ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

never

N EH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -never-, *never*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
never(adv) ไม่มีทาง, See also: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน, Syn. not ever
nevermore(adv) ไม่อีกแล้ว (คำโบราณ), Syn. never again
never fear(idm) อย่ากังวล, See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
never mind(idm) ไม่ต้องห่วง, See also: ลืมซะเถอะ, ไม่ต้องสนใจ
never-ending(adj) ซึ่งไม่ยอมหมดสิ้น, See also: ซึ่งไม่ยอมจบสิ้น, Syn. timeless, endless
nevertheless(adv) แต่อย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้นก็ตาม, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Syn. nonetheless, notwithstanding
never-never land(n) ดินแดนมหัศจรรย์
never in one's life(idm) ไม่เลยในชีวิต, See also: ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
never had it so good(idm) ไม่เคยมีโชค (คำไม่เป็นทางการ)
never-to-be-forgotten(adj) ซึ่งจะลืมไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
never(เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย, Syn. not ever
nevermore(เนฟ'เวอะมอร์) adv. ไม่อีกแล้ว
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
whenever(เวนเอฟ'เวอะ) conj. เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไร?

English-Thai: Nontri Dictionary
never(adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด
nevermore(adv) ไม่อีกเลย,ไม่อีกแล้ว
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
whenever(con, adv) เมื่อไรก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
never-married personผู้ที่ไม่เคยสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never found out.ยังไม่รู้ Traitor (2012)
Never come back!ไม่ต้องกลับมา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-He don't know. He never tried.เขาไม่ทราบว่า เขาไม่เคย พยายาม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, she'll never find me here.โอ้เธอจะไม่พบฉันที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Never say die. Never say die.ไม่เคยพูดตาย ไม่เคยพูดตาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
Oh, never mind.โอ้ สภาพ.. The Great Dictator (1940)
But I can never save. Money slips through my fingers.แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
never67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
neverA beautiful object like that never loses its value.
neverA doctor should never let a patient die.
neverAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
neverAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
neverA Japanese would never do such a thing.
neverAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
neverAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
neverA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
neverA man of common sense would never do such a thing.
neverA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
neverA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่งแม่ง(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai Definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai Definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ไม่มีที่สิ้นสุด(adv) never-ending, Syn. ไม่สิ้นสุด, Example: เขาคงจะคอยแก้แค้นกันไปไม่มีที่สิ้นสุด แล้วพวกเขานั่นแหละจะเดือดร้อนกันเอง, Thai Definition: อย่างไม่มีจุดจบหรือไม่หมดไม่สิ้น
ไม่เคย(aux) never, Ant. เคย, Example: ค่าเงินตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ไม่เอาถ่าน(adj) good-for-nothing, See also: never-do-well, Syn. ไม่ได้เรื่อง, Example: เขาคาดหน้าว่าผมจะเป็นคนไม่เอาถ่าน
อย่างไรก็ตาม(conj) however, See also: nevertheless, but, Syn. อย่างไรก็ดี, แม้กระนั้น, แต่, Example: ในการรบครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลสูญเสียนายทหารและพลทหารไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลก็หาได้หยุดยั้งการรุกต่อไปไม่
แม้กระนั้น(conj) nevertheless, See also: notwithstanding, Syn. ถึงแม้, แม้ว่า, หากแม้, ถึงแม้ว่า, แม้น, Example: ้รัฐบาลประกาศให้เลิกใช้ฤกษ์ยามแม้กระนั้นก็มีการแอบทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมืองกันอยู่, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
ถึงกระนั้นก็ตาม(conj) nevertheless, See also: although, though, even though, Syn. อย่างไรก็ตาม, อย่างไรก็ดี, Example: ถึงกระนั้นก็ตามกาลิเลโอก็ยังพูดว่าโลกหมุน
ทำเนา(adv) never mind, Syn. ช่างเถิด, ตามมี, Example: ถ้าเธอยังไม่ได้เตรียมการก็ทำเนาเถิด เพราะเราเตรียมพร้อมแล้ว
ช่าง(v) never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างกระไร[changkrarai] (x) EN: Alas ! ; never mind
ช่างเถอะ[chang thoe] (x) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind  FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
คนดิบ[khon dip] (x) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood
ครั้งไร[khrang rai] (adv) EN: whenever
ก็ช่าง[køchāng] (x) EN: accordingly ; never mind  FR: quel que soit ; qu'importe
กระนั้น[kranan] (adv) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless  FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[maēkranan] (conj) EN: nevertheless ; notwithstanding  FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
ไม่เอาถ่าน[mai ao thān] (adj) EN: good-for-nothing ; never-do-well
ไม่เคย[mai khoēi] (adv) EN: never  FR: jamais

CMU English Pronouncing Dictionary
NEVER N EH1 V ER0
NEVERS N EH1 V ER0 Z
NEVERLAND N EH1 V ER0 L AE0 N D
NEVERLAND N EH1 V ER0 L AH0 N D
NEVERMIND N EH1 V ER0 M AY2 N D
NEVERMORE N EH1 V ER0 M AO2 R
NEVER-ENDING N EH2 V ER0 EH1 N D IH0 NG
NEVERTHELESS N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
never (a) nˈɛvər (n e1 v @ r)
nevermore (a) nˌɛvəmˈɔːr (n e2 v @ m oo1 r)
nevertheless (a) nˌɛvəðəlˈɛs (n e2 v @ dh @ l e1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从未[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] never, #4,256 [Add to Longdo]
从不[cóng bù, ㄘㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] never, #4,992 [Add to Longdo]
不曾[bù céng, ㄅㄨˋ ㄘㄥˊ, ] never (have done sth), #6,883 [Add to Longdo]
从没[cóng méi, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ, / ] never (in the past); never did, #7,598 [Add to Longdo]
从来不[cóng lái bù, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ, / ] never, #7,891 [Add to Longdo]
未曾[wèi céng, ㄨㄟˋ ㄘㄥˊ, ] never before, #8,974 [Add to Longdo]
虽则[suī zé, ㄙㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] nevertheless; although, #59,311 [Add to Longdo]
永志不忘[yǒng zhì bù wàng, ㄩㄥˇ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, ] never to be forgotten, #109,264 [Add to Longdo]
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented, #220,583 [Add to Longdo]
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, / ] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有, #337,120 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense [Add to Longdo]
garantiert nie; absolut nie; niemalsnever ever [Add to Longdo]
nie wiedernever again [Add to Longdo]
Begebe dich nicht in die Höhle des Löwen.Never beard a lion. [Add to Longdo]
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. [Sprw.]Never look a gift horse in the mouth. [prov.] [Add to Longdo]
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.Never trouble trouble till trouble troubles you. [Add to Longdo]
Kümmere dich nicht um ihn.Never mind him. [Add to Longdo]
Mach das bloß nicht noch einmal!Never do that again! [Add to Longdo]
Mach dir nichts draus.Never mind. [Add to Longdo]
Macht nichts!Never mind! [Add to Longdo]
Nur nicht verzweifeln!Never say die! [Add to Longdo]
Schon gut, kein Problem.Never mind. [Add to Longdo]
Setze nie alles auf eine Karte.Never venture all in one bottom. [Add to Longdo]
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Never put off till tomorrow what you can do today. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
これっ切り;此れっ切り;是っ切り[これっきり, korekkiri] (n,n-adv) (1) (uk) (See これ切り) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
これ切り;此れ切り;是切り[これきり;これぎり, korekiri ; koregiri] (n,n-adv) (1) (uk) last time (as of now); never again; (2) only this [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Never \Nev"er\ (n[e^]v"[~e]r), adv. [AS. n[=ae]fre; ne not, no +
   [=ae]fre ever.]
   1. Not ever; not at any time; at no time, whether past,
    present, or future. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death still draws nearer, never seeming near.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. In no degree; not in the least; not.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever has a friend to guide him, may carry his
       eyes in another man's head, and yet see never the
       worse.                --South.
    [1913 Webster]
 
       And he answered him to never a word. --Matt. xxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: Never is much used in composition with present
      participles to form adjectives, as in never-ceasing,
      never-dying, never-ending, never-fading, never-failing,
      etc., retaining its usual signification.
      [1913 Webster]
 
   {Never a deal}, not a bit. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Never so}, as never before; more than at any other time, or
    in any other circumstances; especially; particularly; --
    now often expressed or replaced by {ever so}.
 
       Ask me never so much dower and gift. --Gen. xxxiv.
                          12.
 
       A fear of battery, . . . though never so well
       grounded, is no duress.        --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 never
   adv 1: not ever; at no time in the past or future; "I have never
       been to China"; "I shall never forget this day"; "had
       never seen a circus"; "never on Sunday"; "I will never
       marry you!" [syn: {never}, {ne'er}] [ant: {always},
       {e'er}, {ever}]
   2: not at all; certainly not; not in any circumstances; "never
     fear"; "bringing up children is never easy"; "that will never
     do"; "what is morally wrong can never be politically right"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top