Search result for

*belief*

(221 entries)
(0.7058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: belief, -belief-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belief[N] ความเชื่อ, Syn. trust, faith, Ant. doubt
belief[N] ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
belief[N] ความคิดเห็น
unbelief[N] ความไม่เชื่อถือ, See also: ความไม่ศรัทธา
misbelief[N] ความเชื่อที่ผิด, Syn. heresy, superstition
lose belief in[IDM] ไม่ไว้วางใจใน, See also: ขาดศรัทธาต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา

English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable beliefเหตุอันควรเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
information and beliefข้อความที่น่าเชื่อว่าจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belief and doubtความเชื่อ [TU Subject Heading]
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beyond beliefเหลือเชื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันเชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์บนพื้นผิวของดาวนั้น เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
Belief, Dr. Jones, is a gift you have yet to receive.เชื่อเถอะ ดร.โจนส์คุณได้รับแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Belief in his soul!ศรัทธาในดวงวิญญาณของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But the one thing he never ran away from was his belief that the Company needed to be taken down.แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พ่อไม่เคยวิ่งหนี คือสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอด คอมปานีจะต้องถูกโค่นล้ม และเรามีโอกาสที่จะทำแล้ว Breaking and Entering (2008)
His ego is more powerful than his beliefs, more dangerous.อัตตาของเขารุนแรงและอันตรายมาก Body of Lies (2008)
To save his own beliefs#เพื่อดำรงความเชื่อเขาไว้# Marley & Me (2008)
I should be tolerant of other people and their beliefs.ฉันควรรู้จักการให้อภัย ของคนอื่นและความเชื่อของพวกเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
FROSTY THE SNOWMAN espouses a pagan belief in magic.เพลง FROSTY THE SNOWMANถูกพวกนอกศาสนา นำมาใช้กับความเชื่อทางเวทย์ มนต์ Doubt (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan did not share this belief.ซัมเมอร์ ฟินน์ หญิงสาวจากเมื่องชินเนค็อก รัฐมิชิแกน ผู้ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องความรัก 500 Days of Summer (2009)
Just suspend your disbelief for a second and imagine that these people exist, people who possess powers.ตัดความคิดที่คุณไม่เชื่อไปก่อน แล้วคิดสิว่าคนพวกนี้มีอยู่จริง เหล่าคนที่มีพลังพิเศษ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I had a feeling he didn't support me in my belief.- ใช่ แล้ว... The Girlfriend Experience (2009)
If Michael has this misguided belief that Sara's life is in danger, he's gonna find a way back into that prison.ถ้าไมเคิลยังเชื่อว่ามีคนที่จะทำร้ายซาร่าอยู่ เขาก็จะหาทางแหกคุกอีก Prison Break: The Final Break (2009)
We know that I'm only here because of your belief in me, walt, and, uh, I think all of us know that.ผมไม่ยอมความ นี่บริษัทผมนะ งั้นรึ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
That your belief in us and the company and your integrity is just astounding. So, let's hear it for walt.ยอมความซะ วอลท์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
There is a strong belief he was killedส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาถูกฆ่าตาย Demonology (2009)
We are not here to examine your beliefs in demonology or exorcism,เราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อจะดูว่าคุณเชื่อในเรื่องปีศาจหรือการไล่ผีหรือเปล่า Demonology (2009)
Help us stop this man from perverting your beliefs. "หยุดคนนี้จากความเชื่อที่วิปริตของคุณ" Demonology (2009)
It is her belief that gives you power.ความเชื่อของเธอมัน ให้พลังกับนาย Under the Mountain (2009)
Remember, your belief is your strength.จงจำไว้ว่า ความเชื่อของเธอ จะทำให้เธอแข็งแกร่ง Under the Mountain (2009)
We are God-fearing patriots, and in a time when black radicals are in power in this country, we are desperately trying to remind our citizens of their founding beliefs.พวกเราคือผู้รักชาติกลัวบาป และในเวลาที่สิ้นหวัง กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง Albification (2009)
Sometimes it takes courage to stick to one's beliefs, young padawan, as any Jedi well knows.ในบางครั้ง มันต้องใช้ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะยึดมั่นในความเชื่อของใครสักคน พาดาวันน้อย อย่างที่เจไดทุกคนรู้ดี Defenders of Peace (2009)
If we sacrifice our beliefs, we're no better than they are.ถ้าเราสูญเสียความเชื่อของเรา เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกมัน Defenders of Peace (2009)
You can stand by your beliefs, but let us stand by ours.ท่านจะทำตามความเชื่อของท่านก็ทำไป แต่ได้โปรดปล่อยให้เราทำตามวิธีของเรา Defenders of Peace (2009)
But i can't help you if it goes against my beliefs.แต่ฉันช่วยเธอไม่ได้นะ ถ้ามันขัดกับความเชื่อของฉัน The Wrath of Con (2009)
Contrary to your beliefs, it's not all about you.- ทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องของเธอคนเดียว Showmance (2009)
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I'm ready to throw all my beliefs out the window.ฉันพร้อมจะโยนความเชื่อทั้งหมดทิ้งออกนอกหน้าต่างหรอกนะ Release Me (2009)
Because, contrary to popular belief,เพราะว่า ตรงข้ามกับความคิดทั่วไป... Sympathy for the Devil (2009)
- of their beliefs, their culture--- ความเชื่อ วัฒนธรรมพวกเขา-- 137 Sekunden (2009)
How do you balance an archaic religious belief with a life devoted to science?คุณสร้างสมดุลย์ ระหว่างการนับศาสนาโบราณ กับชีวิตที่อุทิศใ้ห้กับ งานวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร? The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I am of the belief that justice has been served.ผมมั่นใจว่า ความยุติธรรมได้ชดใช้แล้ว Reckoner (2009)
It is the CIA's belief that this was not an accident.CIA เชื่อว่านั่น ไม่ได้เกิดมาจากอุบัติเหตุ Gimme Some Truth (2009)
It's a .22-caliber Ruger Mark III, rusted beyond all belief..22 คาลิเบอร์ รูเกอร์รุ่นที่ 3 ขึ้นสนิมเกินกว่า The Dwarf in the Dirt (2009)
And every belief that you have is about to change.และทุกสิ่งที่คุณเชื่อ มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Lost Girls (2009)
Oh, beyond belief. But it's nothing I can't handle.ยอดนักตื้อเลย แต่ไม่คณามือฉันหรอก Star Trek (2009)
My belief is we should proceed with the sealing of conclave.ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา. Angels & Demons (2009)
The Cardinals are men of belief.ให้ฉันไฟฉาย. Angels & Demons (2009)
Right now, their belief in evil is uniting them.ความลับผ่านจะนำไปสู่การวาติกัน. Angels & Demons (2009)
But she shared our beliefs. She was a powerfull practitioner.แต่เธอเชื่อในสิ่งเดียวกัน เธอมีเวทมนตร์ทรงพลัง Sherlock Holmes (2009)
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ Sherlock Holmes (2009)
It's a wildly held belief, that within the architecture of the great cities are coded references to the systemมีความเชื่ออย่างกว้างขวาง ว่าภายในสถาปัตย์กรรมเมืองใหญ่ๆ คือรหัสที่ใช้ อ้างอิงกับระบบนี้ Sherlock Holmes (2009)
Loyal to the end, Bradley maintains his belief that Flynn is not missing and is instead pursuing his dream ofแบรดลีย์ เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ ยืนยันว่า ฟลินน์ไม่ได้หายตัวไป แต่กำลังไล่ตามความฝันดังคำขวัญที่ว่า TRON: Legacy (2010)
It beggars belief to think that these brave owlets would fly here by themselves to spin a fairy tale.มันควรจะเชื่อเพราะฮูกน้อยผู้กล้า เหล่านี้จะบินมาที่นี่โดยลำพัง ..เพื่อปลุกปั่นเรื่องโกหกนะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Contrary to popular belief, I know exactly what I'm doing.แต่นายเชื่อฉันดีกว่า ฉันไม่ใช่อย่างที่คนคิด ฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่ Iron Man 2 (2010)
Contrary to your belief, you are not the centre of my universe.คิดใหม่ คุณไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลของผม Iron Man 2 (2010)
Marianne Bryant is the secretary of the student council chairman of the Orange Blossom dance committee and president of the Cross Your Heart Club a club dedicated to shoving their beliefs down people's throats.มาเรียแอน ไบรแอนท์ เป็นเลขานุการ ของสภานักเรียน... ... ประธานของคณะกรรมการ การเต้นรำของ Orange Blossom... ... และเป็นหัวหน้าของ คลับ Cross Your Heart... Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beliefAn old belief is sometimes still widely current.
beliefHe avowed his beliefs.
beliefHe expressed his belief in her honesty.
beliefHe had a firm belief in his God.
beliefHe had a great belief in the doctor.
beliefHe has a firm belief.
beliefHe has great belief in that doctor.
beliefHe is tolerant in religious belief of others.
beliefHe placed great belief in his assistant.
beliefHer belief in God is unshaken.
beliefHer belief in God is very firm.
beliefHe stated his belief that God created us.
beliefHe tried to laugh her out of her foolish belief.
beliefHis behavior is contrary to his belief.
beliefHis belief is rooted in experience.
beliefI acted out my belief.
beliefI don't have much belief in his abilities.
beliefI have a firm belief in his innocence.
beliefI have a firm belief in his innocent.
beliefI have great belief in the doctor.
beliefI have no great belief in my doctor.
beliefI hold a belief in the importance of hard work.
beliefIt is my belief that sincerity will be rewarded in the end.
beliefIt is my belief that the important thing is that we should do our best.
beliefIt's my belief that knowledge is power.
beliefI would rather die than conceal my belief.
beliefMillions of people all over the world knew about (Rev. Martin Luther) King and his beliefs.
beliefMy belief is that he will succeed.
beliefMy belief is that she has never told a lie.
beliefMy belief is that things will change for the better.
beliefMy belief is that you are right.
beliefNothing can ever stagger her belief.
beliefShe adhered strongly to her belief.
beliefShe has a ring whose value is beyond belief.
beliefShe helped him in the belief that he was innocent.
beliefShe persists in her belief.
beliefSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
beliefSuch actions are alien to our beliefs.
beliefThat goes against my beliefs.
beliefThe devout Christian persists in his belief.
beliefThe old belief is still widely current.
beliefThey are fanatical in their beliefs.
beliefWe should try to avoid imposing our own beliefs on others.
beliefWhat makes the Japanese unique is primarily their belief that they are unique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
ลัทธิความเชื่อ[N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
ไสยศาสตร์[N] superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
เครดิต[N] credit, See also: trust, belief, confidence, reliance, faith, Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, Example: เราไปยืมเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าต้องดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า, Thai definition: ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลหรือสถาบัน, Notes: (อังกฤษ)
วาท[N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ถือศาสนา[V] believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai definition: นับถือศาสนา
กรอบความคิด[N] concept idea, See also: set of ideas or beliefs, Syn. แนวคิด, เค้าโครงความคิด, Example: กรอบความคิดของทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างก้าวหน้า
ความเชื่อ[N] belief, See also: fait, trust, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Example: คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาช้านานแล้ว
ความศรัทธา[N] faith, See also: trust, belief, Syn. ความเลื่อมใส, ความนับถือ, ความเชื่อถือ, Example: ความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าทำให้เขาพบชีวิตใหม่
ไม่น่าเชื่อ[V] unbelievable, See also: too improbable for belief, Example: เครื่องสำอางชุดนี้ขายดิบขายดีในประเทศต่างๆ อย่างไม่น่าเชื่อ, Thai definition: เชื่อยาก, ไม่อยากจะเชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
คติความเชื่อ [n. exp.] (khati khwām cheūa) EN: belief   
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
ความเชื่อ [n.] (khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเลื่อมใส[n.] (khwām leūamsai) EN: faith ; belief ; trust   
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ประเพณีความเชื่อ [n. exp.] (praphēnī khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ศาสนา[n.] (sātsanā) EN: religion ; faith ; creed ; belief   FR: religion [f] ; foi [f] ; culte [m] ; croyance [f]
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief   FR: foi [f] ; croyance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIEF    B AH0 L IY1 F
BELIEFS    B AH0 L IY1 F S
DISBELIEF    D IH2 S B AH0 L IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belief    (n) (b i1 l ii1 f)
beliefs    (n) (b i1 l ii1 f s)
unbelief    (n) (uh2 n b i l ii1 f)
disbelief    (n) (d i2 s b i l ii1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} zudeclared belief in; declaration of belief in [Add to Longdo]
Glaube {m} (an); Überzeugung {f} | Glaube {m} an sich selbstbelief (in) | self-belief [Add to Longdo]
Irrglaube {m}misbelief [Add to Longdo]
Lieferung {f}; Belieferung {f}; Anlieferung {f} | neue Lieferung {f}supply | resupply [Add to Longdo]
nach meiner festen Überzeugung; meines Wissensto the best of my belief [Add to Longdo]
Unglaube {m}; Zweifel {m}; Ungläubigkeit {f}disbelief [Add to Longdo]
Unglaube {m}; Unglauben {m}unbelief [Add to Longdo]
Vertrauen {n} (auf)belief (in) [Add to Longdo]
Wunderglaube {m}belief in miracles [Add to Longdo]
ausgegeben; beliefertissued [Add to Longdo]
sich auf etw. belaufen; auf etw. hinauslaufen | es beläuft sich; es läuft hinaus | es belief sich; es lief honaus | die Kosten beliefen sich auf ...to amount to sth. | it amounts | it amounted | the cost amounted to ... [Add to Longdo]
beliefern; besorgen; versorgen; verschaffen | beliefert; besorgtto provide | provided [Add to Longdo]
mit Proviant beliefern; die Verpflegung liefern; verproviantierento provision [Add to Longdo]
wieder beliefern; neu liefern | wieder beliefernd; neu lieferndto resupply | resupplying [Add to Longdo]
evangelisch denkento have Protestant beliefs [Add to Longdo]
liefern; beliefern; mitliefern; versorgen (mit) | liefernd; beliefernd; mitliefernd; versorgend | geliefert; beliefert; mitgeliefert; versorgt | liefert | lieferteto supply (with) | supplying | supplied | supplies | supplied [Add to Longdo]
unglaublich; unglaubwürdigbeyond belief [Add to Longdo]
vergebliche Hoffnung {f}; vergeblicher Glaubenfond hope; fond belief [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
過激思想[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
改心者[かいしんしゃ, kaishinsha] (n) convert; person converted to a religion or belief [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
詰め込み主義[つめこみしゅぎ, tsumekomishugi] (n) (belief in the desirability of) education by rote learning [Add to Longdo]
古説[こせつ, kosetsu] (n) ancient belief [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
固執[こしつ(P);こしゅう, koshitsu (P); koshuu] (n,vs) adherence (e.g. to ideas, beliefs, a pet theory) (negative nuance); persistence; insistence; stubbornness; (P) [Add to Longdo]
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines [Add to Longdo]
誤信[ごしん, goshin] (n,vs) misbelief; fallacy [Add to Longdo]
思想信条[しそうしんじょう, shisoushinjou] (n) one's thought and beliefs [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P) [Add to Longdo]
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity [Add to Longdo]
信教[しんきょう, shinkyou] (n) religious belief; faith [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] (n,vs) (religious) faith; belief; creed; (P) [Add to Longdo]
信受[しんじゅ, shinju] (n,vs) belief; acceptance (of truths) [Add to Longdo]
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P) [Add to Longdo]
信心[しんじん, shinjin] (n,vs,adj-no) faith; belief; devotion; godliness [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] (n,vs,adj-no) belief; faith; conviction; (P) [Add to Longdo]
信奉[しんぽう, shinpou] (n,vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]
信用[しんよう, shinyou] (n,vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P) [Add to Longdo]
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction [Add to Longdo]
神信心[かみしんじん, kamishinjin] (n) belief in god [Add to Longdo]
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards) [Add to Longdo]
陣営[じんえい, jin'ei] (n) camp (group of same ideological beliefs); (P) [Add to Longdo]
性善説[せいぜんせつ, seizensetsu] (n) belief that human nature is fundamentally good [Add to Longdo]
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P) [Add to Longdo]
赤また黒また[あかまたくろまた;アカマタクロマタ, akamatakuromata ; akamatakuromata] (n) (uk) red-masked and black-masked gods (folk belief of the Yaeyama Islands); harvest festival celebrating these gods (held in the 6th lunar month) [Add to Longdo]
俗信[ぞくしん, zokushin] (n) folk belief [Add to Longdo]
俗伝[ぞくでん, zokuden] (n) popular belief or saying [Add to Longdo]
独立独行[どくりつどっこう, dokuritsudokkou] (n,adj-no) self-reliance; acting according to one's own ideas and beliefs [Add to Longdo]
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others [Add to Longdo]
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]
民間信仰[みんかんしんこう, minkanshinkou] (n) folk beliefs; folk religion [Add to Longdo]
無神論者[むしんろんしゃ, mushinronsha] (n,adj-no) atheist; person with no faith or belief system [Add to Longdo]
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
妄信(P);盲信[ぼうしん(妄信)(P);もうしん, boushin ( mou shin )(P); moushin] (n,vs) blind acceptance; blind belief; credulity; (P) [Add to Longdo]
訳がない(P);訳が無い;わけが無い[わけがない, wakeganai] (exp) (uk) there is no way that ... (expresses speaker's belief that something is impossible); (P) [Add to Longdo]
有神論[ゆうしんろん, yuushinron] (n) theism; belief in existence of a god or gods [Add to Longdo]
来世信仰[らいせしんこう, raiseshinkou] (n) belief in the next world; belief in the hereafter [Add to Longdo]
理神[りしん, rishin] (n) deism; belief in God as creator of universe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一神教[yī shén jiào, ㄧ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] monotheism (belief in a single God) [Add to Longdo]
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil) [Add to Longdo]
信仰[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, ] firm belief; conviction [Add to Longdo]
信奉[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth) [Add to Longdo]
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction [Add to Longdo]
多神教[duō shén jiào, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄠˋ, ] polytheism, belief in the existence of many gods [Add to Longdo]
多神论[duō shén lùn, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] polytheism (belief in a plurality of Deities) [Add to Longdo]
抱定[bào dìng, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to hold on firmly; to cling (to a belief); stubbornly [Add to Longdo]
有神论[yǒu shén lùn, ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] theism (the belief in the existence of God) [Add to Longdo]
笃信好学[dǔ xìn hào xué, ㄉㄨˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] sincere belief and diligent study [Add to Longdo]
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, ] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated [Add to Longdo]
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, / ] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic [Add to Longdo]
道教[dào jiào, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Taoism; Daoism (Chinese system of beliefs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belief \Be*lief"\, n. [OE. bileafe, bileve; cf. AS. gele['a]fa.
   See {Believe}.]
   1. Assent to a proposition or affirmation, or the acceptance
    of a fact, opinion, or assertion as real or true, without
    immediate personal knowledge; reliance upon word or
    testimony; partial or full assurance without positive
    knowledge or absolute certainty; persuasion; conviction;
    confidence; as, belief of a witness; the belief of our
    senses.
    [1913 Webster]
 
       Belief admits of all degrees, from the slightest
       suspicion to the fullest assurance.  --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) A persuasion of the truths of religion; faith.
    [1913 Webster]
 
       No man can attain [to] belief by the bare
       contemplation of heaven and earth.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing believed; the object of belief.
    [1913 Webster]
 
       Superstitious prophecies are not only the belief of
       fools, but the talk sometimes of wise men. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A tenet, or the body of tenets, held by the advocates of
    any class of views; doctrine; creed.
    [1913 Webster]
 
       In the heat of persecution to which Christian belief
       was subject upon its first promulgation. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate belief}, a first principle incapable of proof; an
    intuitive truth; an intuition. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Credence; trust; reliance; assurance; opinion.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top