ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebellious

R IH0 B EH1 L Y AH0 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebellious-, *rebellious*, rebelliou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebellious[ADJ] ซึ่งก่อการกบฏ, See also: ขบถ, ดื้อรั้น, หัวรั้น, Syn. disobedient, mutinous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant,mutinous

English-Thai: Nontri Dictionary
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It inspired me. Lit a rebellious fire.มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผม จุดประกายไฟให้ก่อกบฏ Patch Over (2008)
I wasn't rebellious when I was young. Just got pregnant.ตอนฉันยังเด็ก ฉันไม่เคยหือเลย ฉันก็แค่ท้องเท่านั้นเอง Scandal Makers (2008)
Don't use Lee Dong Wook as the leader for rebellious activities.อย่าใช่อีดงอุค เป็นผู้นำในการประท้วง Episode #1.8 (2008)
He needs all the rebellious angels he can find.เขาต้องการหาเทวทูตที่จะก่อกบฎ Free to Be You and Me (2009)
And Lucifer, the little brother, rebellious of Daddy's plan.ภักดีต่อพ่อซึ่งไม่สนใจใยดี และลูซิเฟอร์ น้องเล็ก Changing Channels (2009)
Unlike you the rebellious son.ไม่เหมือนกับเจ้า เจ้าคนทรยศ Legion (2010)
Rocky Horror isn't about pushing boundaries or making an audience accept a certain rebellious point of view.Rocky Horror ไม่ได้เกี่ยวกับ การฉีกกรอบ หรือการทำให้ผู้ชม ยอมรับในความต่าง แบบดื้อรั้นของเรา The Rocky Horror Glee Show (2010)
He's going through a rebellious stage.เค้ากำลังเป็นวัยรุ่น ทำตัวขัดหูขัดตา Episode #1.3 (2010)
Well, normally I respect your macho rebellious attitude toward "The Man," but, in this case, I think you've made a foolish mistake.ปกติแล้วฉันนับถือทัศนคติมาดแมน ดื้อแพ่งของคุณต่อผู้มีอำนาจ แต่ในกรณีนี้ คุณทำผิดพลาดอย่างโง่เขลา The Benefactor Factor (2011)
So suddenly I'm the beneficiary of some preadolescent rebellious streak.- เขาพูดว่า อยู่ให้ห่างจากโป๊ป - เยี่ยม Mutiny (2011)
Who would be moved by such a rebellious daughter?จับได้แล้ว! จับได้แล้วว! Ouran High School Host Club (2011)
Actually... I can be rebellious like that.จริงๆแล้วผมรู้สึกน่ารังเกียจ Episode #1.15 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebelliousChildren have a tendency to become rebellious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระด้างกระเดื่อง[ADJ] rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive   FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

CMU English Pronouncing Dictionary
REBELLIOUS R IH0 B EH1 L Y AH0 S
REBELLIOUS R AH0 B EH1 L Y AH0 S
REBELLIOUSNESS R AH0 B EH1 L IY0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebellious (j) rˈɪbˈɛlɪəʳs (r i1 b e1 l i@ s)
rebelliously (a) rˈɪbˈɛlɪəʳsliː (r i1 b e1 l i@ s l ii)
rebelliousness (n) rˈɪbˈɛlɪəʳsnəs (r i1 b e1 l i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆反[nì fǎn, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ, ] rebellious behavior; opposite; ob-, #55,975 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsässig {adj} | aufsässiger | am aufsässigstenrebellious | more rebellious | most rebellious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賊子[ぞくし, zokushi] (n) rebellious child; rebel; traitor [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
捻くれる;拈くれる[ひねくれる, hinekureru] (v1,vi) to be contrary; to be uncooperative; to be rebellious [Add to Longdo]
反逆児[はんぎゃくじ, hangyakuji] (n) rebellious individual [Add to Longdo]
反逆分子[はんぎゃくぶんし, hangyakubunshi] (n) renegade; rebellious elements [Add to Longdo]
反抗期[はんこうき, hankouki] (n) rebellious age [Add to Longdo]
反抗的[はんこうてき, hankouteki] (adj-na) rebellious; defiant [Add to Longdo]
反骨;叛骨[はんこつ, hankotsu] (n) (abbr) rebellious spirit [Add to Longdo]
反骨精神;叛骨精神[はんこつせいしん, hankotsuseishin] (n) rebellious spirit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebellious \Re*bel"lious\ (r[-e]*b[e^]l"y[u^]s), a.
   Engaged in rebellion; disposed to rebel; of the nature of
   rebels or of rebellion; resisting government or lawful
   authority by force. "Thy rebellious crew." "Proud rebellious
   arms." --Milton. -- {Re*bel"lious*ly}, adv. --
   {Re*bel"lious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebellious
   adj 1: resisting control or authority; "temperamentally
       rebellious"; "a rebellious crew"
   2: discontented as toward authority [syn: {disaffected}, {ill-
     affected}, {malcontent}, {rebellious}]
   3: participating in organized resistance to a constituted
     government; "the rebelling confederacy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top