Search result for

independent

(109 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -independent-, *independent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
independent[N] คนที่พึ่งตนเอง, See also: ผู้เป็นอิสระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร, Ant. dependent
independent[ADJ] ซึ่งเป็นอิสระ, See also: ซึ่งปกครองตนเอง, ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ, ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น, ซึ่งเป็นเอกราช, Syn. autonomous, self-governing, free, Ant. dependent
independently[ADV] โดยตนเอง, See also: ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย, Syn. autonomously, Ant. dependently
independent nation[N] ชาติเอกราช, See also: ประเทศเอกราช
independent school[N] โรงเรียนเอกชน, Syn. private school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
independentอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
independent assortmentการแยกคู่ยีนอย่างอิสระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
independent candidateผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
independent companyบริษัทเอกเทศ มีความหมายเหมือนกับ non-tariff company [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent equationsสมการอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
independent establishmentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
independent front suspension (IFS)ระบบรองรับล้อหน้าแบบอิสระ (ไอเอฟเอส) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent liability methodวิธีคำนวณความรับผิดโดยเอกเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
independent nominationการเสนอชื่อโดยอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
independent rangeพิสัยความรับผิดโดยเอกเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independentเป็นอิสระ [การบัญชี]
Independentเป็นอิสระ, เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน [การแพทย์]
Independent directorกรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทนั้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กล่าวคือ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวไม่เกิน 1% ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน [ตลาดทุน]
Independent filmmakersผู้ผลิตภาพยนตร์นอกกระแสหลัก [TU Subject Heading]
Independent Livingการดำรงชีวิตอิสระ, การดำรงชีวิตอิสระเป็นแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เชื่อว่าคนพิการควรได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิการตัดสินใจเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พิการ นั่นหมายถึงเป็นการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการให้มีความเป็นอิสระมากที่สุด โดยให้คนพิการได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน [Assistive Technology]
Independent Power Producersผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริมัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Independent regulartory commissionsองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ [TU Subject Heading]
Independent regulatory commisssionคณะกรรมการอิสระในการตราข้อบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Independent Situationตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน [การแพทย์]
Independent Systemระบบอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need people to see how independent you are, how well you're coping.คุณต้องการให้คนเห็นว่า คุณประกาศอิสรภาพ คุณสู้ชีวิต ได้ดียังไง Emancipation (2008)
So, as a cog in the military industrial complex, are you capable of independent thought?แล้ว ที่ต้องมาควบคุมการสื่อสารแบบนี้ มีอะไรรึปล่าว Day of the Dead (2008)
I'm independent.ฉันเป็นอิสระ. Episode #1.9 (2008)
Mr. I'm so independent,พ่อหนุ่มอิสระเหลือเกิน New York, I Love You (2008)
Independent thought is not valued there. They resist it. They fight it.ที่นั่นความคิดของคนที่คิดต่างไม่มีค่า พวกเขาปฏิเสธไม่รับฟัง Burn After Reading (2008)
I don't know. Lots of independent bookstores.ร้านหนังสือเยอะมั้ง Burn After Reading (2008)
He was an independent contractor who worked for the company for about ten years.เขาเคยเป็นนายหน้าอิสระ ทำงานให้องค์กรมาประมาณ 10 ปี Scylla (2008)
You don't believe that a woman could enjoy being free and independent?คุณไม่เชื่อเหรอว่า ผู้หญิงสามารถมีความสุข กับการมีอิสระและเป็นตัวของตัวเองน่ะ? 500 Days of Summer (2009)
I get you're more of an outsider, more of an independent fly-by-the-seat-of-your-pants kind of guy.แต่คุณไม่มีคุณภาพเอาซะเลย คุณไม่ได้ทำให้ผมรู้สึก คุณทำตัวเหมือนเป็นคนนอก ทำตัวเป็นอิสระ The Girlfriend Experience (2009)
But you're an independent.แต่คุณอยู่อิสระนี่ I Lied, Too. (2009)
They do independent scientific analysis.เขาเป็นนักวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อิสระ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
There are impact studies from an independent consulting firm that back up their claim.มีผลการศึกษาว่ามีผลกระทบจากบริษัท ที่ปรึกษาอิสระที่สนับสนุนคำร้องของเค้า I Agree, It Wasn't Funny (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
independentAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
independentA gentleman is a man of independent means.
independentAll of them have independent means.
independentAs he gets older, your son will grow more independent.
independentAt that time Mexico was not yet independent of Spain.
independentA wife can have property independent of her husband.
independentCertainly he is independent of him.
independentChildren surely have their own will to be independent.
independentDick has been dependent on his parents, but is now independent of them.
independentElizabeth is independent of her parents.
independentHe became financially independent.
independentHe is economically independent of his parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์กรอิสระ[N] independent entity, Example: ได้มีการจัดตั้ง สถาบันราชวิทยาลัยครุศาสตร์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่สำคัญๆ คือให้รางวัลและสนับสนุนขวัญกำลังใจของครู
เสรี[ADJ] free, See also: independent, liberated, loose, Syn. อิสระ, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรีจะทวีความรุนแรงมาก, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรี[ADV] freely, See also: independently, Syn. อิสระ, Example: ในสังคมสมัยนี้หญิงสาวชายหนุ่มคบกันเป็นเพื่อนฝูงกันได้โดยเสรี, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
อิสระ[ADJ] free, See also: independent, liberal, Example: อังกฤษจัดตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเมื่อพ.ศ.2442, Thai definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
อิสระ[ADV] freely, See also: independently, liberally, Example: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, Thai definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
โดยอิสระ[ADV] independently, See also: freely, Syn. เป็นอิสระ, อิสระเสรี, Example: วัยรุ่นอเมริกันชอบแยกตัวไปอยู่โดยอิสระ
ต่างหาก[ADV] separately, See also: independently, on one's own, on the contrary, far from it, Ant. รวม, Example: เขาแยกบ้านไปอยู่ต่างหากกับเมียของเขา, Thai definition: อีกส่วนหนึ่ง, อีกแผนกหนึ่ง
ประเทศเอกราช[N] independent nation, See also: independent country, Example: ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
ไท[N] free, See also: independent, Syn. อิสระ, ความเป็นอิสระ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāirap itsaraphāp) EN: win independent   FR: gagner son indépendance
โดยอิสระ[adv.] (dōi itsara) EN: independently   
เอกระ[adj.] (ēkkara) EN: independent   FR: indépendant
เอกราช = เอกราชย์[adj.] (ēkkarāt) EN: independent   FR: indépendant ; souverain
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal   FR: indépendant ; libre
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
เล่นตัว[v.] (lentūa) EN: hold out for something ; be independent ; be difficult ; be stand-offish   FR: faire des façons
องค์กรอิสระ[n. exp.] (ongkøn itsara) EN: independent entity   FR: organisme indépendant [m]
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose   FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEPENDENT    IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N T
INDEPENDENTS    IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N T S
INDEPENDENTLY    IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
independent    (n) (i2 n d i p e1 n d @ n t)
independents    (n) (i2 n d i p e1 n d @ n t s)
independently    (a) (i2 n d i p e1 n d @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehmaschinenfutter {n} mit einzeln verstellbaren Backen [techn.]independent chuck [Add to Longdo]
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled [Add to Longdo]
Unabhängige {m,f}; Unabhängiger | Unabhängigen {pl}; Unabhängigeindependent | independents [Add to Longdo]
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation [Add to Longdo]
unabhängig (von) {adj} | unabhängiger | am unabhängigstenindependent (of) | more independent | most independent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P) [Add to Longdo]
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement [Add to Longdo]
クオリア[, kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
コードインデペンデント[, ko-doindependento] (n) {comp} code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] (n) {comp} code-independent data communication [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] (n,adj-no) {comp} machine-independent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
廉政公署[lián zhèng gōng shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] Independent Commission Against Corruption, Hong Kong (ICAC) [Add to Longdo]
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] independent; independence; to stand alone [Add to Longdo]
独立选民[dú lì xuǎn mín, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, / ] independent voter [Add to Longdo]
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, ] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself [Add to Longdo]
自变量[zì biàn liàng, ㄗˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] independent variable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no) [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
装置独立[そうちどくりつ, souchidokuritsu] device-independent [Add to Longdo]
独立コンパイル[どくりつコンパイル, dokuritsu konpairu] independent compilation, separate compilation [Add to Longdo]
独立ユティリティプログラム[どくりつユティリティプログラム, dokuritsu yuteiriteipuroguramu] independent utility program [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアメーカー[どくりつけいソフトウェアメーカー, dokuritsukei sofutoueame-ka-] ISV, Independent Software Vender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independent \In`de*pend"ent\, a. [Pref. in- not + dependent: cf.
   F. ind['e]pendant.]
   [1913 Webster]
   1. Not dependent; free; not subject to control by others; not
    relying on others; not subordinate; as, few men are wholly
    independent.
    [1913 Webster]
 
       A dry, but independent crust.     --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Affording a comfortable livelihood; as, an independent
    property.
    [1913 Webster]
 
   3. Not subject to bias or influence; not obsequious;
    self-directing; as, a man of an independent mind.
    [1913 Webster]
 
   4. Expressing or indicating the feeling of independence;
    free; easy; bold; unconstrained; as, an independent air or
    manner.
    [1913 Webster]
 
   5. Separate from; exclusive; irrespective.
    [1913 Webster]
 
       That obligation in general, under which we conceive
       ourselves bound to obey a law, independent of those
       resources which the law provides for its own
       enforcement.             --R. P. Ward.
    [1913 Webster]
 
   6. (Eccl.) Belonging or pertaining to, or holding to the
    doctrines or methods of, the Independents.
    [1913 Webster]
 
   7. (Math.) Not dependent upon another quantity in respect to
    value or rate of variation; -- said of quantities or
    functions.
    [1913 Webster]
 
   8. (U. S. Politics) Not bound by party; exercising a free
    choice in voting with either or any party.
    [1913 Webster]
 
   {Independent company} (Mil.), one not incorporated in any
    regiment.
 
   {Independent seconds watch}, a stop watch having a second
    hand driven by a separate set of wheels, springs, etc.,
    for timing to a fraction of a second.
 
   {Independent variable}. (Math.) See {Dependent variable},
    under {Dependent}.
 
   Syn: Free; uncontrolled; separate; uncoerced; self-reliant;
     bold; unconstrained; unrestricted.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Independent \In`de*pend"ent\, n.
   1. (Eccl.) One who believes that an organized Christian
    church is complete in itself, competent to
    self-government, and independent of all ecclesiastical
    authority.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England the name is often applied (commonly in the
      pl.) to the Congregationalists.
      [1913 Webster]
 
   2. (Politics) One who does not acknowledge an obligation to
    support a party's candidate under all circumstances; one
    who exercises liberty in voting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 independent
   adj 1: free from external control and constraint; "an
       independent mind"; "a series of independent judgments";
       "fiercely independent individualism" [ant: {dependent}]
   2: (of political bodies) not controlled by outside forces; "an
     autonomous judiciary"; "a sovereign state" [syn:
     {autonomous}, {independent}, {self-governing}, {sovereign}]
   3: (of a clause) capable of standing syntactically alone as a
     complete sentence; "the main (or independent) clause in a
     complex sentence has at least a subject and a verb" [syn:
     {independent}, {main(a)}] [ant: {dependent}, {subordinate}]
   4: not controlled by a party or interest group
   n 1: a neutral or uncommitted person (especially in politics)
      [syn: {mugwump}, {independent}, {fencesitter}]
   2: a writer or artist who sells services to different employers
     without a long-term contract with any of them [syn:
     {freelancer}, {freelance}, {free-lance}, {free lance},
     {independent}, {self-employed person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top