ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genius

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genius-, *genius*, geniu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genius(n) อัจฉริยะ, See also: คนเก่ง, คนหลักแหลม, คนมีความสามารถพิเศษ, คนมีพรสวรรค์, Syn. sage, scholar, prodigy, virtuoso, Ant. idiot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล, พรสวรรร์, ความฉลาดพิเศษ, คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม, ความหลักแหลม, ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance, gift, Ant. idiot -pl. geniuses, genii

English-Thai: Nontri Dictionary
genius(n) ความอัจฉริยะ, ความหลักแหลม, ความฉลาด, พรสวรรค์, ผู้มีปัญญาเลิศ, ปีศาจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geniusอัจฉริยภาพ [TU Subject Heading]
geniusคุณสมบัติ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
genius(n) someone who has exceptional intellectual ability and originality, Syn. brain, Einstein, mastermind, brainiac
genius(n) exceptional creative ability, Syn. wizardry
ace(n) someone who is dazzlingly skilled in any field, Syn. hotshot, superstar, wiz, adept, wizard, star, maven, whiz, whizz, sensation, virtuoso, genius, champion, mavin
brilliance(n) unusual mental ability, Syn. genius
flair(n) a natural talent, Syn. genius

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Genius

n.; pl. E. Geniuses in sense 1, L. Genii [ L. genius, prop., the superior or divine nature which is innate in everything, the spirit, the tutelar deity or genius of a person or place, taste, talent, genius, from genere, gignere, to beget, bring forth. See Gender, and cf. Engine. ] 1. A good or evil spirit, or demon, supposed by the ancients to preside over a man's destiny in life; a tutelary deity; a supernatural being; a spirit, good or bad. Cf. Jinnee.
Syn. -- genie. [ 1913 Webster ]

The unseen genius of the wood. Milton. [ 1913 Webster ]

We talk of genius still, but with thought how changed! The genius of Augustus was a tutelary demon, to be sworn by and to receive offerings on an altar as a deity. Tylor. [ 1913 Webster ]

2. The peculiar structure of mind with which each individual is endowed by nature; that disposition or aptitude of mind which is peculiar to each man, and which qualifies him for certain kinds of action or special success in any pursuit; special taste, inclination, or disposition; as, a genius for history, for poetry, or painting. [ 1913 Webster ]

3. Peculiar character; animating spirit, as of a nation, a religion, a language. [ 1913 Webster ]

4. Distinguished mental superiority; uncommon intellectual power; especially, superior power of invention or origination of any kind, or of forming new combinations; as, a man of genius. [ 1913 Webster ]

Genius of the highest kind implies an unusual intensity of the modifying power. Coleridge. [ 1913 Webster ]

5. A man endowed with uncommon vigor of mind; a man of superior intellectual faculties and creativity; as, Shakespeare was a rare genius.

Syn. -- Genius, Talent. Genius implies high and peculiar gifts of nature, impelling the mind to certain favorite kinds of mental effort, and producing new combinations of ideas, imagery, etc. Talent supposes general strength of intellect, with a peculiar aptitude for being molded and directed to specific employments and valuable ends and purposes. Genius is connected more or less with the exercise of imagination, and reaches its ends by a kind of intuitive power. Talent depends more on high mental training, and a perfect command of all the faculties, memory, judgment, sagacity, etc. Hence we speak of a genius for poetry, painting. etc., and a talent for business or diplomacy. Among English orators, Lord Chatham was distinguished for his genius; William Pitt for his preëminent talents, and especially his unrivaled talent for debate. [ 1913 Webster ]


Genius loci ety>[ L. ], the genius or presiding divinity of a place; hence, the pervading spirit of a place or institution, as of a college, etc.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Itty bitty living space. -Al, you little genius, you!ที่อาศัย แคบๆ อัล เจ้าฉลาดจริงๆ Aladdin (1992)
When it comes to mind-fucking, she's the all-time genius.เมื่อมีความคิดเจ้าเล่ห์เกิดขึ้น เธอเป็นอัจฉริยะเลยล่ะ Basic Instinct (1992)
But getting away with it that was genius.แต่เอามันออกไป... ...มันหลักแหลม Basic Instinct (1992)
I was a genius. I had been discovered.ฉันเป็นอัจฉริยะ ฉันได้ค้นพบแล้ว The Joy Luck Club (1993)
Won't they be impressed I am a geniusพวกเค้าจะไม่ประทับใจหรือ ที่ฉันฉลาด The Nightmare Before Christmas (1993)
Behind it was the dynamic Adenoid Hynkel, whose genius ran the nation, whose ceaseless activity kept him occupied every moment of the day.เบื้องหลัง ซึ่งเต็มไปด้วยขุมพลังแห่ง อดีนอย เฮนเคน ผู้มีพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ทำงานโดยไม่หยุดหย่อน แม้ทุกวันจะมีแต่ความวุ่นวาย The Great Dictator (1940)
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
- You're a genius, a sheer genius.คุณอัจฉริยะอัจฉริยะที่แท้จริง Yellow Submarine (1968)
- You're a genius. - Mmm.-เธอฉลาดมาก. Suspiria (1977)
you might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ Spies Like Us (1985)
well, I think genius is a pretty strong word, but if you insist on using it, I can handle it.ผมว่าคำว่าอัจฉริยะ อาจยกย่องเกินไป แต่ถ้าคุณยืนยัน ผมก็ยินดีน้อมรับ Spies Like Us (1985)
You guys are geniuses well, you know what Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration(เพลงแด่เอว่า) (ร้องด้วยอารมณ์) Full House (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geniusA genius can sometimes have rude manners.
geniusAll children are potential geniuses.
geniusAs everyone knows, he is a genius.
genius"By the way, do you know what a Shinto shrine is?" "I've a little bit of knowledge on the subject. It's a religious facility where that which is the object of worship, called the genius loci, is enshrined."
geniusEdison was an inventive genius of the United States.
geniusEinstein was a mathematical genius.
geniusEveryone recognizes the boy as a real genius.
geniusEveryone says that Kate is a genius and will have a successful future.
geniusFor all his genius, he is as unknown as ever.
geniusGenius and madness are but a hairbreadth away from each other.
geniusGenius does what it must, and talent does what it can.
geniusGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [ Quote ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉริยภาพ(n) genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai Definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
อัจฉริยะ(adj) genius, See also: bright, exceptional, outstanding, gift, Example: เด็กฉลาดคนนี้เข้าทดสอบเชาวน์ปัญญาแล้วถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็กอัจฉริยะ, Thai Definition: ที่มีความรู้ความสามารถเกินกว่าระดับปกติ
อัจฉริยบุคคล(n) genius, Example: พระยาอนุมานราชธนได้รับคำยกย่องว่าเป็นอัจฉริยบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้มีปัญญาความสามารถเยี่ยมยอดมาแต่กำเนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[atchariyabukkhon] (n) EN: genius  FR: génie [ m ] ; surhomme [ m ]
อัจฉริยบุรุษ[atchariyaburut] (n) EN: genius  FR: génie [ m ]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
genius
geniuses

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genius
geniuses
genius loci

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇才[qí cái, ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ,  ] genius #15,024 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genius { m }muse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius #3,605 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue #3,731 [Add to Longdo]
ジーニアス[ji-niasu] (n) genius [Add to Longdo]
悪才[あくさい, akusai] (n) genius for evil [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
異才[いさい, isai] (n) genius; prodigy [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
英俊[えいしゅん, eishun] (n) a genius; prodigy [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top