ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fallacy

F AE1 L AH0 S IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fallacy-, *fallacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallacy[N] ความคิดที่ไม่ถูกต้อง, See also: วิธีคิดผิดๆ, Syn. delusion, misconcepton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
pathetic fallacyn. การมีลักษณะหรือความรู้สึกของมนุษย์อยู่ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fallacy, naturalisticความผิดพลาดของธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup thī phit) EN: fallacy ; wrong conclusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLACY F AE1 L AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallacy (n) fˈæləsiː (f a1 l @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Täuschung {f}; Trugschluss {m} | Täuschungen {pl}; Trugschlüsse {pl}fallacy | fallacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤信[ごしん, goshin] (n,vs) misbelief; fallacy [Add to Longdo]
誤謬[ごびゅう, gobyuu] (n,vs) fallacy; mistake [Add to Longdo]
誤謬推理[ごびゅうすいり, gobyuusuiri] (n) fallacy (sometimes esp. a paralogism) [Add to Longdo]
合成の誤謬[ごうせいのごびゅう, gouseinogobyuu] (n) fallacy of composition [Add to Longdo]
自然主義的誤謬[しぜんしゅぎてきごびゅう, shizenshugitekigobyuu] (n) naturalistic fallacy [Add to Longdo]
謬見[びゅうけん, byuuken] (n) fallacy [Add to Longdo]
謬説[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument [Add to Longdo]
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]
謬論[びゅうろん, byuuron] (n) fallacy; mistaken opinion [Add to Longdo]
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fallacy \Fal"la*cy\ (f[a^]l"l[.a]*s[y^]), n.; pl. {Fallacies}
   (f[a^]l"l[.a]*s[i^]z). [OE. fallace, fallas, deception, F.
   fallace, fr. L. fallacia, fr. fallax deceitful, deceptive,
   fr. fallere to deceive. See {Fail}.]
   1. Deceptive or false appearance; deceitfulness; that which
    misleads the eye or the mind; deception.
    [1913 Webster]
 
       Winning by conquest what the first man lost,
       By fallacy surprised.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) An argument, or apparent argument, which professes
    to be decisive of the matter at issue, while in reality it
    is not; a sophism.
 
   Syn: Deception; deceit; mistake.
 
   Usage: {Fallacy}, {Sophistry}. A fallacy is an argument which
      professes to be decisive, but in reality is not;
      sophistry is also false reasoning, but of so specious
      and subtle a kind as to render it difficult to expose
      its fallacy. Many fallacies are obvious, but the evil
      of sophistry lies in its consummate art. "Men are apt
      to suffer their minds to be misled by fallacies which
      gratify their passions. Many persons have obscured and
      confounded the nature of things by their wretched
      sophistry; though an act be never so sinful, they will
      strip it of its guilt." --South.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fallacy
   n 1: a misconception resulting from incorrect reasoning [syn:
      {fallacy}, {false belief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top