Search result for

burro

(54 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burro-, *burro*
Possible hiragana form: ぶっろ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burro[N] ลาตัวเล็ก
burrow[VT] ทำให้เป็นรูหรือโพรง, See also: มุด, หลบ, ซ่อน, ซุก, แอบ, Syn. dig
burrow[N] รู, Syn. tunnel, hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burro(เบอ'โร) n. ลาเล็ก,ลา
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง

English-Thai: Nontri Dictionary
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burrowรูชอนไช [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
burrow porosityรูชอนไชพรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burrowร่องลึก,เป็นโพรง [การแพทย์]
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว
สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยการฝังตัว หรือขุดรูอยู่ตามพื้น ท้องน้ำสภาพต่างๆ เช่น พื้นทราย หรือพื้นโคลน เช่น ปูก้ามดาบ ปูลม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Burrows and Scofield have been transferred to...เบอร์โรกับสกอล์ฟิลด์ถูกย้ายไปที่... Breaking and Entering (2008)
You're going to use your security code to access the records for prisoner transfers and tell me where they sent Michael Scofield and Lincoln Burrows.ใช้รหัสผ่านของคุณ ไปเอาข้อมูลการย้ายตัวนักโทษมา และบอกมาว่าเขาส่งตัวไมเคิล สกอฟิลด์ กับลินคอล เบอร์โรวส์ไปที่ไหน Breaking and Entering (2008)
Before Burrows and Scofield were allegedly transferred to Arlington, someone posted their bail.มีคนประกันตัวพวกเขาออกไป ฉันอยากรู้มันเป็นใคร Breaking and Entering (2008)
where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?ไมเคิล สกอลฟิล์ด กับ ลิงค์คอน แบร์โรว อยู่ที่ไหน? Breaking and Entering (2008)
Burroughs, Scofield, Bagwell.เบอร์โร่ สโคฟิลด์ แบ็คเวล Under & Out (2008)
Burrows will eventually reach out if he wants his son back.เบอร์โรว์จะต้องกลับมาทันทีถ้าเขาอยากได้ลูกชายคืน Hell or High Water (2008)
Scofield, Mahone, Burrows.สกอฟิลด์ Scylla (2008)
Burrows is still in Panama.มาโฮน โบโรว์ Scylla (2008)
where are Michael Scofield and Lincoln Burrowsไมเคิล สกอฟิลด์กับลินคอล์น เบอร์โรวส์อยู่ไหน Shut Down (2008)
I know that you bailed out Scofield and Burrows.ฉันรู้ว่านายประกันตัวสกอฟิลด์กับเบอร์โรวส์ออกมา Shut Down (2008)
Where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?ไมเคิล สโคฟิลด์กับลินค์คอล์น โบร์โรวส์ อยู่ที่ไหนเหรอ? Shut Down (2008)
Where are Michael Scofield and Lincoln Burrows?บอกมา ไมเคิล สโคฟิลด์ กับลินค์คอล์น เบอร์โรวส์อยู่ที่ไหน Shut Down (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
ชอน[V] burrow, See also: worm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น
ชอนไช[V] burrow, See also: warm, Thai definition: ไชคดเคี้ยวเข้าไปในดินหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust   FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
BURRO    B ER1 OW0
BURROS    B ER1 OW0 Z
BURROW    B ER1 OW0
BURROLA    B UH0 R OW1 L AH0
BURROWS    B ER1 OW0 Z
BURROUS    B ER1 AH0 S
BURROWER    B ER1 OW0 ER0
BURROWES    B ER1 OW2 Z
BURROUGH    B ER1 OW0
BURROWERS    B ER1 OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burrow    (v) (b uh1 r ou)
burrows    (v) (b uh1 r ou z)
burrowed    (v) (b uh1 r ou d)
burrowing    (v) (b uh1 r ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
巣穴;巣孔[すあな, suana] (n) nesting hole; burrow; den [Add to Longdo]
足無井守;足無し井守[あしなしいもり;アシナシイモリ, ashinashiimori ; ashinashiimori] (n) (uk) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
無足類[むそくるい, musokurui] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]
木村蜘蛛[きむらぐも;キムラグモ, kimuragumo ; kimuragumo] (n) (uk) Heptathela kimurai (species of burrowing spider) [Add to Longdo]
裸蛇[はだかへび, hadakahebi] (n) (obsc) (See 足無井守) caecilian (any burrowing legless amphibian of the order Gymnophiona) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burro \Bur"ro\, n. [Sp., an ass.] (Zool.)
   A donkey. [Southern U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burro
   n 1: small donkey used as a pack animal

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 burro
   ass; donkey
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 burro
    butter
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 burro
   ass; donkey
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top