ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfinished

AH0 N F IH1 N IH0 SH T   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfinished-, *unfinished*, unfinish, unfinishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfinished[ADJ] ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ, ซึ่งคั่งค้าง, Syn. incomplete, unaccomplished, Ant. complete, accomplished

English-Thai: Nontri Dictionary
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ Junior (1994)
- Rushmore. I've got one last piece of unfinished business to attend to.รัชมอร์ ฉันมีธุระอีกอย่างนึงที่จะต้องสะสาง Rushmore (1998)
I still have unfinished businessผมมีเรื่องยังทำไม่เสร็จ Infernal Affairs (2002)
We were playing the unfinished symphony. Yeah.ใช่ เราเล่นเพลง"บทเพลงที่ไม่มีจบ" Inspector Gadget 2 (2003)
The unfinished pyramid.ปีรมิตที่ยังสร้างไม่เสร็จ. National Treasure (2004)
- We have unfinished business/ ธุรกิจของเรายังไม่จบ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
He must have been working on this unfinished puzzle for a while.เขาต้องนั่งเล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ อยู่สักพัก Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
First, I have some unfinished business.ก่อนอื่น ฉันยังมีงานที่ต้องสะสาง. Fantastic Four (2005)
- That's their unfinished business.- นั่นเป็นเพราะเรื่องยังไม่จบ Just Like Heaven (2005)
I think I know what my unfinished business is.ฉันคิดว่าฉันรู้แล้ว ห่วงที่ติดค้างอยู่คืออะไร Just Like Heaven (2005)
I just have a little unfinished work to take care of.ผมยังมีงานค้างที่ต้องทำนิดหน่อยนะ English, Fitz or Percy (2005)
There are still some unfinished ceremonial procedures, Jeonha (your Majesty)นี้ยังไม่เสร็จพิธีการนะเพคะ Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfinishedDon't leave your work unfinished.
unfinishedShe does not like to leave anything unfinished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราคาซัง[ADJ] unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
อากูล[ADJ] undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง
ครึ่งๆ กลางๆ[ADV] partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished   
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khreung klāng-klāng) EN: partially ; unfinished ; incompletely   
งานคั่งค้าง[n. exp.] (ngān khangkhāng) EN: unfinished work   
งานที่ค้างอยู่[n. exp.] (ngān thī khāng yū) EN: unfinished work   
ติดพัน[adj.] (titphan) EN: unfinished ; still going on   
ยังไม่เสร็จ[adj.] (yang mai set) EN: unfinished   FR: en cours ; pas encore prêt ; pas fini ; pas terminé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFINISHED AH0 N F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfinished (j) ˈʌnfˈɪnɪʃt (uh1 n f i1 n i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled, #24,406 [Add to Longdo]
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ㄨˋ, / ] unfinished business [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress [Add to Longdo]
指し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi [Add to Longdo]
書き掛け;書きかけ[かきかけ, kakikake] (adj-no) unfinished [Add to Longdo]
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfinished \Un*fin"ished\, a.
   Not finished, not brought to an end; imperfect; incomplete;
   left in the rough; wanting the last hand or touch; as, an
   unfinished house; an unfinished picture; an unfinished iron
   casting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfinished
   adj 1: not brought to the desired final state [ant: {finished}]
   2: not brought to an end or conclusion; "unfinished business";
     "the building is still unfinished" [ant: {finished}]
   3: lacking a surface finish such as paint; "bare wood";
     "unfinished furniture" [syn: {bare}, {unfinished}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top