ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disobedient

D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disobedient-, *disobedient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobedient(adj) ซึ่งไม่เชื่อฟัง, See also: ซึ่งขัดขืน, Syn. undisciplined, contrary, defiant
disobediently(adv) อย่างไม่เชื่อฟัง, See also: อย่างขัดขืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง

English-Thai: Nontri Dictionary
disobedient(adj) ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดื้อแพ่ง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know, the disobedient ones what play hookey from school.คุณจะรู้ว่าคนที่ไม่ เชื่อฟัง คนสิ่งที่ไม่ไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
A disobedient slave, freshly corrected.ข้าเพิ่งจะสั่งสอน ทาสที่ไม่เชื่อฟังไป Delicate Things (2010)
The truth is he's so disobedient he can't go to school anymore.เป็นเพราะเขาไม่เชื่อฟัง ดื้อ เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้ว The Babadook (2014)
Samuel's just being very disobedient again.ซามุเอลแค่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง แค่นันเอง The Babadook (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disobedientChildren are inclined to be disobedient.
disobedientFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวดื้อ[hūadeū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate  FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[hūaran] (adj) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient  FR: obstiné
เกะกะ[keka] (v) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy
เกเร[kērē] (v) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous  FR: se conduire mal
ไม่เชื่อฟัง[mai cheūafang] (adj) EN: disobedient  FR: désobéissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISOBEDIENT D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N T
DISOBEDIENT D IH2 S OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disobedient (j) dˌɪsəbˈiːdɪəʳnt (d i2 s @ b ii1 d i@ n t)
disobediently (a) dˌɪsəbˈiːdɪəʳntliː (d i2 s @ b ii1 d i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, ] disobedient; unfilial, #67,096 [Add to Longdo]
忤逆[wǔ nì, ㄨˇ ㄋㄧˋ, ] disobedient to parents, #74,382 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungehorsam { adj } | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp, adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disobedient \Dis`o*be"di*ent\, a. [Pref. dis- + obedient. See
   {Disobey}, {Obedient}.]
   1. Neglecting or refusing to obey; omitting to do what is
    commanded, or doing what is prohibited; refractory; not
    observant of duty or rules prescribed by authority; --
    applied to persons and acts.
    [1913 Webster]
 
       This disobedient spirit in the colonies. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Disobedient unto the word of the Lord. --1 Kings
                          xiii. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. Not yielding.
    [1913 Webster]
 
       Medicines used unnecessarily contribute to shorten
       life, by sooner rendering peculiar parts of the
       system disobedient to stimuli.    --E. Darwin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disobedient
   adj 1: not obeying or complying with commands of those in
       authority; "disobedient children" [ant: {obedient}]
   2: unwilling to submit to authority; "unruly teenagers" [syn:
     {disobedient}, {unruly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top