ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subordinate

S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subordinate-, *subordinate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า, Syn. inferior, junior
subordinate(adj) สำคัญน้อยกว่า, Syn. lower, minor
subordinate(adj) เป็นส่วนขยาย (ไวยากรณ์), See also: เป็นส่วนเสริม, Syn. subsidiary
subordinate(n) ผู้ใต้บังคับบัญชา, See also: ลูกน้อง, Syn. assistant, inferior, junior
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในตำแหน่งรอง, See also: ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
subordinate to(phrv) ทำให้มีความสำคัญน้อยกว่า, See also: ทำให้เป็นรอง บางสิ่ง
subordinate clause(n) อนุประโยคซึ่งไม่สามารถอยู่โดยลำพังได้, Syn. dependent clause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง, ใต้บังคับบัญชา, สำคัญน้อยกว่า, ในสังกัด, เป็นบริวาร, เป็นข้า, ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง, สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง, ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง, ไม่คล้อยตาม, ไม่อ่อนน้อม, ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง, คนดื้อ, คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient

English-Thai: Nontri Dictionary
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา, รองลงมา, อยู่ในสังกัด, ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย, ผู้ใต้บังคับบัญชา, คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด, ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง, ดื้อ, แข็งข้อ, ไม่อ่อนน้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subordinate debtหนี้ด้อยสิทธิ์, หนี้ชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subordinate legislationกฎหมายอนุบัญญัติ, กฎหมายรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subordinateผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [การทูต]
Subordinated debentureหุ้นกู้ด้อยสิทธิ, Example: หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิได้ชำระคืนเงินค่าหุ้นภายหลังหุ้นกู้ชนิดอื่นในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย ทั้งนี้เงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้ระบุไว้บนหุ้นกู้ดังกล่าว [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subordinated debt(n) หนี้ด้อยสิทธิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have been subordinate to our limitations until now.เราตกเป็นรองภายใต้ข้อจำกัดของเราเอง, จนทุกวันนี้. Ghost in the Shell (1995)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
It's hard for me too, working with a subordinate who's older than meผมเองก็ลำบากเหมือนกัน ต้องทำงานกับลูกน้องที่อายุมากกว่า The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Like the subordinate male protagonistเหมือนพระรอง The Pirate Solution (2009)
I think all the subordinates hereข้าไม่เคยลืมพวกเราที่นี่ The Lost Bladesman (2011)
It's not everyday that one of my subordinates invokes a parlay between myself and a way station keeper.ไม่ใช่ทุกวันนะที่ตระกูลย่อยขอ การเจรจาระหว่างฉันกับเจ้าของบาร์ Truth and Consequences (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subordinateAll the other issues are subordinate to this one.
subordinateDon't ignore your subordinates.
subordinateHe growled out orders to his subordinates.
subordinateHe is able to subordinate the passions to reason.
subordinateI was stabbed in the back by my subordinate.
subordinateSenior executives spend a lot of time training their subordinates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย(n) subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai Definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ลูกน้อง(n) subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ส่วนรอง(n) subordinated part, Example: คนมอญแม้จะรับเอาลัทธิฮินดูเข้ามานับถือ แต่ก็ให้เป็นแค่ส่วนรองทางพุทธศาสนาเท่านั้น
ในเครือ(adj) under, See also: subordinate to, affiliated to, Example: บริษัทขายอาหารสัตว์ที่ชลบุรีส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือของเมืองนอก
รอง(v) be inferior, See also: subordinate, Example: ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้แล้ว เขาไม่รองใครแน่, Thai Definition: ด้อยกว่า
อนุประโยค(n) subordinate clause, Syn. ประโยคย่อย
หางแถว(adj) unimportant, See also: subordinate, Syn. ปลายแถว, Ant. หัวแถว, Example: ข้าราชการหางแถวอย่างเขาไม่มีความสำคัญอะไร, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ
คนในปกครอง(n) subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
คนในปกครอง(n) subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
ลูกน้อง[lūk nøng] (n, exp) EN: subordinate
ผู้น้อย[phūnøi] (n, exp) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling  FR: subordonné [ m ] ; subalterne ]m ] ; inférieur [ m ]
ผู้ใต้บังคับบัญชา[phū tāi bangkhapbanchā] (n, exp) EN: subordinate  FR: subordonné [ m ]
ผู้อยู่ใต้บังคับ[phū yū tāi bangkhap] (n, exp) EN: subordinate
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[phū yū tāi bangkhapbanchā] (n, exp) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate
รอง[røng] (pref, (adj)) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.)  FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
สมุน[samun] (n) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling  FR: subalterne [ m ] ; subordonné [ m ] ; sous-fifre [ m ] (fam.) ; laquais [ m ] (litt.) ; faire-valoir [ m ] ; homme de main [ m ] ; adepte [ m ] ; suiveur [ m ]
สังกัด[sangkat] (v) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with  FR: être rattaché à ; dépendre de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBORDINATE S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
SUBORDINATE S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T
SUBORDINATED S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T IH0 D
SUBORDINATES S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T S
SUBORDINATES S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subordinate (n) sˈəbˈɔːdɪnət (s @1 b oo1 d i n @ t)
subordinate (v) sˈəbˈɔːdɪnɛɪt (s @1 b oo1 d i n ei t)
subordinated (v) sˈəbˈɔːdɪnɛɪtɪd (s @1 b oo1 d i n ei t i d)
subordinates (n) sˈəbˈɔːdɪnəts (s @1 b oo1 d i n @ t s)
subordinates (v) sˈəbˈɔːdɪnɛɪts (s @1 b oo1 d i n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] subordinate in a gang of bandits, #1,798 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] subordinates in gang of bandits, #5,569 [Add to Longdo]
下属[xià shǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨˇ, / ] subordinate; underling, #5,829 [Add to Longdo]
属下[shǔ xià, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄚˋ, / ] subordinate, #13,580 [Add to Longdo]
从属[cóng shǔ, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] subordinate, #30,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebensatz { m } | Nebensätze { pl }subordinate clause; sub-clause | subordinate clauses [Add to Longdo]
untergeben { adj } | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下っ引[したっぴき, shitappiki] (n) (arch) (See 岡っ引き) subordinate of a hired thief-taker (Edo period) [Add to Longdo]
下位[かい, kai] (n, adj-no) low rank; subordinate; lower order (e.g. byte); low-end; (P) [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) { comp } subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] (n) { comp } subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] (n) { comp } subordinate subtree [Add to Longdo]
下回り;下廻り[したまわり, shitamawari] (n) subordinate part; menial service; subordinate; utility man [Add to Longdo]
下級職[かきゅうしょく, kakyuushoku] (n) subordinate post [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n, vs, adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
下働き[したばたらき, shitabataraki] (n) subordinate work; assistant; servant [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
下位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
不特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, n.
   One who stands in order or rank below another; --
   distinguished from a principal. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Subordinated}; p. pr. & vb. n. {Subordinating}.]
   1. To place in a lower order or class; to make or consider as
    of less value or importance; as, to subordinate one
    creature to another.
    [1913 Webster]
 
   2. To make subject; to subject or subdue; as, to subordinate
    the passions to reason.
    [1913 Webster] -- {Sub*or"di*nate*ly}, adv. --
    {Sub*or"di*nate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, a. [Pref. sub + L. ordinatus, p.
   p. of ordinare to set in order, to arrange. See {Ordain}.]
   1. Placed in a lower order, class, or rank; holding a lower
    or inferior position.
    [1913 Webster]
 
       The several kinds and subordinate species of each
       are easily distinguished.       --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Inferior in order, nature, dignity, power, importance, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       It was subordinate, not enslaved, to the
       understanding.            --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dependent \De*pend"ent\, a. [L. dependens, -entis, p. pr.
   dependere. See {Depend}, and cf. {Dependant}.]
   1. Hanging down; as, a dependent bough or leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. Relying on, or subject to, something else for support; not
    able to exist, or sustain itself, or to perform anything,
    without the will, power, or aid of something else; not
    self-sustaining; subordinate; -- often with on or upon;
    as, dependent on God; dependent upon friends. Opposite of
    {independent}. [Narrower terms: {interdependent,
    mutualist, mutually beneficial}; {parasitic, parasitical,
    leechlike, bloodsucking}; {subordinate}; {underage};
    {myrmecophilous}; {symbiotic}] Also See: {unfree}.
    [1913 Webster]
 
       England, long dependent and degraded, was again a
       power of the first rank.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. conditional; contingent or conditioned. Opposite of
    {unconditional}.
 
   Syn: qualified.
     [WordNet 1.5]
 
   4. addicted to drugs.
 
   Syn: addicted, dependent, drug-addicted, hooked, strung-out.
     [WordNet 1.5]
 
   {Dependent covenant} or {Dependent contract} (Law), one not
    binding until some connecting stipulation is performed.
 
   {Dependent variable} (Math.), a varying quantity whose
    changes are arbitrary, but are regarded as produced by
    changes in another variable, which is called the
    {independent variable}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subordinate
   adj 1: lower in rank or importance [syn: {subordinate}, {low-
       level}] [ant: {dominant}]
   2: subject or submissive to authority or the control of another;
     "a subordinate kingdom" [ant: {insubordinate}]
   3: (of a clause) unable to stand alone syntactically as a
     complete sentence; "a subordinate (or dependent) clause
     functions as a noun or adjective or adverb within a sentence"
     [syn: {dependent}, {subordinate}] [ant: {independent},
     {main(a)}]
   n 1: an assistant subject to the authority or control of another
      [syn: {subordinate}, {subsidiary}, {underling}, {foot
      soldier}]
   2: a word that is more specific than a given word [syn:
     {hyponym}, {subordinate}, {subordinate word}]
   v 1: rank or order as less important or consider of less value;
      "Art is sometimes subordinated to Science in these schools"
   2: make subordinate, dependent, or subservient; "Our wishes have
     to be subordinated to that of our ruler" [syn: {subordinate},
     {subdue}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top