Search result for

secondary

(128 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -secondary-, *secondary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
secondary[ADJ] ลำดับที่สอง, See also: ที่สอง
secondary[ADJ] อันดับรอง, See also: สำรอง, รอง, ไม่สำคัญมาก, ด้อยกว่า, Syn. infeior, minor, unimportant, inconsiderable
secondary[ADJ] เกี่ยวกับมัธยม (ทางการศึกษา), See also: มัธยม, ระดับมัธยม
secondary[ADJ] ทุติยภูมิ, See also: ต่อจากขั้นแรก, ถัดไป, ทางอ้อม, Syn. dependent, subsidiary, auxillary, indirect, Ant. primary, basic
secondary[N] ลำดับสอง, See also: ตำแหน่งที่สอง
secondary[N] ผู้ช่วย, See also: ตัวแทน, ตัวสำรอง
secondary best[N] รองชนะเลิศ
secondary color[N] สีผสม, See also: สีผสมระหว่างแม่สีสองสี, สีขั้นทุติยภูมิ
secondary accent[N] พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า, See also: เครื่องหมายแสดงเสียงที่เบากว่า, Syn. secondary stress
secondary colour[N] สีผสม, See also: สีผสมระหว่างแม่สีสองสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
secondary(เซค'เคินเดอริ) adj. ที่สอง,ลำดับสอง,ทุติยะ,อันดับรอง,รอง,สำรอง,ทีหลัง,ต่อเนื่อง,สังกัด,ได้มาจาก,ไม่สำคัญ,ส่งเสริม,ส่วนเสริม,เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยม,เกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมที่รวมตัวกับอีกสองคาร์บอนอะตอม, เป็นอนุพันธุ์,เกี่ยวกับอดีต,เกี่ยวกับการเน้นเสียงที่สอง
secondary colorn. สีผสม,สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary colourn. สีผสม,สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary keyกุญแจรองในการสั่งค้นหาหรือเรียงลำดับข้อมูล จะต้องมีการกำหนดว่าจะใช้ตัวอักษรใด ข้อความใดเป็นตัวกำหนด ที่เรียกว่า " กุญแจ " (key) ตัวที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า "กุญแจหลัก" (primary key) ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า " กุญแจรอง " (secondary key) เช่น กำหนดให้อายุ 20 ปี เป็นกุญแจหลัก และเป็นชาย เป็นกุญแจรอง ดังนี้ก็หมายความว่า ต้องการหาชายที่มี 20 ปี เป็นต้น ดู primary key เปรียบเทียบ
secondary schooln. โรงเรียนมัธยม (อยู่ระหว่างโรงเรียนปฐมกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย), See also: secondary school adj.
secondary sex characterisn. ลักษณะเฉพาะทางเพศของแต่ละเพศ., Syn. secondary sex character
secondary storageหน่วยเก็บรองหมายถึงสื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่น จานบันทึก แถบบันทึก ฯ สื่อเหล่านี้ จะเก็บข้อมูลไว้ได้ตลอดไป ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟที่ตัวเครื่อง ผิดกับหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อปิดไฟ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่ต้องการใช้งาน ก็จำเป็นต้องนำข้อมูลในหน่วยเก็บรองหรือบางทีเรียกหน่วยความจำรองนี้ ไปไว้ในหน่วยความจำหลักก่อนดู primary storage เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
secondary(adj) ทุติยภูมิ,รอง,ที่สอง,สำรอง,จำกัด
SECONDARY secondary school(n) โรงเรียนมัธยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secondaryทุติยภูมิ, ขั้นตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondaryทุติยภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
secondary abscessฝีตาม, ฝีทุติยภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary airลมทุติยภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary airอากาศทุติยภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary articulationการออกเสียงรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary available voltageแรงเคลื่อนไฟฟ้าทุติยภูมิผลิตได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary canal; accessory canal; branching canalคลองรากฟันเกิน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดรอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary cartilaginous joint; symphysisแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
secondary canalsecondary canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
secondary cellเซลล์ทุติยภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งที่เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงแล้วสามารถจะประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้อีก เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary coilขดลวดทุติยภูมิ, ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ  ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary colourสีทุติยภูมิ, สีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
secondary dataข้อมูลทุติยภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Secondary depressionดีเปรสชันรอง [อุตุนิยมวิทยา]
Secondary marketตลาดรอง
เป็นตลาดที่ทำหน้าที่เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการซื้อขายในตลาดแรกแล้ว การซื้อขายในตลาดรองเป็นการซื้อขายเพื่อการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้น ตลาดรองมีส่วนสนับสนุนตลาดแรกอย่างมาก เพราะตลาดรองช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนระหว่างผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน ดังนั้น ถ้าตลาดรองมีการขยายตัวดี มีประสิทธิภาพก็จะช่วยทำให้ตลาดแรกขยายตัวเช่นกัน ตลาดรองที่สำคัญก็คือ "ตลาดหลักทรัพย์" หรือ "ตลาดหุ้น" ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ตลาดทุน]
secondary oocyteโอโอไซต์ระยะที่สอง, เซลล์เปลี่ยนแปลงมาจากโอโอไซต์ระยะแรก และจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเซลล์ไข่ แต่ในสัตว์บางชนิด เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โอโอไซต์ระยะที่สองคือ เซลล์ไข่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Secondary Recoveryการผลิตขั้นทุติยภูมิ
การผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้ (เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่มีทั้งหมด) สำหรับน้ำมันชนิดหนัก ชนิดหนักปานกลาง และชนิดเบา มีค่าประมาณ 5-10%, 5-15% และ10-25%ตามลำดับ [ปิโตรเลี่ยม]
secondary recyclingการรีไซเคิลทุติยภูมิ, การรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ แต่วัสดุนั้นจะมีสมบัติด้อยกว่าเดิม เช่น รีไซเคิลภาชนะพลาสติกเก่า เพื่อใช้ผลิตภาชนะพลาสติกสีดำหรือถุงขยะสีดำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Select secondary weapon.** เลือกระบบอาวุธสำรอง ** WarGames: The Dead Code (2008)
- Select secondary weapon.** เลือกระบบอาวุธสำรอง ** WarGames: The Dead Code (2008)
- What about secondary entrances?ทางเข้าย่อยล่ะ? Prison Break: The Final Break (2009)
- yeah, i have some secondary analysis to do on the kyle butler case.นี่คือรายงานการกระเซ็น ของการฆ่าตัวตายที่ Christine นั่งก่อน คุณไปดูมาแล้วหรือ ไม่จำเป็นนี่ มันเป็นการฆ่าตัวตาย แบบชัดเจน The Getaway (2009)
But then something else occurs, a secondary reaction.แต่เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น ปฏิกิริยาลำดับที่สอง Fracture (2009)
She's been shot. This isn't our primary. It's a secondary.เธอถูกยิง นี่ไม่ใช่จุดเริ่มของเรา มันเป็นจุดที่สอง Out of Time (2009)
Where's the secondary location?ที่ไหนเป็นสถานที่สำรอง? Haunted (2009)
That could be the secondary location.นั่นอาจะเป็นที่อยู่ที่สองของเขา Haunted (2009)
Evacuate the children to my secondary facility.อพยพเด็กๆ ไปที่โรงงานแห่งที่สองของข้า Children of the Force (2009)
he kills these moms so soon after they give birth, secondary dna could still be on their bodies.เขาฆ่าแม่คนนี้ทันที หลังจากที่พวกเขาคลอด DNA ลำดับที่ 2 อาจจะยังคงติดตัวเด็กอยู่ Cradle to Grave (2009)
I was very popular in secondary school.ในชั้นมัธยม ผมป๊อบมากๆ Astro Boy (2009)
I'm guessing this secondary ring, that's also load-bearing.ตรงเสารองนี่ก็สามารถรับแรงมาหาศาลได้เหมือนกัน Avatar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
secondaryHe got all his information from secondary sources.
secondaryIn my understanding, Robinson treats this element as secondary.
secondaryMust the woman always play the secondary role?
secondarySecondary education has two sides.
secondarySocial relationships are secondary to this business.
secondaryThis sort of thing, it's buying stuff that's fun. Whether you use it or not is secondary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยม
ม.[N] secondary education, Syn. มัธยมศึกษา, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
มัธยม[N] secondary (education), See also: middle school, high school, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ถึงแม้ว่าพระยาอนุมานราชธนจะจบแค่มัธยม 4 แต่ท่านเป็นพระยาเมื่ออายุเพียง 36 ปีเท่านั้น, Thai definition: ชั้นการศึกษา หลักสูตรสูงกว่าชั้นประถม ต่ำกว่าอุดมศึกษา, Notes: (สันสกฤต)
มัธยมศึกษา[N] secondary education, See also: high school education, Syn. ม., มัธยม, Example: พ่อสำเร็จมัธยมศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ในทางภาษาศาสตร์จึงไม่ค่อยสันทัด, Thai definition: การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา
โรงเรียนมัธยม[N] secondary school, Syn. โรงเรียนมัธยมศึกษา, Example: เมื่อไปเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมที่ตัวจังหวัดแล้ว ผมรู้สึกว่าผมอ่านภาษาอังกฤษคล่องขึ้น, Count unit: โรง, แห่ง
พิทยาลัย[N] secondary school, See also: high school, Syn. โรงเรียน, วิทยาลัย, Thai definition: โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ทางโท[N] secondary way, Syn. ทางรอง, ทางสายรอง, Ant. ทางเอก, Example: เขาขับรถมาในทางโทจึงต้องหยุดรถให้รถทางเอกไปก่อน, Count unit: สาย, Thai definition: ทางรถที่ต้องยอมให้รถทางเอกผ่านไปได้ก่อน
ชั้นมัธยมศึกษา[N] secondary school level, See also: secondary education level, high school level, Syn. มัธยมศึกษา, Example: ชั้นมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เซลล์ทุติยภูมิ[N] secondary cell, Ant. เซลล์ปฐมภูมิ, Thai definition: เซลล์ไฟฟ้าประเภทที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องนำไปอัดไฟเสียก่อน แล้วจึงจะนำไปใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าออกได้ เมื่อใช้ไปแล้ว ส่วนประกอบบางส่วนจะหมดเปลืองและแปรสภาพไป แต่อาจทำให้กลับคงคืนสู่สภาพเดิมได้อีก โดยวิธีนำเซลล์ไฟฟ้าไปอัดไฟใหม่, Notes: (อังกฤษ)
กลุ่มทุติยภูมิ[N] secondary group, Example: ลักษณะสำคัญของกลุ่มทุติยภูมิ คือขาดความใกล้ชิดสนิทสนม ขาด we - feeling และขาดการติดต่อแบบเผชิญหน้า, Count unit: กลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นที่สอง [adj.] (chan thī søng) EN: secondary   FR: secondaire
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading   
การบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง[n. exp.] (kān bambat nām sīa chan thī søng) EN: secondary treatment   FR: traitement secondaire [m]
กลุ่มทุติยภูมิ[n. exp.] (klum thutiyaphūm) EN: secondary group   
มัธยม[n.] (matthayom) EN: secondary education ; middle school ; high school (Am.)   FR: enseignement secondaire [m] ; secondaire [m]
มัธยมปลาย[n. exp.] (matthayom plāi) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school   FR: enseignement secondaire supérieur [m] ; secondaire supérieur [m]
มัธยมศึกษา[n. exp.] (matthayomseuksā) EN: secondary education ; secondary ; high school education   FR: enseignement secondaire [m]
มัธยมศึกษาตอนต้น[n. exp.] (matthayomseuksā tønton) EN: secondary education ; secondary school   
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom ton) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school   FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
ป่าทดแทน[n. exp.] (pā thotthaēn) EN: secondary forest   FR: forêt secondaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SECONDARY    S EH1 K AH0 N D EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secondary    (j) (s e1 k @ n d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gymnasium {n} | Gymnasien {pl}secondary school; grammar school [Br.] | secondary schools; grammar schools [Add to Longdo]
Hauptschule {f} (etwa)secondary modern school [Add to Longdo]
Nachbehandlungsgerät {n}secondary treatment unit [Add to Longdo]
Nachfilter {m}secondary filter [Add to Longdo]
Nebendiagonale {f}secondary diagonal [Add to Longdo]
Nebengedanke {f} | Nebengedanken {pl}secondary object | secondary objects [Add to Longdo]
Nebenstraße {f}secondary road [Add to Longdo]
Nebenziel {n}secondary objective [Add to Longdo]
Oberschulbildung {f}; Oberschulwesen {n}secondary education [Add to Longdo]
Realschule {f}secondary modern school [Add to Longdo]
Schulabschluss {m}secondary school qualifications [Add to Longdo]
höhere Schulbildung {f}; Oberschulbildung {f}secondary education [Add to Longdo]
Sekundärdatei {f}secondary file [Add to Longdo]
Sekundärdaten {pl}secondary data [Add to Longdo]
Sekundäremission {f}secondary emission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
サブアド[, sabuado] (n) (1) (abbr) {comp} (See サブアドレス) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
サブアドレス[, sabuadoresu] (n) (1) {comp} (See サブアド) secondary email; (2) sub-address [Add to Longdo]
セカンダリー;セカンダリ[, sekandari-; sekandari] (n,adj-f) secondary [Add to Longdo]
セカンダリDNSサーバ[セカンダリディーエンエスサーバ, sekandaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} secondary DNS server [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[, sekandarikyasshu] (n) {comp} secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリサイト[, sekandarisaito] (n) {comp} secondary site [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[, sekandariringu] (n) {comp} secondary ring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等教育[zhōng děng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] secondary education; middle school education [Add to Longdo]
二代[èr dài, ㄦˋ ㄉㄞˋ, ] secondary; twice in the year (of generations of insects, harvests etc) [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs [Add to Longdo]
复试[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, / ] secondary examination [Add to Longdo]
次生林[cì shēng lín, ㄘˋ ㄕㄥ ㄌㄧㄣˊ, ] secondary growth of forest [Add to Longdo]
次生灾害[cì shēng zāi hài, ㄘˋ ㄕㄥ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] secondary disaster (e.g. epidemic following floods) [Add to Longdo]
次级[cì jí, ㄘˋ ㄐㄧˊ, / ] secondary [Add to Longdo]
次要[cì yào, ㄘˋ ㄧㄠˋ, ] secondary [Add to Longdo]
第二产业[dì èr chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] secondary sector of industry [Add to Longdo]
续发感染[xù fā gǎn rǎn, ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] secondary infection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セカンダリリング[せかんだりりんぐ, sekandariringu] secondary ring [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation [Add to Longdo]
二次記憶装置[にじきおくそうち, nijikiokusouchi] secondary storage [Add to Longdo]
二次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
二次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status [Add to Longdo]
二次資料[にじしりょう, nijishiryou] secondary source [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secondary \Sec"ond*a*ry\, a. [Cf. F. secondaire, L. secundaire.
   See {Second}, a.]
   1. Succeeding next in order to the first; of second place,
    origin, rank, etc.; not primary; subordinate; not of the
    first order or rate.
    [1913 Webster]
 
       Wheresoever there is moral right on the one hand, no
       secondary right can discharge it.   --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Two are the radical differences; the secondary
       differences are as four.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Acting by deputation or delegated authority; as, the work
    of secondary hands.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) Possessing some quality, or having been subject to
    some operation (as substitution), in the second degree;
    as, a secondary salt, a secondary amine, etc. Cf.
    {primary}.
    [1913 Webster]
 
   Note: A primary amine has the general formula {R.NH2}; a
      secondary amine has the general formula {R.NH.R'},
      where R and R' are alkyl or aryl groups. A primary
      alcohol has the general formula {R.CH2.OH}; a secondary
      alcohol has the general formula {R.CHOH.R'}. Tertiary
      amines and alcohols have the general formulas
      {R.CR'N.R'} and {R.CR'OH.R'}, respectively.
      [PJC]
 
   4. (Min.) Subsequent in origin; -- said of minerals produced
    by alteration or deposition subsequent to the formation of
    the original rock mass; also of characters of minerals (as
    secondary cleavage, etc.) developed by pressure or other
    causes.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) Pertaining to the second joint of the wing of a
    bird.
    [1913 Webster]
 
   6. (Med.)
    (a) Dependent or consequent upon another disease; as,
      Bright's disease is often secondary to scarlet fever.
    (b) Occurring in the second stage of a disease; as, the
      secondary symptoms of syphilis.
      [1913 Webster]
 
   {Secondary accent}. See the Note under {Accent}, n., 1.
 
   {Secondary age}. (Geol.) The Mesozoic age, or age before the
    Tertiary. See {Mesozoic}, and Note under {Age}, n., 8.
 
   {Secondary alcohol} (Chem.), any one of a series of alcohols
    which contain the radical {CH.OH} united with two
    hydrocarbon radicals. On oxidation the secondary alcohols
    form ketones.
 
   {Secondary amputation} (Surg.), an amputation for injury,
    performed after the constitutional effects of the injury
    have subsided.
 
   {Secondary axis} (Opt.), any line which passes through the
    optical center of a lens but not through the centers of
    curvature, or, in the case of a mirror, which passes
    through the center of curvature but not through the center
    of the mirror.
 
   {Secondary battery}. (Elec.) See under {Battery}, n., 4.
 
   {Secondary circle} (Geom. & Astron.), a great circle that
    passes through the poles of another great circle and is
    therefore perpendicular to its plane.
 
   {Secondary circuit}, {Secondary coil} (Elec.), a circuit or
    coil in which a current is produced by the induction of a
    current in a neighboring circuit or coil called the
    primary circuit or coil.
 
   {Secondary color}, a color formed by mixing any two primary
    colors in equal proportions.
 
   {Secondary coverts} (Zool.), the longer coverts which overlie
    the basal part of the secondary quills of a bird. See
    Illust. under {Bird}.
 
   {Secondary crystal} (Min.), a crystal derived from one of the
    primary forms.
 
   {Secondary current} (Elec.), a momentary current induced in a
    closed circuit by a current of electricity passing through
    the same or a contiguous circuit at the beginning and also
    at the end of the passage of the primary current.
 
   {Secondary evidence}, that which is admitted upon failure to
    obtain the primary or best evidence.
 
   {Secondary fever} (Med.), a fever coming on in a disease
    after the subsidence of the fever with which the disease
    began, as the fever which attends the outbreak of the
    eruption in smallpox.
 
   {Secondary hemorrhage} (Med.), hemorrhage occuring from a
    wounded blood vessel at some considerable time after the
    original bleeding has ceased.
 
   {Secondary planet}. (Astron.) See the Note under {Planet}.
 
   {Secondary qualities}, those qualities of bodies which are
    not inseparable from them as such, but are dependent for
    their development and intensity on the organism of the
    percipient, such as color, taste, odor, etc.
 
   {Secondary quills} or {Secondary remiges} (Zool.), the quill
    feathers arising from the forearm of a bird and forming a
    row continuous with the primaries; -- called also
    {secondaries}. See Illust. of {Bird}.
 
   {Secondary rocks} or {Secondary strata} (Geol.), those lying
    between the Primary, or Paleozoic, and Tertiary (see
    {Primary rocks}, under {Primary}); -- later restricted to
    strata of the Mesozoic age, and at present but little
    used.
 
   {Secondary syphilis} (Med.), the second stage of syphilis,
    including the period from the first development of
    constitutional symptoms to the time when the bones and the
    internal organs become involved.
 
   {Secondary tint}, any subdued tint, as gray.
 
   {Secondary union} (Surg.), the union of wounds after
    suppuration; union by the second intention.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Second; second-rate; subordinate; inferior.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secondary \Sec"ond*a*ry\, n.; pl. {Secondaries}.
   1. One who occupies a subordinate, inferior, or auxiliary
    place; a delegate or deputy; one who is second or next to
    the chief officer; as, the secondary, or undersheriff of
    the city of London.
    [1913 Webster]
 
       Old Escalus . . . is thy secondary.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) A secondary circle.
    (b) A satellite.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A secondary quill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reptilian \Rep*til"i*an\ (-an), a.
   Belonging to the reptiles.
   [1913 Webster]
 
   {Reptilian age} (Geol.), that part of geological time
    comprising the Triassic, Jurassic, and Cretaceous periods,
    and distinguished as that era in which the class of
    reptiles attained its highest expansion; -- called also
    the {Secondary} or {Mezozoic} age.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 secondary
   adj 1: being of second rank or importance or value; not direct
       or immediate; "the stone will be hauled to a secondary
       crusher"; "a secondary source"; "a secondary issue";
       "secondary streams" [ant: {primary}]
   2: inferior in rank or status; "the junior faculty"; "a lowly
     corporal"; "petty officialdom"; "a subordinate functionary"
     [syn: {junior-grade}, {lower-ranking}, {lowly}, {petty(a)},
     {secondary}, {subaltern}]
   3: depending on or incidental to what is original or primary; "a
     secondary infection"
   4: not of major importance; "played a secondary role in world
     events"
   5: belonging to a lower class or rank
   n 1: the defensive football players who line up behind the
      linemen
   2: coil such that current is induced in it by passing a current
     through the primary coil [syn: {secondary coil}, {secondary
     winding}, {secondary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top