal
       verb. "To live and die is all we have to do."
       --Denham. In the case of do and did as auxiliaries,
       the sense may be completed by the infinitive (without
       to) of the verb represented. "When beauty lived and
       died as flowers do now." --Shak. "I . . . chose my
       wife as she did her wedding gown." --Goldsmith.
       [1913 Webster]
 
          My brightest hopes giving dark fears a being.
          As the light does the shadow.  -- Longfellow.
       In unemphatic affirmative sentences do is, for the
       most part, archaic or poetical; as, "This just
       reproach their virtue does excite." --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   {To do one's best}, {To do one's diligence} (and the like),
    to exert one's self; to put forth one's best or most or
    most diligent efforts. "We will . . . do our best to gain
    their assent." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To do one shame}, to cause one shame. [Obs.]
 
   {To do over}.
     (a) To make over; to perform a second time.
     (b) To cover; to spread; to smear. "Boats . . . sewed
       together and done over with a kind of slimy stuff
       like rosin." --De Foe.
 
   {To do to death}, to put to death. (See 7.) [Obs.]
 
   {To do up}.
     (a) To put up; to raise. [Obs.] --Chaucer.
     (b) To pack together and envelop; to pack up.
     (c) To accomplish thoroughly. [Colloq.]
     (d) To starch and iron. "A rich gown of velvet, and a
       ruff done up with the famous yellow starch."
       --Hawthorne.
 
   {To do way}, to put away; to lay aside. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To do with}, to dispose of; to make use of; to employ; --
    usually preceded by what. "Men are many times brought to
    that extremity, that were it not for God they would not
    know what to do with themselves." --Tillotson.
 
   {To have to do with}, to have concern, business or
    intercourse with; to deal with. When preceded by what, the
    notion is usually implied that the affair does not concern
    the person denoted by the subject of have. "Philology has
    to do with language in its fullest sense." --Earle. "What
    have I to do with you, ye sons of Zeruiah?" --2 Sam. xvi.
    10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Done \Done\,
   p. p. from {Do}, and formerly the infinitive.
 
   1. Performed; executed; finished.
    [1913 Webster]
 
   2. It is done or agreed; let it be a match or bargain; --
    used elliptically.
    [1913 Webster]
 
   {Done brown}, a phrase in cookery; applied figuratively to
    one who has been thoroughly deceived, cheated, or fooled.
    [Colloq.]
 
   {Done for}, tired out; used up; collapsed; destroyed; dead;
    killed. [Colloq.]
 
   {Done up}.
    (a) Wrapped up.
    (b) Worn out; exhausted. [Colloq.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Done \Done\, a. [Prob. corrupted from OF. don['e], F. donn['e],
   p. p. of OF. doner, F. donner, to give, issue, fr. L. donare
   to give. See {Donate}, and cf. {Donee}.]
   Given; executed; issued; made public; -- used chiefly in the
   clause giving the date of a proclamation or public act.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doni \Do"ni\, n. [Tamil t?n[imac].] (Naut.)
   A clumsy craft, having one mast with a long sail, used for
   trading purposes on the coasts of Coromandel and Ceylon.
   [Written also {dhony}, {doney}, and {done}.] --Balfour.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 done
   adj 1: having finished or arrived at completion; "certain to
       make history before he's done"; "it's a done deed";
       "after the treatment, the patient is through except for
       follow-up"; "almost through with his studies" [syn:
       {done}, {through}, {through with(p)}]
   2: cooked until ready to serve

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top