Search result for

genius

(56 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genius-, *genius*, geniu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genius[N] อัจฉริยะ, See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์, Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso, Ant. idiot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล,พรสวรรร์,ความฉลาดพิเศษ,คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม,ความหลักแหลม,ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance,gift ###A. idiot -pl. geniuses,genii

English-Thai: Nontri Dictionary
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geniusอัจฉริยภาพ [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, genius, what do you want to do?นั่นหล่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรเสียเวลา Committed (2008)
I might be a genius who just happens to haveฉันอาจจะเป็นอัจฉริยะที่บังเอิญมีแรงบันดาลใจ Not Cancer (2008)
He's a genius coffee repairman.เขาเป็นนักซ่อมเครื่องต้มกาแฟผู้อัจฉริยะ Not Cancer (2008)
And house is an evil genius,และ เฮาส์เป็นอัจฉริยะปีศาจ Adverse Events (2008)
Genius.อัจฉริยะ Lucky Thirteen (2008)
You're a genius.เธอมันอัจฉริยะ The Itch (2008)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Teacher, he was a genius.อาจารย์ เขาเป็นอัจฉริยะนะ Beethoven Virus (2008)
Well, that boy was considered a genius when he was young.นั่นสิ, เด็กชายที่ดูน่าจะเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็ก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Come on, genius. Bring the backpack.ไม่เอาน่า,พ่อคนฉลาด เอาเป้มา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Look, genius. You're a part of a TV show.ฟังฉันนะ พ่อคนฉลาด \ นายมันก็แค่ส่วนนึงของรายการทีวี Bolt (2008)
Strom, you're a genius.สตรอม นายมัน อัจฉริยะ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geniusA genius can sometimes have rude manners.
geniusAll children are potential geniuses.
geniusAs everyone knows, he is a genius.
genius"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
geniusEdison was an inventive genius of the United States.
geniusEinstein was a mathematical genius.
geniusEveryone recognizes the boy as a real genius.
geniusEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
geniusFor all his genius, he is as unknown as ever.
geniusGenius and madness are but a hairbreadth away from each other.
geniusGenius does what it must, and talent does what it can.
geniusGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [Quote]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉริยภาพ[N] genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
อัจฉริยะ[ADJ] genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
อัจฉริยบุคคล[N] genius, Example: พระยาอนุมานราชธนได้รับคำยกย่องว่าเป็นอัจฉริยบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้มีปัญญาความสามารถเยี่ยมยอดมาแต่กำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
อัจฉริยบุรุษ[n.] (atchariyaburut) EN: genius   FR: génie [m]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment   FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIUS    JH IY1 N Y AH0 S
GENIUSES    JH IY1 N Y AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genius    (n) (jh ii1 n i@ s)
geniuses    (n) (jh ii1 n i@ s i z)
genius loci    (n) - (jh ii2 n i@ s - l ou1 s ai)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genius {m}muse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーニアス[, ji-niasu] (n) genius [Add to Longdo]
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
奇才[きさい, kisai] (n) genius [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P) [Add to Longdo]
[けん, ken] (n,adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇才[qí cái, ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, ] genius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genius \Gen"ius\, n.; pl. E. {Geniuses}; in sense 1, L. {Genii}.
   [L. genius, prop., the superior or divine nature which is
   innate in everything, the spirit, the tutelar deity or genius
   of a person or place, taste, talent, genius, from genere,
   gignere, to beget, bring forth. See {Gender}, and cf.
   {Engine}.]
   1. A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients
    to preside over a man's destiny in life; a tutelary deity;
    a supernatural being; a spirit, good or bad. Cf. {Jinnee}.
 
   Syn: genie.
     [1913 Webster]
 
        The unseen genius of the wood.   --Milton.
     [1913 Webster]
 
        We talk of genius still, but with thought how
        changed! The genius of Augustus was a tutelary
        demon, to be sworn by and to receive offerings on
        an altar as a deity.        --Tylor.
     [1913 Webster]
 
   2. The peculiar structure of mind with which each individual
    is endowed by nature; that disposition or aptitude of mind
    which is peculiar to each man, and which qualifies him for
    certain kinds of action or special success in any pursuit;
    special taste, inclination, or disposition; as, a genius
    for history, for poetry, or painting.
    [1913 Webster]
 
   3. Peculiar character; animating spirit, as of a nation, a
    religion, a language.
    [1913 Webster]
 
   4. Distinguished mental superiority; uncommon intellectual
    power; especially, superior power of invention or
    origination of any kind, or of forming new combinations;
    as, a man of genius.
    [1913 Webster]
 
       Genius of the highest kind implies an unusual
       intensity of the modifying power.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   5. A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of
    superior intellectual faculties and creativity; as,
    Shakespeare was a rare genius.
 
   Syn: {Genius}, {Talent}.
 
   Usage: Genius implies high and peculiar gifts of nature,
      impelling the mind to certain favorite kinds of mental
      effort, and producing new combinations of ideas,
      imagery, etc. Talent supposes general strength of
      intellect, with a peculiar aptitude for being molded
      and directed to specific employments and valuable ends
      and purposes. Genius is connected more or less with
      the exercise of imagination, and reaches its ends by a
      kind of intuitive power. Talent depends more on high
      mental training, and a perfect command of all the
      faculties, memory, judgment, sagacity, etc. Hence we
      speak of a genius for poetry, painting. etc., and a
      talent for business or diplomacy. Among English
      orators, Lord Chatham was distinguished for his
      genius; William Pitt for his pre["e]minent talents,
      and especially his unrivaled talent for debate.
      [1913 Webster]
 
   {Genius loci}[L.], the genius or presiding divinity of a
    place; hence, the pervading spirit of a place or
    institution, as of a college, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genius
   n 1: someone who has exceptional intellectual ability and
      originality; "Mozart was a child genius"; "he's smart but
      he's no Einstein" [syn: {genius}, {mastermind}, {brain},
      {brainiac}, {Einstein}]
   2: unusual mental ability [syn: {brilliance}, {genius}]
   3: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
     {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
     {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar}, {whiz},
     {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   4: exceptional creative ability [syn: {genius}, {wizardry}]
   5: a natural talent; "he has a flair for mathematics"; "he has a
     genius for interior decorating" [syn: {flair}, {genius}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 genius [xenijɵs]
   genius
   guardian angel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top