Search result for

-don-

(59 entries)
(0.3861 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: don,-don-, *don*
Possible hiragana form: -どん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
don    [N] หัวหน้ามาเฟีย, See also: เจ้าพ่อมาเฟีย, หัวหน้าแกงค์
don    [VT] สวมใส่ (คำทางการ), See also: ใส่เสื้อ, Syn. wear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
don(ดอน) n. คำที่ใช้เรียกผู้ชายสเปน,บุคคลสำคัญ vt. ใส่เสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
don(vt) สวม,ใส่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
I waved the white flag at school. Why don't--ฉันยอมแพ้เธอที่โรงเรียน ทะ ทำไม-- The Serena Also Rises (2008)
I don't understand.ฉันไม่เข้าใจ The Serena Also Rises (2008)
- Done. - Good.เรียบร้อยแล้วค่ะ // ดี The Serena Also Rises (2008)
Don't tell me that was the great Chuck Bass.อย่าบอกนะว่าเป็น ชัค แบส The Serena Also Rises (2008)
Don't touch Serena's name card. It remains where it is.ห้ามแตะต้องชื่อเซรีน่านะ มันต้องอยู่ตรงนั้นแหละ The Serena Also Rises (2008)
- My job, no thanks to you. - Don't you have socks to darn?นี่มันงานฉัน // อ่าว ไม่ใช่ถักถุงเท้าหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Are you really gonna pretend like you don't notice what's been going on?นี่เธอจะเสแสร้ง ทำเหมือนกับว่าเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I don't care. As of this minute, your fashion duties are over.พ่อไม่สนหรอก และนาทีนี้ไป งานแฟชั่นของลูกก็จบลงแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Wait. No. I-I-I don't--เฮ้ เดี๋ยวๆ ไม่ ฉะ ฉันไม่-- The Serena Also Rises (2008)
Why don't you take off your shoes?ถอดรองเท้าออกสิ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donAbove all, don't tell a lie.
donA child has the problem which parents don't know.
donA couch potato is something that I don't want to be.
donActually there are many cases where it isn't 'have=object, done=causative verb'.
donAdmitting what you say, I don't like the way you say it.
donAdvances in science don't always benefit humanity.
donA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
donAfter all is said and done, he was a first-rate novelist.
donAfter all we had done, he was still ungrateful.
donAfter he had done his homework, he watched TV.
donAfter I had done my homework, I went to bed.
donA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.

CMU English Pronouncing Dictionary
DON    D AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Don    (n) (d o1 n)
don    (v) (d o1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
どんな[どんな, donna] อย่างไหน แบบไหน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Don Juan {m}Don Juan [Add to Longdo]
Donator {m}; Spender {m}donator; donor [Add to Longdo]
Donner {m}thunder [Add to Longdo]
Donnerbüchse {f}blunderbuss [Add to Longdo]
Donnerschlag {m}peal of thunder [Add to Longdo]
Donnerschlag {m} | Donnerschläge {pl}thunderclap | thunderclaps [Add to Longdo]
Donnerstag {m}Thursday [Add to Longdo]
Donnerstimme {f} | Donnerstimmen {pl}thundering voice | thundering voices [Add to Longdo]
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}golly [Add to Longdo]
Donnerwetter {n}gosh [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} (insb. in Cambridge oder Oxford)don [Br.] [Add to Longdo]
donnern | donnernd | gedonnert | donnert | donnerteto thunder | thundering | thundered | thunders | thundered [Add to Longdo]
donnernto rifle [Add to Longdo]
donnernto blast [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
ドン[, don] (n) Don (Spanish honorific) (spa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\, v. t. [imp. & p. p. {Donned}; p. pr. & vb. n.
   {Donning}.] [Do + on; -- opposed to doff. See {Do}, v. t.,
   7.]
   To put on; to dress in; to invest one's self with.
   [1913 Webster]
 
      Should I don this robe and trouble you. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      At night, or in the rain,
      He dons a surcoat which he doffs at morn. --Emerson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Don \Don\ (d[o^]n), n. [Sp. don; akin to Pg. dom, It. donno; fr.
   L. dominus master. See {Dame}, and cf. {Domine}, {Dominie},
   {Domino}, {Dan}, {Dom}.]
   1. Sir; Mr; Signior; -- a title in Spain, formerly given to
    noblemen and gentlemen only, but now common to all
    classes.
    [1913 Webster]
 
       Don is used in Italy, though not so much as in
       Spain. France talks of Dom Calmet, England of Dan
       Lydgate.               --Oliphant.
    [1913 Webster]
 
   2. A grand personage, or one making pretension to
    consequence; especially, the head of a college, or one of
    the fellows at the English universities. [Univ. Cant] "The
    great dons of wit." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Don
   n 1: a Spanish gentleman or nobleman
   2: teacher at a university or college (especially at Cambridge
     or Oxford) [syn: {preceptor}, {don}]
   3: the head of an organized crime family [syn: {don}, {father}]
   4: Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds
     to Irish Danu
   5: a European river in southwestern Russia; flows into the Sea
     of Azov [syn: {Don}, {Don River}]
   6: a Spanish courtesy title or form of address for men that is
     prefixed to the forename; "Don Roberto"
   v 1: put clothing on one's body; "What should I wear today?";
      "He put on his best suit for the wedding"; "The princess
      donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately
      robes"; "He got into his jeans" [syn: {wear}, {put on},
      {get into}, {don}, {assume}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 don [dõ]
   gift; present
   dowry
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Don [dɔn]
   Don
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 don
 
 1. ''Bay'' anlamına gelen ispanyolca bir söz
 2. ispanya'nın ileri gelenlerinden, Don
 3. (ing), (k.dili.) üniversite öğretmeni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frot
 
 1. donma
 2. ayaz, don, kırağı
 3. soğuk davranış
 4. (argo) başarısızlık, muvaffakıyetsizlik
 5. dondurmak, kırağı tutmak
 6. şekerli bir karışımla kaplamak (pasta)
 7. donmak
 8. buz tutmak. frost line toprağın azami buz tutma derinliği.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frosty
 
 1. don ve ayaz gibi soğuk
 2. buz tutmuş, don yemiş, kırağı düşmüş
 3. soğuk, mesafeli, cana yakın olmayan
 4. saçı ağarmış, kır saçlı. frostily çok soğuk bir şekilde. frostiness soğuk, don.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pants
 
 1. (çoğ.), (A.B.D.) pantolon
 2. don, külot.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Don [dɔn] (n) , s.(m )
   thu
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top