Search result for

เหมาะ

(108 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหมาะ-, *เหมาะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประจวบเหมาะ (n vi vt adj adv ) ประจวบเหมาะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหมาะ[V] be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
เหมาะสม[V] be proper, See also: suit, fit, be suitable, be appropriate, Syn. สมควร, สมน้ำสมเนื้อ, Example: แหวนวงนี้เหมาะสมกับเจ้าสาวตระกูลใหญ่อย่างเธอที่สุด, Thai definition: เข้ากันพอดี, เข้ากันดี
เหมาะสม[ADV] properly, See also: appropriately, suitably, Syn. สมควร, เหมาะควร, Example: ผู้มีการศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ, Thai definition: อย่างถูกต้องแก่โอกาส
เหมาะกัน[V] fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
เหมาะกับ[V] be appropriate, See also: proper, be compatible with, Syn. เหมาะสมกับ, Example: เครื่องมัดฟ่อนหญ้ามีราคาสูงมาก ไม่เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย
เหมาะมือ[V] be handy, See also: be useful, be helpful, be easy to use, be practical, Example: มีดอันเก่าเหมาะมือมากกว่าที่ซื้อมาใหม่, Thai definition: พอดีมือ, ถือหรือจับได้สะดวก
เหมาะเจาะ[V] be fitting, See also: be suitable, Syn. เหมาะเหม็ง, Example: แต่ละท้องถิ่นต่างสร้างวัฒนธรรมให้เข้ากันเหมาะเจาะกับความเป็นอยู่ของตน, Thai definition: พอดีกัน
เหมาะเหม็ง[ADV] appropriately, See also: properly, Syn. พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างเหมาะเหม็ง
เหมาะสำหรับ[V] convenient for, See also: convenient to, Syn. เหมาะกับ, Example: ยานี้มีฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูง และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับนักกีฬา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหมาะว. ดี เช่น ได้โอกาสเหมาะ, พอดี เช่น กำลังเหมาะ, สมควร เช่น โอกาสนี้ไม่เหมาะจะเข้าพบผู้ใหญ่, คู่ควร เช่น ๒ คนนี้เหมาะกัน.
เหมาะมือว. พอดีมือ, กระชับมือ.
เหมาะสมว. พอเหมาะพอสมกัน เช่น เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้เหมาะสมกัน
เหมาะสมสมควร, ควรแก่กรณี, เช่น เขาถูกลงโทษเหมาะสมกับความผิดแล้ว.
เหมาะเจาะว. พอดี, พอดิบพอดี.
เหมาะเหม็งว. พอดิบพอดี.
ชอบ ๒เหมาะ เช่น ชอบด้วยกาลเทศะ
ถูก ๑เหมาะกัน, เข้ากัน, เช่น ถูกนิสัย
ถูก ๑เหมาะสม เช่น ถูกกาลเทศะ
พอเหมาะ, เพียงทำได้, ควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
optimalเหมาะที่สุด [มีความหมายเหมือนกับ optimum ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
optimumเหมาะที่สุด, เหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fitเหมาะสม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriateเหมาะสมตามกาละเทศะ, เหมาะสม [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Idealเหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More than fine. You're the perfect yaleยิ่งกว่านั้น ลูกเหมาะสำหรับ Yaleที่สุด New Haven Can Wait (2008)
In the best possible light. Good luck. I wonder what lucky schoolในทางที่เหมาะสมที่สุด ขอให้ทุกคนโชคดี อยากรู้จริงๆเลยว่ามหาลัยไหนนะที่ New Haven Can Wait (2008)
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
We're inevitable, Waldorf.เราเหมาะสมกันจะตาย วอดอฟ Chuck in Real Life (2008)
Isn't it about time you ended this bromanceนี่ไม่ใช่เวลาเหมาะจะจบเรื่องทั้งหมดเหรอ Chuck in Real Life (2008)
But you and I both know you prefer to hang out with girls.แต่เรารู้ดีว่าพี่หนะเหมาะจะไปกับผู้หญิงมากกว่า Chuck in Real Life (2008)
Something tells me you'd fit right in.มีบางอย่างบอกว่าเธอเหมาะกับที่นี่นะ Chuck in Real Life (2008)
Looks like you got nailed, just not in the way you wanted.ดูเหมือนว่าเอได้คู่ควงไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะ There Might be Blood (2008)
There's only yale.เยลเท่านั้นที่เหมาะกับฉัน There Might be Blood (2008)
Ms. Mercer... it suits you.คุณเมอร์เซอ มันเหมาะกับคุณนะ Odyssey (2008)
It was a truth that mattered to himเป็นความจริงที่เหมาะสำหรับเขา Adverse Events (2008)
And a truth that mattered to her.เป็นความจริงที่เหมาะสำหรับเธอ Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมาะ[v.] (mǿ) EN: fit ; be appropriate ; suit ; be suitable for ; be proper ; become   FR: convenir ; être approprié ; adapter
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะกัน[v. exp.] (mǿ kan) EN: fit ; be suitable ; be proper ; be appropriate   
เหมาะกับ[v. exp.] (mǿ kap) EN: be appropriate ; proper ; be compatible with   
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
เหมาะสม[v.] (mǿsom) EN: be proper ; suit ; fit ; be suitable ; be appropriate   FR: convenir ; cadrer ; être approprié ; être adapté
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably   
เหมาะสมที่สุด[adj.] (mǿsom thīsut) EN: optimal   
เหมาะสำหรับ[v. exp.] (mǿ samrap) EN: convenient for ; convenient to   

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt[VI] เหมาะ, See also: กลมกลืน, เข้ากับ, ปรับ
apposite[ADJ] เหมาะ, Syn. relevant, appropriate
appropriate[ADJ] เหมาะสม, See also: เข้ากัน, พอเหมาะ, Syn. suitable, fit, proper
apropos[ADV] เหมาะกับเวลา, Syn. opportunely
apt[ADJ] เหมาะสม, Syn. appropriate
agree with[PHRV] ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ
assort with[PHRV] เข้ากันได้กับ, See also: เหมาะสมกับ, Syn. blend with
babyish[ADJ] ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก, See also: เหมาะกับเด็กๆ, , แบบเด็กๆ, เป็นของเด็กๆ, Syn. infantile
become[VT] เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abusage(อะบิว' เซจ) n. การใช้ศัพท์อย่างฟุ่มเฟือย, ศัพท์ที่ผิดหรือไม่เหมาะสม
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy ###A. permanent)
adapt(อะแดพทฺ') vt. ปรับตัว, ปรับให้เหมาะ, ดัดแปลง. -adaptive adj., Syn. adjust, fit)
adaptable(อะแดพ' ทะเบิล) adj. ปรับตัวได้, ปรับให้เหมาะได้ -adaptability n., Syn. adjustable ###A. rigid, inflexible)
adaptation(แอดแดพเท' เชิน) n. การปรับตัว, การปรับให้เหมาะ, สิ่งที่ได้จากการปรับให้เหมาะ, ภาวะที่เหมาะสม, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, สิ่งที่แก้ไขปรับปรุง, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม, การปรับตัวของรูม่านตา, Syn. version, adjustment ###A. rigid
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
advisable(แอดไว' ซะเบิล) adj. ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ, สมควร. -advisability. -advisableness n., Syn. suggested)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent

English-Thai: Nontri Dictionary
adapt(vt) ดัดแปลง,ปรับ,ทำให้เหมาะสม
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
advisable(adj) สมควร,ซึ่งแนะนำได้,เหมาะ
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจาะ
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
apt(adj) เหมาะ,พร้อม,ฉลาด,หัวไว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
optimal (adj) เหมาะสม, เป็นที่น่าพอใจ
See also: S. profitable,
wieldy (adj ) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
妥当[だとう, datou] (n) เหมาะสม(กับสถานการณ์) ชอบด้วยเหตุผล
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
適当[てきとう, tekitou] (n adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合う[あう, au] เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
向く[むく, muku] Thai: เหมาะกับ
適する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit
似合う[にあう, niau] Thai: เหมาะ English: to suit
見合[みあ, mia] Thai: เหมาะสม English: suit

German-Thai: Longdo Dictionary
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
in Frage kommenเหมาะสม เช่น Bei schwierigen Aufgaben muß man überlegen, wer dafür in Fragen kommt., See also: sich eignen
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่
günstig(adj) เป็นผลดี, ให้ประโยชน์, ให้คุณ, ที่พอดี, ที่พอควร, เช่น (1) günstiger Zeitpunkt ช่วงเวลาที่เหมาะสม, (2) Es ist doch günstig, wenn wir zwei Telefone im Haus haben. มันเป็นการดีนะ ถ้าเรามีโทรศัพท์สองเครื่องภายในบ้าน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, See also: S. gemäß,
gelegentlich(adj adv) ที่ถูกจังหวะ, ที่โอกาสเหมาะสม เช่น Du kommst gelegentlich. Wir sind gerade beim Essen. เธอมาได้ถูกจังหวะ พวกเรากำลังทานอาหารอยู่เลย, See also: A. ungelegentlich,
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
sich eignen(vt) |eignete sich, hat sich geeignet, für +A| เหมาะสมกับ เช่น Sie eignet sich bestimmt für diesen Beruf.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม

French-Thai: Longdo Dictionary
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top