Search result for

*subordinate*

(189 entries)
(0.0381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subordinate, -subordinate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subordinate[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า, Syn. inferior, junior
subordinate[ADJ] สำคัญน้อยกว่า, Syn. lower, minor
subordinate[ADJ] เป็นส่วนขยาย (ไวยากรณ์), See also: เป็นส่วนเสริม, Syn. subsidiary
subordinate[N] ผู้ใต้บังคับบัญชา, See also: ลูกน้อง, Syn. assistant, inferior, junior
subordinate[VT] ทำให้อยู่ในตำแหน่งรอง, See also: ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
insubordinate[ADJ] กระด้างกระเดื่อง, See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง, Syn. difiant, disobedient, rebellious, Ant. obedient
insubordinate[N] ผู้กระด้างกระเดื่อง, See also: คนที่แข็งข้อ
subordinate to[PHRV] ทำให้มีความสำคัญน้อยกว่า, See also: ทำให้เป็นรอง (บางสิ่ง)
subordinate clause[N] อนุประโยคซึ่งไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้, Syn. dependent clause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subordinate legislationกฎหมายอนุบัญญัติ, กฎหมายรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subordinated debentureหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิได้ชำระคืนเงินค่าหุ้นภายหลังหุ้นกู้ชนิดอื่นในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย ทั้งนี้เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ระบุไว้บนหุ้นกู้ดังกล่าว [ตลาดทุน]
subordinateผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subordinated debt (n ) หนี้ด้อยสิทธิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the subordinate male protagonistเหมือนพระรอง The Pirate Solution (2009)
No matter. Now I have a new subordinate.ไม่สำคัญ ตอนนี้ ฉันมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใหม่ Resident Evil: Afterlife (2010)
so much that she would charm Hassan and make him her subordinate.อย่างมากนั่นคือเทอหลวงฮัสซาน และทําให้เขาเป็นบริวาร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง Audition (2010)
Looks like he came with his subordinate.เหมือนว่ามากับลูกน้อง Episode #1.10 (2010)
What are you doing, going to a subordinate's office and...ลูกมาทำอะไรในบริษัทแบบนี้... Episode #1.14 (2010)
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ Horrible Bosses (2011)
You two. Are you always this stubborn and insubordinate?พวกคุณสองคนเนี่ยหัวดื้อ และไม่ทำตามคำสั่งแบบนี้ประจำเหรอ? Countdown (2011)
I think all the subordinates hereข้าไม่เคยลืมพวกเราที่นี่ The Lost Bladesman (2011)
Now they're my subordinates.ตอนนี้ต้องกลายมาเป็นลูกน้อง Just Let Go (2011)
All right, you're insubordinate, you never do what I tell you to do, and every time I turn my back, you're off doing who-knows-what with God-knows-who!นายมันคนไม่เชื่อฟัง นายไม่เคยทำตามคำสั่งฉันเลย และทุกครั้งที่ฉันหันหลัง Dentist of Detroit (2011)
He's blaming it on his subordinates, but I think he's lying.เขาโทษลูกน้อง แต่ผมว่าเขาโกหก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
It's not everyday that one of my subordinates invokes a parlay between myself and a way station keeper.ไม่ใช่ทุกวันนะที่ตระกูลย่อยขอ การเจรจาระหว่างฉันกับเจ้าของบาร์ Truth and Consequences (2012)
What if said poet worked for a patron and his poetry was perceived as insubordinate?มันคืออะไร ถ้าหากพูดว่านักกวีทำงานเพื่อผู้อุปถัมส์ และการประพันธ์ของเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบพวกทรยศแหกคอก? Upper West Side Story (2012)
We're still working up the financing terms on subordinated debt anyway.เรากำลังจะหาเงื่อนไข การจัดหาเงินทุน เมื่อตราสารหนี้ด้อยสิทธิต่อไป Til Death Do Us Part (2012)
Nick Fowler quit his job a week ago before I could fire him for being insubordinate and lazy.นิค ฟาวเลอร์ลาออกจากงานเป็นอาทิตย์แล้ว ก่อนที่ฉันอยากจะไล่เขาออก สำหรับการแข็งข้อและขี้เกียจ The Road Not Taken (2012)
Yup, and you're an arrogant, insubordinate prick.ใช่ และคุณก็เป็นไอ้กุ๊ยหยิ่งยะโสหัวแข็ง Vengeance, Part 1 (2012)
- I don't mean to sound insubordinate...ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขัดคำสั่งนะคะ... Resurrection (2012)
our relationship as superior and subordinateความสัมพันธ์ของเราคือเจ้านายกับลูกน้อง Codename: Jackal (2012)
There's been a pattern of insubordinate behavior recently.นี่ดีแล้วล่ะ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยสนองเลย Oblivion (2013)
He indicates you've been repeatedly insubordinate...เขาระบุว่า คุณไม่ให้ความร่วมมือบ่อยครั้ง.. King's Castle (2013)
I have been tirelessly subordinate, despite his increased zealotry and paranoia.ผมให้ความร่วมมือเสมอ ถ้าไม่นับเรื่องที่เขามีอาการ หวาดระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ King's Castle (2013)
He views you and everybody else here as a subordinate.-เขาเห็นคุณ และทุกคนในนี้เป็นลูกน้อง 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
He's also wreckless and insubordinate.แต่เขาก็ยังสะเพร่า คาดเดาไม่ได้ Red X (2014)
From the first day on the job, you've been an insubordinate troublemaker.ตั้งเเต่วันเเรก ที่คุณเข้ามาทำงาน คุณมันเป็นตัวเเสบชอบเเข็งข้อ Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
We argue that Irving deliberately subordinated the truth in order to propagate anti-Semitism and engender sympathy for the Third Reich.เรายืนยันว่าเออร์วิงด้อยสิทธิจง ใจความจริง เพื่อเผยแพร่การต่อต้านชาวยิว และก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ สำหรับ Third Reich Denial (2016)
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
As subordinates, you should all try to stop this fighting within the Royal Family.ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านควรจะหาทางยุติ การต่อสู้กันภายในราชสำนัก Episode #1.42 (2006)
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ Charlie Bartlett (2007)
You're not thinking that I'm pushing my own responsibility to my subordinate, are you?พวกคุณกำลังคิดว่า ผมผลักความรับผิดชอบไปให้ลูกน้องงั้นเหรอ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's hard for me too, working with a subordinate who's older than meผมเองก็ลำบากเหมือนกัน ต้องทำงานกับลูกน้องที่อายุมากกว่า The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subordinateAll the other issues are subordinate to this one.
subordinateDon't ignore your subordinates.
subordinateHe growled out orders to his subordinates.
subordinateHe is able to subordinate the passions to reason.
subordinateI was stabbed in the back by my subordinate.
subordinateSenior executives spend a lot of time training their subordinates.
subordinateWhy are you so insubordinate to your boss?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย[N] subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ย่อย[ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ลูกสมุน[N] henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
ผู้น้อย[N] inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ส่วนรอง[N] subordinated part, Example: คนมอญแม้จะรับเอาลัทธิฮินดูเข้ามานับถือ แต่ก็ให้เป็นแค่ส่วนรองทางพุทธศาสนาเท่านั้น
ไม่ฟังเสียง[V] disobey, See also: be insubordinate, be refractory, be defiant, be stubborn, be obstinate, be pigheaded, be d, Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน, ดื้อดัน, ดื้อด้าน, Example: เขาไม่ฟังเสียงใครเลย, Thai definition: ไม่ยอมเชื่อฟัง
กระด้างกระเดื่อง[V] disobey, See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ขณะนี้มีประชาชนบางกลุ่มกระด้างกระเดื่อง และก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง, Thai definition: ไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย
ในเครือ[ADJ] under, See also: subordinate to, affiliated to, Example: บริษัทขายอาหารสัตว์ที่ชลบุรีส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของเมืองนอก
รอง[V] be inferior, See also: subordinate, Example: ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้แล้ว เขาไม่รองใครแน่, Thai definition: ด้อยกว่า
อนุประโยค[N] subordinate clause, Syn. ประโยคย่อย
หางแถว[ADJ] unimportant, See also: subordinate, Syn. ปลายแถว, Ant. หัวแถว, Example: ข้าราชการหางแถวอย่างเขาไม่มีความสำคัญอะไร, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
แทง[V] write down instructions or comments (to a subordinate), Syn. แทงเรื่อง, Thai definition: ลงบันทึก, ลงหมายเหตุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
ลูกน้อง[n. exp.] (lūk nøng) EN: subordinate   
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling   FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū tāi bangkhapbanchā) EN: subordinate   FR: subordonné [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับ[n. exp.] (phū yū tāi bangkhap) EN: subordinate   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi bangkhapbanchā) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate   
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.)   FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with   FR: être rattaché à ; dépendre de

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBORDINATE    S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
SUBORDINATE    S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T
SUBORDINATED    S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T AH0 D
SUBORDINATES    S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T S
SUBORDINATES    S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T S
INSUBORDINATE    IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
INSUBORDINATE    IH2 N S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subordinate    (n) (s @1 b oo1 d i n @ t)
subordinate    (v) (s @1 b oo1 d i n ei t)
subordinated    (v) (s @1 b oo1 d i n ei t i d)
subordinates    (n) (s @1 b oo1 d i n @ t s)
subordinates    (v) (s @1 b oo1 d i n ei t s)
insubordinate    (j) (i2 n s @ b oo1 d i n @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Körperschaft {f}corporate body; subordinate body [Add to Longdo]
Nebensatz {m} | Nebensätze {pl}subordinate clause; sub-clause | subordinate clauses [Add to Longdo]
Untergebene {m,f}; Untergebenersubordinate [Add to Longdo]
Vorgesetztenbeurteilung {f}appraisal by subordinates [Add to Longdo]
aufsässiginsubordinate [Add to Longdo]
aufsässig; unbotmäßiginsubordinate [Add to Longdo]
aufsässig {adv}insubordinately [Add to Longdo]
ordnet sich untersubordinates [Add to Longdo]
untergeben; unterstehento be subordinate to [Add to Longdo]
untergeben {adj} | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate [Add to Longdo]
untergeordnet; nachgeordnet {adj}subordinated [Add to Longdo]
untergeprdnet; subaltern {adj}subordinate [Add to Longdo]
unterlagert {adj}secondary; subordinate [Add to Longdo]
unterordnen | unterordnend | untergeordnet | ordnet unter | ordnete unterto subordinate | subordinating | subordinated | subordinates | subordinated [Add to Longdo]
unterordnend {adv}subordinately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
下位[かい, kai] (n,adj-no) low rank; subordinate; lower order (e.g. byte); low-end; (P) [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] (n) {comp} subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] (n) {comp} subordinate subtree [Add to Longdo]
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man [Add to Longdo]
下級職[かきゅうしょく, kakyuushoku] (n) subordinate post [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
下働き[したばたらき, shitabataraki] (n) subordinate work; assistant; servant [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) [Add to Longdo]
下部機関[かぶきかん, kabukikan] (n) subordinate offices or institutions [Add to Longdo]
下風[かふう, kafuu] (n) subordinate position; lower position [Add to Longdo]
下役[したやく, shitayaku] (n) underling; subordinate official [Add to Longdo]
下僚[かりょう, karyou] (n) subordinates; petty officials [Add to Longdo]
鶏口牛後[けいこうぎゅうご, keikougyuugo] (exp) better to be the beak of a rooster than the rump of a bull; better to be the leader of a small group than a subordinate in a large organization; better to be a big fish in a little pond than a little fish in a big pond [Add to Longdo]
枝宮[えだみや, edamiya] (n) (obsc) (See 末社) subordinate shrine [Add to Longdo]
賜与[しよ, shiyo] (n,vs) gift, esp. to subordinate [Add to Longdo]
若頭[わかがしら, wakagashira] (n) leader of a crime syndicate's henchmen; young leading subordinate in yakuza group [Add to Longdo]
手の者[てのもの, tenomono] (n) one's subordinate [Add to Longdo]
手下[てした, teshita] (n) subordinate; underling [Add to Longdo]
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn [Add to Longdo]
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to [Add to Longdo]
従たる[じゅうたる, juutaru] (adj-f) (See 従・じゅう) subordinate; secondary; junior; incidental; accessory [Add to Longdo]
従節[じゅうせつ, juusetsu] (n) subordinate clause [Add to Longdo]
従属節[じゅうぞくせつ, juuzokusetsu] (n) {ling} subordinate clause [Add to Longdo]
従的[じゅうてき, juuteki] (adj-na) subordinate; secondary [Add to Longdo]
上通[じょうつう, joutsuu] (n,vs) (See 下達上通,上達・2) conveying the views of the subordinates to the rulers [Add to Longdo]
身に覚えのある[みにおぼえのある, minioboenoaru] (exp,adj-f) (See 身に覚えがある) to have the memory of having done something oneself (subordinate phrase) [Add to Longdo]
組み下[くみした, kumishita] (n) subordinate (member of a group) [Add to Longdo]
属官[ぞっかん, zokkan] (n) subordinate official; government clerk [Add to Longdo]
属吏[ぞくり, zokuri] (n) a subordinate (official) [Add to Longdo]
属僚[ぞくりょう, zokuryou] (n) a subordinate (official) [Add to Longdo]
太刀持ち;太刀持[たちもち, tachimochi] (n) (1) sword-bearer (subordinate whose job it is to hold their master's sword); (2) (sumo) rikishi carrying a sword who follows the yokozuna to the ring during his ring-entering ceremony [Add to Longdo]
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period [Add to Longdo]
二の次[にのつぎ, ninotsugi] (n) secondary; subordinate; (P) [Add to Longdo]
二次[にじ, niji] (n,adj-no) secondary; subordinate; (P) [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [Add to Longdo]
配下[はいか, haika] (n) subordinates; one's followers [Add to Longdo]
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] (n) {comp} non-specific subordinate reference [Add to Longdo]
付属(P);附属(P)[ふぞく, fuzoku] (n,vs,adj-no) attached; belonging (to); included; enclosed; affiliated; annexed; associated; subordinate; incidental; dependent; auxiliary; (P) [Add to Longdo]
付属節[ふぞくせつ, fuzokusetsu] (n) {ling} subordinate clause [Add to Longdo]
部下[ぶか, buka] (n) (See 上司,目下・めした) subordinate person; (P) [Add to Longdo]
別宮[べつぐう, betsuguu] (n) (See 本宮) associated shrine (i.e. auxiliary shrine, subordinate shrine, etc.) [Add to Longdo]
末社[まっしゃ, massha] (n) (1) (See 本社) subordinate shrine; (2) (arch) (See 太鼓持ち) professional entertainer [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] (n) (See 目上,部下) subordinate; subordinates; inferior; inferiors; junior; (P) [Add to Longdo]
諭示[ゆし, yushi] (n,vs) official suggestion; instruction (to subordinate) [Add to Longdo]
隷下[れいか, reika] (n) subordinates; followers [Add to Longdo]
隷属国[れいぞくこく, reizokukoku] (n) subject nation; subordinate state; dependency [Add to Longdo]
劣後債[れつごさい, retsugosai] (n) subordinated debt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下属[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, / ] subordinate; underling [Add to Longdo]
不耻下问[bù chǐ xià wèn, ㄅㄨˋ ㄔˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˋ, / ] not feel ashamed to ask and learn from one's subordinates [Add to Longdo]
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] subordinates in gang of bandits [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] subordinate in a gang of bandits [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute [Add to Longdo]
属下[shǔ xià, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄚˋ, / ] subordinate [Add to Longdo]
从属[cóng shǔ, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] subordinate [Add to Longdo]
所属[suǒ shǔ, ㄙㄨㄛˇ ㄕㄨˇ, / ] one's affiliation (i.e. the organization one is affiliated with); subordinate (i.e. those subordinate to oneself); belonging to; affiliated; under one's command [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money [Add to Longdo]
打狗欺主[dǎ gǒu qī zhǔ, ㄉㄚˇ ㄍㄡˇ ㄑㄧ ㄓㄨˇ, ] to beat a dog and bully its owner; fig. to humiliate sb indirectly by bullying a subordinate [Add to Longdo]
批复[pī fù, ㄆㄧ ㄈㄨˋ, / ] to reply officially to a subordinate [Add to Longdo]
直属[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] deputy; subordinate; concubine [Add to Longdo]
临问[lín wèn, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄣˋ, / ] to go personally to consult subordinates (of a high official) [Add to Longdo]
训话[xùn huà, ㄒㄩㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to admonish subordinates [Add to Longdo]
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord [Add to Longdo]
部下[bù xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, ] troops under one's command; subordinate [Add to Longdo]
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, / ] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, n.
   One who stands in order or rank below another; --
   distinguished from a principal. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Subordinated}; p. pr. & vb. n. {Subordinating}.]
   1. To place in a lower order or class; to make or consider as
    of less value or importance; as, to subordinate one
    creature to another.
    [1913 Webster]
 
   2. To make subject; to subject or subdue; as, to subordinate
    the passions to reason.
    [1913 Webster] -- {Sub*or"di*nate*ly}, adv. --
    {Sub*or"di*nate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, a. [Pref. sub + L. ordinatus, p.
   p. of ordinare to set in order, to arrange. See {Ordain}.]
   1. Placed in a lower order, class, or rank; holding a lower
    or inferior position.
    [1913 Webster]
 
       The several kinds and subordinate species of each
       are easily distinguished.       --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Inferior in order, nature, dignity, power, importance, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       It was subordinate, not enslaved, to the
       understanding.            --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dependent \De*pend"ent\, a. [L. dependens, -entis, p. pr.
   dependere. See {Depend}, and cf. {Dependant}.]
   1. Hanging down; as, a dependent bough or leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. Relying on, or subject to, something else for support; not
    able to exist, or sustain itself, or to perform anything,
    without the will, power, or aid of something else; not
    self-sustaining; subordinate; -- often with on or upon;
    as, dependent on God; dependent upon friends. Opposite of
    {independent}. [Narrower terms: {interdependent,
    mutualist, mutually beneficial}; {parasitic, parasitical,
    leechlike, bloodsucking}; {subordinate}; {underage};
    {myrmecophilous}; {symbiotic}] Also See: {unfree}.
    [1913 Webster]
 
       England, long dependent and degraded, was again a
       power of the first rank.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. conditional; contingent or conditioned. Opposite of
    {unconditional}.
 
   Syn: qualified.
     [WordNet 1.5]
 
   4. addicted to drugs.
 
   Syn: addicted, dependent, drug-addicted, hooked, strung-out.
     [WordNet 1.5]
 
   {Dependent covenant} or {Dependent contract} (Law), one not
    binding until some connecting stipulation is performed.
 
   {Dependent variable} (Math.), a varying quantity whose
    changes are arbitrary, but are regarded as produced by
    changes in another variable, which is called the
    {independent variable}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top