Search result for

-belief-

(43 entries)
(0.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: belief, *belief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belief[N] ความเชื่อ, Syn. trust, faith, Ant. doubt
belief[N] ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
belief[N] ความคิดเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith

English-Thai: Nontri Dictionary
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันเชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์บนพื้นผิวของดาวนั้น เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
Belief, Dr. Jones, is a gift you have yet to receive.เชื่อเถอะ ดร.โจนส์คุณได้รับแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Belief in his soul!ศรัทธาในดวงวิญญาณของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But the one thing he never ran away from was his belief that the Company needed to be taken down.แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พ่อไม่เคยวิ่งหนี คือสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอด คอมปานีจะต้องถูกโค่นล้ม และเรามีโอกาสที่จะทำแล้ว Breaking and Entering (2008)
His ego is more powerful than his beliefs, more dangerous.อัตตาของเขารุนแรงและอันตรายมาก Body of Lies (2008)
To save his own beliefs#เพื่อดำรงความเชื่อเขาไว้# Marley & Me (2008)
I should be tolerant of other people and their beliefs.ฉันควรรู้จักการให้อภัย ของคนอื่นและความเชื่อของพวกเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
FROSTY THE SNOWMAN espouses a pagan belief in magic.เพลง FROSTY THE SNOWMANถูกพวกนอกศาสนา นำมาใช้กับความเชื่อทางเวทย์ มนต์ Doubt (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beliefAn old belief is sometimes still widely current.
beliefHe avowed his beliefs.
beliefHe expressed his belief in her honesty.
beliefHe had a firm belief in his God.
beliefHe had a great belief in the doctor.
beliefHe has a firm belief.
beliefHe has great belief in that doctor.
beliefHe is tolerant in religious belief of others.
beliefHe placed great belief in his assistant.
beliefHer belief in God is unshaken.
beliefHer belief in God is very firm.
beliefHe stated his belief that God created us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อ[N] belief, See also: fait, trust, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Example: คนไทยมีความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดามาช้านานแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คติความเชื่อ [n. exp.] (khati khwām cheūa) EN: belief   
ความเชื่อ [n.] (khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]
ประเพณีความเชื่อ [n. exp.] (praphēnī khwām cheūa) EN: belief   FR: croyance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIEF    B AH0 L IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belief    (n) (b i1 l ii1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaube {m} (an); Überzeugung {f} | Glaube {m} an sich selbstbelief (in) | self-belief [Add to Longdo]
Vertrauen {n} (auf)belief (in) [Add to Longdo]
Wunderglaube {m}belief in miracles [Add to Longdo]
beliefern; besorgen; versorgen; verschaffen | beliefert; besorgtto provide | provided [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belief \Be*lief"\, n. [OE. bileafe, bileve; cf. AS. gele['a]fa.
   See {Believe}.]
   1. Assent to a proposition or affirmation, or the acceptance
    of a fact, opinion, or assertion as real or true, without
    immediate personal knowledge; reliance upon word or
    testimony; partial or full assurance without positive
    knowledge or absolute certainty; persuasion; conviction;
    confidence; as, belief of a witness; the belief of our
    senses.
    [1913 Webster]
 
       Belief admits of all degrees, from the slightest
       suspicion to the fullest assurance.  --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) A persuasion of the truths of religion; faith.
    [1913 Webster]
 
       No man can attain [to] belief by the bare
       contemplation of heaven and earth.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing believed; the object of belief.
    [1913 Webster]
 
       Superstitious prophecies are not only the belief of
       fools, but the talk sometimes of wise men. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A tenet, or the body of tenets, held by the advocates of
    any class of views; doctrine; creed.
    [1913 Webster]
 
       In the heat of persecution to which Christian belief
       was subject upon its first promulgation. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate belief}, a first principle incapable of proof; an
    intuitive truth; an intuition. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Credence; trust; reliance; assurance; opinion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belief
   n 1: any cognitive content held as true [ant: {disbelief},
      {unbelief}]
   2: a vague idea in which some confidence is placed; "his
     impression of her was favorable"; "what are your feelings
     about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
     sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
     {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top