ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resistant

R IH0 Z IH1 S T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resistant-, *resistant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resistant(adj) ซึ่งต่อต้าน, See also: ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งคัดค้าน, Syn. defiant, unyielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน, ต่อต้าน, ผู้ต่อต้าน, ผู้ขัดขืน, ผู้อดทน, สิ่งต่อต้าน, สิ่งสกัดกั้น S. resisting

English-Thai: Nontri Dictionary
resistant(adj) ต่อต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, สกัดกั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know. Mitch has been a lot more resistant than I'd hoped for.ฉันรู้ว่า มิทช์ได้รับจำนวนมากทนมากขึ้นกว่าที่ผมหวังไว้ Showtime (2002)
We know that people are consuming antibiotics through their food and we know that that's contributing to antibiotic resistant bacteria and diseases.เรารู้ว่าประชาชนได้รับยาปฏิชีวนะ ผ่านทางอาหารที่บริโภค และเรารู้ว่านั่นทำให้เกิด The Corporation (2003)
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา Primer (2004)
- That'd be resistant to false positives too.-นั่นเป็นการป้องกันความผิดพลาดในทางบวกด้วย Firewall (2006)
The resistant forms of tuberculosis. There are others.วัณโรคชนิดที่ดื้อยา และ อื่นๆ An Inconvenient Truth (2006)
Resistant to radiation.ทนต่อสารกัมมันตภาพรังสี Chapter One 'Genesis' (2006)
The enzyme is not only resistant but has mutated.ไม่เพียงแต่เอนไซม์จะดื้อยา มันยังแปรสภาพได้อีกด้วย [ Rec ] (2007)
She was just as resistant to joining the Company.เธอก็แค่ ตัวขัดขวางที่จะเข้าร่วมคอมพานี The Sunshine State (2008)
Do you rember how resistant detective hyde was when i asked him to bring in my father?คุณจำท่าทางคัดค้านของนักสืบไฮด์ ตอนที่ผมขอให้เอาตัวพ่อผมมาสอบสวนได้มั้ย? Memoriam (2008)
# Because I don't feel resistant ## Because I don't feel resistant # Pilot (2008)
It's the story of a hockey player named Darren Roanoke, my most resistant student, who became my greatest teacher.มันเป็นเรื่องของนักกีฬาฮ็อกกี้ ชื่อดาร์เรน โรอาโน้ค ลูกศิษย์จอมดื้อที่กลายมาเป็น ครูผู้ยิ่งใหญ่ของผม The Love Guru (2008)
Makes them resistant tto aphids and stuff.ทำให้พวกมันมีชีวิต ด้วยน้ำเลี้ยงจากพืชและกักไว้ Bad Seed (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resistantThese plants are resistant to weed killers.
resistantThis car is resistant to rust.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
กันแดด[kandaēt] (adj) EN: sunproof ; sunblock  FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กันน้ำ[kannām] (adj) EN: waterproof  FR: étanche ; résistant à l'eau
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude  FR: résistant ; coriace
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่นหนา[naennā] (adj) EN: secure  FR: résistant ; robuste ; ferme
ทนไฟ[thonfai] (adj) EN: fireproof ; fire resistant ; heat resistant ; heat-proof ; oven-proof  FR: ignifuge
ทนทาน[thonthān] (adj) EN: durable ; hardwearing ; lasting  FR: résistant ; durable
ทนทานต่อ...[thonthān tø …] (x) FR: résistant à …
ทนทานต่อความร้อน[thonthān tø khwāmrøn] (x) EN: heat resistant  FR: résistant à la chaleur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESISTANT R IH0 Z IH1 S T AH0 N T
RESISTANT R IY0 Z IH1 S T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resistant (j) rˈɪzˈɪstənt (r i1 z i1 s t @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beständig { adj } | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents [Add to Longdo]
widerstandsfähig; resistent { adj } | widerstandsfähiger | am widerstandsfähigsten | nicht widerstandsfähigresistant | more resistant | most resistant | nonresistant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
除草剤耐性[じょそうざいたいせい, josouzaitaisei] (n, n-pref) herbicide resistance; herbicide resistant [Add to Longdo]
傷つきにくい;傷付きにくい;傷つき難い;傷付き難い[きずつきにくい, kizutsukinikui] (adj-i) scratch-resistant [Add to Longdo]
制震[せいしん, seishin] (n, vs) vibration control (in earthquake-resistant construction) [Add to Longdo]
耐タンパー性[たいタンパーせい, tai tanpa-sei] (n) { comp } tamper resistant [Add to Longdo]
耐圧[たいあつ, taiatsu] (n) pressure-resistant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resistant \Re*sist"ant\ (-ant), a. [F. r['e]sistant: cf. L.
   resistens. See {Resist}.]
   Making resistance; resisting. -- n. One who, or that which,
   resists. --Bp. Pearson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resistant
   adj 1: relating to or conferring immunity (to disease or
       infection) [syn: {immune}, {resistant}]
   2: able to tolerate environmental conditions or physiological
     stress; "the plant is tolerant of saltwater"; "these fish are
     quite tolerant as long as extremes of pH are avoided"; "the
     new hybrid is more resistant to drought" [syn: {tolerant},
     {resistant}]
   3: impervious to being affected; "resistant to the effects of
     heat"; "resistant to persuasion"
   4: disposed to or engaged in defiance of established authority
     [syn: {insubordinate}, {resistant}, {resistive}]
   5: incapable of absorbing or mixing with; "a water-repellent
     fabric"; "plastic highly resistant to steam and water" [syn:
     {repellent}, {resistant}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top