Search result for

-subordinate-

(50 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: subordinate, *subordinate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subordinate[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: เป็นรอง, ต่ำกว่า, Syn. inferior, junior
subordinate[ADJ] สำคัญน้อยกว่า, Syn. lower, minor
subordinate[ADJ] เป็นส่วนขยาย (ไวยากรณ์), See also: เป็นส่วนเสริม, Syn. subsidiary
subordinate[N] ผู้ใต้บังคับบัญชา, See also: ลูกน้อง, Syn. assistant, inferior, junior
subordinate[VT] ทำให้อยู่ในตำแหน่งรอง, See also: ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
subordinate(adj) อยู่ใต้บังคับบัญชา,รองลงมา,อยู่ในสังกัด,ขึ้นอยู่กับ
subordinate(n) ผู้น้อย,ผู้ใต้บังคับบัญชา,คนในสังกัด
subordinate(vt) ทำให้อยู่ในสังกัด,ทำให้อยู่ใต้บังคับบัญชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subordinateผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like the subordinate male protagonistเหมือนพระรอง The Pirate Solution (2009)
No matter. Now I have a new subordinate.ไม่สำคัญ ตอนนี้ ฉันมีผู้ใต้บังคับบัญชาคนใหม่ Resident Evil: Afterlife (2010)
so much that she would charm Hassan and make him her subordinate.อย่างมากนั่นคือเทอหลวงฮัสซาน และทําให้เขาเป็นบริวาร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Looks like he came with his subordinate.เหมือนว่ามากับลูกน้อง Episode #1.10 (2010)
What are you doing, going to a subordinate's office and...ลูกมาทำอะไรในบริษัทแบบนี้... Episode #1.14 (2010)
I think all the subordinates hereข้าไม่เคยลืมพวกเราที่นี่ The Lost Bladesman (2011)
Now they're my subordinates.ตอนนี้ต้องกลายมาเป็นลูกน้อง Just Let Go (2011)
He's blaming it on his subordinates, but I think he's lying.เขาโทษลูกน้อง แต่ผมว่าเขาโกหก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
It's not everyday that one of my subordinates invokes a parlay between myself and a way station keeper.ไม่ใช่ทุกวันนะที่ตระกูลย่อยขอ การเจรจาระหว่างฉันกับเจ้าของบาร์ Truth and Consequences (2012)
We're still working up the financing terms on subordinated debt anyway.เรากำลังจะหาเงื่อนไข การจัดหาเงินทุน เมื่อตราสารหนี้ด้อยสิทธิต่อไป Til Death Do Us Part (2012)
our relationship as superior and subordinateความสัมพันธ์ของเราคือเจ้านายกับลูกน้อง Codename: Jackal (2012)
I have been tirelessly subordinate, despite his increased zealotry and paranoia.ผมให้ความร่วมมือเสมอ ถ้าไม่นับเรื่องที่เขามีอาการ หวาดระแวงมากขึ้นเรื่อย ๆ King's Castle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subordinateAll the other issues are subordinate to this one.
subordinateDon't ignore your subordinates.
subordinateHe growled out orders to his subordinates.
subordinateHe is able to subordinate the passions to reason.
subordinateI was stabbed in the back by my subordinate.
subordinateSenior executives spend a lot of time training their subordinates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นผู้น้อย[N] subordinate, See also: inferior, low ranker, Ant. ชั้นผู้ใหญ่, Example: ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่โดยเฉพาะข้าราชการผู้น้อยยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ, Thai definition: ผู้น้อย, ผู้ที่มียศต่ำกว่า, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
รอง[V] be inferior, See also: subordinate, Example: ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้แล้ว เขาไม่รองใครแน่, Thai definition: ด้อยกว่า
หางแถว[ADJ] unimportant, See also: subordinate, Syn. ปลายแถว, Ant. หัวแถว, Example: ข้าราชการหางแถวอย่างเขาไม่มีความสำคัญอะไร, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกน้อง[n. exp.] (lūk nøng) EN: subordinate   
ผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū tāi bangkhapbanchā) EN: subordinate   FR: subordonné [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับ[n. exp.] (phū yū tāi bangkhap) EN: subordinate   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBORDINATE    S AH0 B AO1 R D AH0 N EY2 T
SUBORDINATE    S AH0 B AO1 R D AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subordinate    (n) (s @1 b oo1 d i n @ t)
subordinate    (v) (s @1 b oo1 d i n ei t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebensatz {m} | Nebensätze {pl}subordinate clause; sub-clause | subordinate clauses [Add to Longdo]
untergeben {adj} | untergebener | am untergebenstensubordinate | more subordinate | most subordinate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
属下[shǔ xià, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄚˋ, / ] subordinate [Add to Longdo]
从属[cóng shǔ, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] subordinate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, n.
   One who stands in order or rank below another; --
   distinguished from a principal. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Subordinated}; p. pr. & vb. n. {Subordinating}.]
   1. To place in a lower order or class; to make or consider as
    of less value or importance; as, to subordinate one
    creature to another.
    [1913 Webster]
 
   2. To make subject; to subject or subdue; as, to subordinate
    the passions to reason.
    [1913 Webster] -- {Sub*or"di*nate*ly}, adv. --
    {Sub*or"di*nate*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subordinate \Sub*or"di*nate\, a. [Pref. sub + L. ordinatus, p.
   p. of ordinare to set in order, to arrange. See {Ordain}.]
   1. Placed in a lower order, class, or rank; holding a lower
    or inferior position.
    [1913 Webster]
 
       The several kinds and subordinate species of each
       are easily distinguished.       --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Inferior in order, nature, dignity, power, importance, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       It was subordinate, not enslaved, to the
       understanding.            --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dependent \De*pend"ent\, a. [L. dependens, -entis, p. pr.
   dependere. See {Depend}, and cf. {Dependant}.]
   1. Hanging down; as, a dependent bough or leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. Relying on, or subject to, something else for support; not
    able to exist, or sustain itself, or to perform anything,
    without the will, power, or aid of something else; not
    self-sustaining; subordinate; -- often with on or upon;
    as, dependent on God; dependent upon friends. Opposite of
    {independent}. [Narrower terms: {interdependent,
    mutualist, mutually beneficial}; {parasitic, parasitical,
    leechlike, bloodsucking}; {subordinate}; {underage};
    {myrmecophilous}; {symbiotic}] Also See: {unfree}.
    [1913 Webster]
 
       England, long dependent and degraded, was again a
       power of the first rank.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. conditional; contingent or conditioned. Opposite of
    {unconditional}.
 
   Syn: qualified.
     [WordNet 1.5]
 
   4. addicted to drugs.
 
   Syn: addicted, dependent, drug-addicted, hooked, strung-out.
     [WordNet 1.5]
 
   {Dependent covenant} or {Dependent contract} (Law), one not
    binding until some connecting stipulation is performed.
 
   {Dependent variable} (Math.), a varying quantity whose
    changes are arbitrary, but are regarded as produced by
    changes in another variable, which is called the
    {independent variable}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subordinate
   adj 1: lower in rank or importance [syn: {subordinate}, {low-
       level}] [ant: {dominant}]
   2: subject or submissive to authority or the control of another;
     "a subordinate kingdom" [ant: {insubordinate}]
   3: (of a clause) unable to stand alone syntactically as a
     complete sentence; "a subordinate (or dependent) clause
     functions as a noun or adjective or adverb within a sentence"
     [syn: {dependent}, {subordinate}] [ant: {independent},
     {main(a)}]
   n 1: an assistant subject to the authority or control of another
      [syn: {subordinate}, {subsidiary}, {underling}, {foot
      soldier}]
   2: a word that is more specific than a given word [syn:
     {hyponym}, {subordinate}, {subordinate word}]
   v 1: rank or order as less important or consider of less value;
      "Art is sometimes subordinated to Science in these schools"
   2: make subordinate, dependent, or subservient; "Our wishes have
     to be subordinated to that of our ruler" [syn: {subordinate},
     {subdue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top