Search result for

ความเชื่อถือ

(44 entries)
(0.0757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเชื่อถือ-, *ความเชื่อถือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อถือ[N] believability, See also: credence, Syn. ความเชื่อ, Example: คนไทยมีความเชื่อถือว่าการมีลูกผู้ชายจะพาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ได้ ถ้าลูกชายบวชให้
ความเชื่อถือ[N] trust, See also: faith, credit, reliance, Syn. ความนับถือ, ความศรัทธา, Example: รัฐบาลยังได้รับความเชื่อถือจากประชาชน
ความเชื่อถือได้[N] reliability, See also: dependability, trustworthiness, trustiness, Syn. ความน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reliabilityความเชื่อถือได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliabilityความเชื่อถือได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความไว้ใจได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
system reliabilityความเชื่อถือได้ของระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [TU Subject Heading]
Reliability (Engineering)ความเชื่อถือได้ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Reliabilityความเชื่อถือได้ [การบัญชี]
reliabilityความเชื่อถือได้, ความสามารถของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้หรือระบบใดระบบหนึ่งที่จะทำงานได้ผลดีแน่นอนตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What else are advertising sales based on?ความเชื่อถือต่อโครงการ แล้วอะไรอีก ที่ช่วยในการขายโฆษณา? Frost/Nixon (2008)
What about credibility?ความเชื่อถือ Confessions of a Shopaholic (2009)
I sat back and watched everything I love about this country slowly unravel: faith...ผมอยู่เบื้องหลังและเฝ้าดูทุกอย่าง ผมรักประเทศนี้ ค่อยๆแก้ไข ความเชื่อถือ... Fix (2009)
I never miss the obituaries.ให้ความเชื่อถือผมหน่อย ผมไม่เคยพลาดข่าวการตายนะ Living the Dream (2009)
you're just another reason for her to not trust the world.คุณแค่มีส่วนสนับสนุนเธอ ทั้งหมดจะไม่ได้รับความเชื่อถือเลย Hopeless (2009)
You don't exactly have a lot of credibility right now.คุณไม่ค่อยเหลือความเชื่อถือแล้วในตอนนี้ The Grandfather: Part II (2009)
You gotta ride the line between believable and- [high-pitched warble, humming] - what are you writing in?นายต้องก้าวผ่านเส้นกั้นระหว่างความเชื่อถือและ... นายกำลังจดไรอ่ะ? Advanced Criminal Law (2009)
Come on, give her some credit, Nick.ไม่เอาน่า ให้ความเชื่อถือเธอบางสิ นิค Your Secrets Are Safe (2010)
Godfrey was undermining Metropolis' faith in its defenders.กอร์ดฟี่ กำลังทำลายความเชื่อถือของคนที่ปกป้องประชาชน Supergirl (2010)
Yeah, well, you can thank my very convincing facial hair.โอเค คุณสามารถของคุณในความเชื่อถือได้ของผม Chuck Versus the Ring: Part II (2010)
Did she lose trust in me because the bead cracked?พอลูกแก้วเสียหาย มันทำให้ฉันหมดความเชื่อถือลงมากเลยเหรอ Episode #1.11 (2010)
Acknowledge the truth.ฉันจะให้ความเชื่อถือต่อเมื่อมันคือสิ่งที่เหมาะสม Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเชื่อถือ[n.] (khwām cheūatheū) EN: trust ; faith ; credit ; reliance   FR: crédit [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fay[N] ความเชื่อถือ, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, Syn. faith
reliance[N] ความไว้วางใจ, See also: ความเชื่อถือ, Syn. belief, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
credo(ครี'โด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,ข้อบัญญัติ,ความเชื่อถือ, Syn. creed
creed(ครีด) n. ข้อบัญญัติทางศาสนา,หลักความเชื่อถือ, See also: creedal ดูcreed, Syn. credo

English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
reliance(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ
trust(n) ความไว้ใจ,การให้เชื่อ,ความเชื่อถือ,ความรับผิดชอบ,สินเชื่อ,ของฝาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top