ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devote

D IH0 V OW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devote-, *devote*
Possible hiragana form: でう゛ぉて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devote(vt) มอบให้, See also: อุทิศ, สละ, Syn. sacrifice
devoted(adj) ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
devotee(n) ผู้อุทิศตัว, See also: ผู้ภักดีต่อกลุ่มศาสนา, สาวก, ผู้ศรัทธา, ผู้เลื่อมใส, Syn. follower, zealot enthusiast, Ant. unbeliever
devote to(phrv) ทุ่มเทให้กับ, See also: อุทิศให้กับ
devotedly(adv) อย่างซื่อสัตย์, See also: อย่างจงรักภักดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer

English-Thai: Nontri Dictionary
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ Contact (1997)
Is this, like, a fetish? Is it something, like, maybe we need to devote some time to?งมงายหรือเปล่า ที่เราต้องมาเสียเวลาทำแบบนี้ Good Will Hunting (1997)
Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha.Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha. Anna and the King (1999)
It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift! Anna and the King (1999)
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก Bicentennial Man (1999)
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว The Corporation (2003)
To those who loved this world once before and spent time with its friends, Gather again and devote your time...แด่ผู้ซึ่งรักและผูกพันกับโลกใบนี้ ขอจงร่วมใจกันอีกครั้ง... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
And I have to decide which cases we're going to devote our very limited resources to.และผมต้องเลือก ว่าคดีไหนที่ควรเข้าไปช่วย ภายใต้เงื่อนไขด้านบุคลากรของเรา Cute Poison (2005)
We will devote ourselves to this task, Your Majesty!พวกเราจะทำงานนี้ด้วยชีวิต พะย่ะค่ะ เสด็จพ่อ! Episode #1.8 (2006)
- I will devote my being to helping His Highness.- ข้าจะอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือองค์ชาย ฝ่าบาท Episode #1.8 (2006)
This can be dangerous for us, so devote yourself to your task.นี่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเรา เพราะฉะนั้นจงอุทิศตนเพื่องานนี้ Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devoteAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
devoteAll his energies were devoted to the experiment.
devoteAll of us devoted ourselves to the development of our country.
devoteBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
devoteCathy devoted herself to her sick mother.
devoteDevote your whole attention to your duties.
devoteHe devoted all his time to the study of history.
devoteHe devoted himself to many cultural activities.
devoteHe devoted himself to music in those days.
devoteHe devoted himself to reading books.
devoteHe devoted himself to the study of chemistry.
devoteHe devoted himself to the study of English literature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทิศตัว(v) devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai Definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
แข็งมือ(v) devote, See also: devote one's self unflaggingly to a task, be unflinching in the facing of an ordeal, exert, Syn. แข็งขัน, ขันแข็ง, Example: เราต้องแข็งมือเข้าหน่อยงานจะได้เสร็จทันเวลา, Thai Definition: ทำเต็มกำลังไม่ย่อท้อ
ยก(v) contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
กัลปนา(v) devote, See also: offer, Example: คุณแม่กัลปนาบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว, Thai Definition: เจาะจงให้
สละเวลา(v) devote time, See also: spend time, give time to, Example: ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเปิดงานให้เรา, Thai Definition: ให้เวลาเพื่อมาช่วยเหลือเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟน[faēn] (n) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee  FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ลูกกตัญญู[lūk katanyū] (n, exp) EN: devoted son ; dutiful son
นัก[nak] (n) EN: expert ; devotee  FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
สาวก[sāwok] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee  FR: disciple [m]
ซื่อสัตย์[seūsat] (adj) EN: honest ; faithful ; loyal ; devote ; upright  FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[seūsat sutjarit] (v) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote ; upright
อุทิศ[uthit] (v) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of  FR: dédier ; consacrer
อุทิศตัว[uthit tūa] (v, exp) EN: devote oneself to ; direct oneself to  FR: se consacrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTE D IH0 V OW1 T
DEVOTED D IH0 V OW1 T AH0 D
DEVOTED D IH0 V OW1 T IH0 D
DEVOTEE D EH2 V AH0 T IY1
DEVOTES D IH0 V OW1 T S
DEVOTEES D EH1 V AH0 T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devote (v) dˈɪvˈout (d i1 v ou1 t)
devoted (v) dˈɪvˈoutɪd (d i1 v ou1 t i d)
devotee (n) dˌɛvətˈiː (d e2 v @ t ii1)
devotes (v) dˈɪvˈouts (d i1 v ou1 t s)
devotees (n) dˌɛvətˈiːz (d e2 v @ t ii1 z)
devotedly (a) dˈɪvˈoutɪdliː (d i1 v ou1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty, #7,411 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife [Add to Longdo]
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P) [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, v. t. [imp. & p. p. {Devoted}; p. pr. & vb.
   n. {Devoting}.] [L. devotus, p. p. of devovere; de + vovere
   to vow. See {Vow}, and cf. {Devout}, {Devow}.]
   1. To appropriate by vow; to set apart or dedicate by a
    solemn act; to consecrate; also, to consign over; to doom;
    to evil; to devote one to destruction; the city was
    devoted to the flames.
    [1913 Webster]
 
       No devoted thing that a man shall devote unto the
       Lord . . . shall be sold or redeemed. --Lev. xxvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. To execrate; to curse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To give up wholly; to addict; to direct the attention of
    wholly or compound; to attach; -- often with a reflexive
    pronoun; as, to devote one's self to science, to one's
    friends, to piety, etc.
    [1913 Webster]
 
       Thy servant who is devoted to thy fear. --Ps. cxix.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       They devoted themselves unto all wickedness. --Grew.
    [1913 Webster]
 
       A leafless and simple branch . . . devoted to the
       purpose of climbing.         --Gray.
 
   Syn: To addict; apply; dedicate; consecrate; resign; destine;
     doom; consign. See {Addict}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, a. [L. devotus, p. p.]
   Devoted; addicted; devout. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devote \De*vote"\, n.
   A devotee. [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devote
   v 1: give entirely to a specific person, activity, or cause;
      "She committed herself to the work of God"; "give one's
      talents to a good cause"; "consecrate your life to the
      church" [syn: {give}, {dedicate}, {consecrate}, {commit},
      {devote}]
   2: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay
     attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}]
   3: set aside or apart for a specific purpose or use; "this land
     was devoted to mining"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top