ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genius

JH IY1 N Y AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genius-, *genius*, geniu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genius(n) อัจฉริยะ, See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์, Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso, Ant. idiot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล, พรสวรรร์, ความฉลาดพิเศษ, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม, ความหลักแหลม, ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance, gift, Ant. idiot -pl. geniuses, genii

English-Thai: Nontri Dictionary
genius(n) ความอัจฉริยะ, ความหลักแหลม, ความฉลาด, พรสวรรค์, ผู้มีปัญญาเลิศ, ปีศาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geniusอัจฉริยภาพ [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ Spies Like Us (1985)
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์) Full House (1987)
- Yeah. Boy genius from Southie.เด็กอัจฉริยะจากแดนใต้ Good Will Hunting (1997)
This-This Ramanujan- his-his genius was unparalleled, Sean.นายรามานูจันคนนี้ความอัจฉริยะ ของเขาไม่มีใครเหมือนจริงๆ นะฌอน Good Will Hunting (1997)
Am I a genius or what?แกจะจับฉันเหรอ ฮะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Citizens are advised that if they see an evil genius with a claw, not to approach him.แนะนำให้พลเมืองว่า ถ้าพบเห็น... ปีศาจอัจฉริยะที่มีกงเล็บ ห้ามเข้าใกล้ Inspector Gadget 2 (2003)
ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers.ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์ Love Actually (2003)
We raised the 25, 000 dollars so now we can bring the genius Samnang out of Cambodia and bring him here to study at Westport.เราสามรถดึงเอาอัจฉริยะ Sam Young จากกัมพูชา มานี่ มาเข้าเรียนที่ Westport The Girl Next Door (2004)
I trust Shaun has another genius scheme up his sleeve?ผมอยากลองดู หากท่านอนุญาต Shaun of the Dead (2004)
Look, the last super genius I had on the line told me to turn right on route 31.นี่, เจ้าอัจฉริยะที่ฉันคุยสายด้วยเมื่อกี๊บอกให้ฉันเลี้ยวขวาบนถนนเส้นที่31. Crusade (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geniusA genius can sometimes have rude manners.
geniusAll children are potential geniuses.
geniusAs everyone knows, he is a genius.
genius"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
geniusEdison was an inventive genius of the United States.
geniusEinstein was a mathematical genius.
geniusEveryone recognizes the boy as a real genius.
geniusEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
geniusFor all his genius, he is as unknown as ever.
geniusGenius and madness are but a hairbreadth away from each other.
geniusGenius does what it must, and talent does what it can.
geniusGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [ Quote ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉริยภาพ(n) genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai Definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
อัจฉริยะ(adj) genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai Definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
อัจฉริยบุคคล(n) genius, Example: พระยาอนุมานราชธนได้รับคำยกย่องว่าเป็นอัจฉริยบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้มีปัญญาความสามารถเยี่ยมยอดมาแต่กำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[atchariyabukkhon] (n) EN: genius  FR: génie [ m ] ; surhomme [ m ]
อัจฉริยบุรุษ[atchariyaburut] (n) EN: genius  FR: génie [ m ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENIUS JH IY1 N Y AH0 S
GENIUSES JH IY1 N Y AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genius (n) ʤˈiːnɪəʳs (jh ii1 n i@ s)
geniuses (n) ʤˈiːnɪəʳsɪz (jh ii1 n i@ s i z)
genius loci (n) ʤˌiːnɪəʳs-lˈousaɪ (jh ii2 n i@ s - l ou1 s ai)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇才[qí cái, ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, ] genius #15,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genius { m }muse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius #3,605 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue #3,731 [Add to Longdo]
ジーニアス[ji-niasu] (n) genius [Add to Longdo]
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genius \Gen"ius\, n.; pl. E. {Geniuses}; in sense 1, L. {Genii}.
   [L. genius, prop., the superior or divine nature which is
   innate in everything, the spirit, the tutelar deity or genius
   of a person or place, taste, talent, genius, from genere,
   gignere, to beget, bring forth. See {Gender}, and cf.
   {Engine}.]
   1. A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients
    to preside over a man's destiny in life; a tutelary deity;
    a supernatural being; a spirit, good or bad. Cf. {Jinnee}.
 
   Syn: genie.
     [1913 Webster]
 
        The unseen genius of the wood.   --Milton.
     [1913 Webster]
 
        We talk of genius still, but with thought how
        changed! The genius of Augustus was a tutelary
        demon, to be sworn by and to receive offerings on
        an altar as a deity.        --Tylor.
     [1913 Webster]
 
   2. The peculiar structure of mind with which each individual
    is endowed by nature; that disposition or aptitude of mind
    which is peculiar to each man, and which qualifies him for
    certain kinds of action or special success in any pursuit;
    special taste, inclination, or disposition; as, a genius
    for history, for poetry, or painting.
    [1913 Webster]
 
   3. Peculiar character; animating spirit, as of a nation, a
    religion, a language.
    [1913 Webster]
 
   4. Distinguished mental superiority; uncommon intellectual
    power; especially, superior power of invention or
    origination of any kind, or of forming new combinations;
    as, a man of genius.
    [1913 Webster]
 
       Genius of the highest kind implies an unusual
       intensity of the modifying power.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   5. A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of
    superior intellectual faculties and creativity; as,
    Shakespeare was a rare genius.
 
   Syn: {Genius}, {Talent}.
 
   Usage: Genius implies high and peculiar gifts of nature,
      impelling the mind to certain favorite kinds of mental
      effort, and producing new combinations of ideas,
      imagery, etc. Talent supposes general strength of
      intellect, with a peculiar aptitude for being molded
      and directed to specific employments and valuable ends
      and purposes. Genius is connected more or less with
      the exercise of imagination, and reaches its ends by a
      kind of intuitive power. Talent depends more on high
      mental training, and a perfect command of all the
      faculties, memory, judgment, sagacity, etc. Hence we
      speak of a genius for poetry, painting. etc., and a
      talent for business or diplomacy. Among English
      orators, Lord Chatham was distinguished for his
      genius; William Pitt for his pre["e]minent talents,
      and especially his unrivaled talent for debate.
      [1913 Webster]
 
   {Genius loci}[L.], the genius or presiding divinity of a
    place; hence, the pervading spirit of a place or
    institution, as of a college, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genius
   n 1: someone who has exceptional intellectual ability and
      originality; "Mozart was a child genius"; "he's smart but
      he's no Einstein" [syn: {genius}, {mastermind}, {brain},
      {brainiac}, {Einstein}]
   2: unusual mental ability [syn: {brilliance}, {genius}]
   3: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   4: exceptional creative ability [syn: {genius}, {wizardry}]
   5: a natural talent; "he has a flair for mathematics"; "he has a
     genius for interior decorating" [syn: {flair}, {genius}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 genius /xenijɵs/
  1. genius
  2. guardianangel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top