ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underling

AH1 N D ER0 L IH0 NG   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underling-, *underling*, underl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underling[N] ลูกน้อง, Syn. subordinate, menial, flunky, lackey, hireling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underling(อัน'เดอะลิง) n. ตัวรอง,ลูกมือ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, Syn. inferior,menial

English-Thai: Nontri Dictionary
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prisoners are tortured at Abu Ghraib, and only the underlings go to jail.นักโทษหลายคนถูกทรมาน ที่ อาบู เกรบ มีแต่พวกลูกน้องที่ถูกส่งเข้าคุก Shooter (2007)
Did GPS send it's underlings to beg for help? !เก็นจิ เป็นความหวังเดียวของซูซูรัน! Crows Zero II (2009)
Doesn't this mean SooRo has joined as a SHinGuiGwan's underling and collecting the tree sap?แปลว่าซูรูเป็นลูกน้องของชินกุยกัน และหายางไม้อยู่หรือ Kim Soo Ro (2010)
Mere hours ago the Green Hornet and a group of his criminal underlings launched a horrendous attack on this building that claimed the life of District Attorney Frank Scanlon.เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน... กรีนฮอร์เนต และแก๊งของเขาได้เปิดฉาก... โจมตีใส่อาคารแห่งนี้... The Green Hornet (2011)
It was a follower, an underling bent on revenge.ไม่ใช่เขาหรอก อาจจะเป็นสาวก หรือลูกน้อง League of Assassins (2013)
Why can't you just get one of your underlings to help you out?ทำไมเธอไม่ให้ เพื่อนซี้ของเธอช่วยล่ะ Paper Towns (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underlingI guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกน้อง[N] subordinate, See also: underling, minion, flunky, henchman, lackey, yes man, stooge, Syn. สมุน, ลูกกะโล่, Ant. เจ้านาย, ลูกพี่, Example: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ลูกสมุน[N] henchman, See also: underling, minion, flunky, subordinate, lackey, yes man, stooge, Syn. ลูกน้อง, ลูกกะโล่, Ant. หัวหน้า, Example: หัวหน้าโจรพร้อมลูกสมุนถูกจับขณะลักลอบขึ้นเรือข้ามแม่น้ำมาขึ้นฝั่งไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ติดสอยห้อยตามคนบางประเภท เช่น หัวหน้านักเลง หัวหน้าผู้ร้าย
ปลายแถว[N] underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ
ลูกไล่[N] stooge, See also: underling, flunky, lackey, Example: เขายอมตกเป็นลูกไล่ของเพื่อนเพราะอยากให้เพื่อนๆ ยอมรับเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่ม, Thai definition: คนที่ยอมเป็นรองเขาเสมอ, คนที่ยอมเป็นเบี้ยล่างให้เขาข่มเหงได้เสมอ
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น
คนในปกครอง[N] subordinate, See also: underling, inferior, secondary, Syn. ลูกน้อง, Example: นักการเมืองบางคนมีคนในปกครองเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คนที่อยู่ในความปกครองหรืออยู่ใต้อำนาจของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกไล่[n.] (lūk lai) EN: stooge ; flunky ; lackey ; underling   FR: laquais [m] ; sous-fifre [m]
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling   FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
ปลายแถว[X] (plāi thaēo) EN: underling ; menial ; flunky ; lackey ; hireling   
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERLING AH1 N D ER0 L IH0 NG
UNDERLINGS AH1 N D ER0 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underling (n) ˈʌndəlɪŋ (uh1 n d @ l i ng)
underlings (n) ˈʌndəlɪŋz (uh1 n d @ l i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untergebene {m,f}; Untergebener; Untergeordnete {m,f}; Untergeordneter; Befehlsempfänger {m}; Befehlsempfängerin {f}; Kuli {m} | Untergebenen {pl}; Untergebene; Untergeordneten {pl}underling | underlings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
下っ端[したっぱ, shitappa] (n) underling; lower position [Add to Longdo]
下役[したやく, shitayaku] (n) underling; subordinate official [Add to Longdo]
軽輩[けいはい, keihai] (n) underling [Add to Longdo]
三下[さんした, sanshita] (n) underling [Add to Longdo]
三下奴[さんしたやっこ, sanshitayakko] (n) petty underling [Add to Longdo]
舎弟[しゃてい, shatei] (n) (1) my younger brother; (2) underling (e.g. in yakuza) [Add to Longdo]
手下[てした, teshita] (n) subordinate; underling [Add to Longdo]
手先[てさき, tesaki] (n) (1) fingers; (2) underling; stooge; subordinate; pawn [Add to Longdo]
従卒[じゅうそつ, juusotsu] (n) (military) orderly; underling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underling \Un"der*ling\, n. [Under + -ling.]
   1. An inferior person or agent; a subordinate; a low-ranking
    employee. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, A mean, sorry fellow. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The fault, dear Brutus, is not in our stars,
       But in ourselves, that we are underlings. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underling
   n 1: an assistant subject to the authority or control of another
      [syn: {subordinate}, {subsidiary}, {underling}, {foot
      soldier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top