ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assignee

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assignee-, *assignee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assignee[N] ผู้รับโอน, See also: ผู้รับทรัพย์สิน (จากการโอน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assignee(อะไซนี') n. ผู้รับโอน (สิทธิ,ทรัพย์สินดอกเบี้ยหรืออื่น ๆ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assigneeผู้รับโอนสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assigneeผู้รับโอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับโอนสิทธิ์[n. exp.] (phū rap ōn sit) EN: assignee   

Japanese-English: EDICT Dictionary
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
譲受人;譲り受け人[ゆずりうけにん;じょうじゅにん(譲受人), yuzuriukenin ; joujunin ( yuzuriukenin )] (n) assignee; grantee; transferee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assignee \As`sign*ee"\, n. [F. assign['e], p. p. of assigner.
   See {Assign}, v., and cf. {Assign} an assignee.] (Law)
    (a) A person to whom an assignment is made; a person
      appointed or deputed by another to do some act,
      perform some business, or enjoy some right, privilege,
      or property; as, an assignee of a bankrupt. See
      {Assignment}
    (c) . An assignee may be by special appointment or deed,
      or be created by jaw; as an executor. --Cowell.
      --Blount.
    (b) pl. In England, the persons appointed, under a
      commission of bankruptcy, to manage the estate of a
      bankrupt for the benefit of his creditors.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assignee
   n 1: (law) the party to whom something is assigned (e.g.,
      someone to whom a right or property is legally transferred)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top