ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flunkey

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flunkey-, *flunkey*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
ขี้ครอก[N] slave, See also: flunkey, lackey, stooge, Example: พวกขี้ครอกทั้งหลายมักใฝ่สูงอยากได้ยศศักดิ์ชั้นขุนนาง, Count unit: คน, Thai definition: ทาสโดยกำเนิด, ลูกของขี้ข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial   
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapchai) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower   FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flunkey    (n) flˈʌŋkiː (f l uh1 ng k ii)
flunkeys    (n) flˈʌŋkɪz (f l uh1 ng k i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
事大根性[じだいこんじょう, jidaikonjou] (n) slavish submission to power; sycophancy; flunkeyism; toadyism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flunky \Flun"ky\ (fl[u^][ng]"k[y^]), n.; pl. {Flunkies}
   (fl[u^][ng]"k[i^]z). [Prob. fr. or akin to flank.] [Written
   also {flunkey}.]
   1. A contemptuous name for a liveried servant or a footman.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is obsequious or cringing; a snob.
    [1913 Webster]
 
   3. One easily deceived in buying stocks; an inexperienced and
    unwary jobber. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flunkey
   n 1: a male servant (especially a footman) [syn: {lackey},
      {flunky}, {flunkey}]
   2: a person of unquestioning obedience [syn: {flunky},
     {flunkey}, {stooge}, {yes-man}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top