ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reliance

R IH0 L AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reliance-, *reliance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reliance(n) ความไว้วางใจ, See also: ความเชื่อถือ, Syn. belief, trust
reliance(n) ความมั่นใจ, Syn. confidence, faith

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ, สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง, การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence

English-Thai: Nontri Dictionary
reliance(n) ความเชื่อมั่น, ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความไว้ใจตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relianceความไว้ใจ, ความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
I think we've evolved beyond reliance on a group at all.ผมคิดว่าพวกเราได้พัฒนาเกิน ความไว้วางใจในกลุ่มแล้ว Biology 101 (2011)
You live in the dark as long as I have and you lose your reliance on it... only then, can you truly begin to live in the light.การมองเห็นเป็นเรื่องที่ตลก หนึ่งในประสาทสัมผัส แต่ไม่ใช่หนึ่งในสิ่งที่ดี เธออยู่ในความมืดมาพอๆ กับฉัน SubterrFaenean (2013)
See, once you've lived in the dark as long as I have you lose your reliance on your eyes until eventually sight leaves you altogether ...ได้ยังไง.. ไม่มีใครต้านทานฉันได้ SubterrFaenean (2013)
I agree with Ms. Bingum. There is detrimental reliance here.เควิน เบรกเกอร์ผิดข้อหาโฆษณาเกินจริง Back from the Dead (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relianceExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพึ่งพาอาศัยกัน(n) dependence, See also: reliance, being based on, complementing, Example: การพึ่งพาอาศัยกันเป็นนิสัยของคนไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครดิต[khrēdit] (n) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith  FR: crédit [ m ]
ความเชื่อถือ[khwām cheūatheū] (n) EN: trust ; faith ; credit ; reliance  FR: crédit [ m ]
ความมั่นใจ[khwāmmanjai] (n) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance  FR: assurance [ f ] ; confiance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RELIANCE R IH0 L AY1 AH0 N S
RELIANCE R IY0 L AY1 AH0 N S
RELIANCE'S R IH0 L AY1 AH0 N S IH0 Z
RELIANCE'S R IY0 L AY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reliance (n) rˈɪlˈaɪəns (r i1 l ai1 @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abhängigkeit { f } (von)reliance (on) [Add to Longdo]
Vertrauen { n } (auf)reliance (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
信頼[しんらい, shinrai] (n, vs) reliance; trust; faith; confidence; (P) #1,096 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]
依存[いぞん(P);いそん, izon (P); ison] (n, vs) dependence; dependent; reliance; (P) #4,210 [Add to Longdo]
信用[しんよう, shinyou] (n, vs) confidence; dependence; credit; faith; reliance; belief; credence; (P) #5,335 [Add to Longdo]
自立[じりつ, jiritsu] (n, vs, adj-no) independence; self-reliance; (P) #8,910 [Add to Longdo]
頼り[たより, tayori] (n) reliance; dependence; (P) #13,103 [Add to Longdo]
頼み(P);恃み;憑み[たのみ, tanomi] (n) (1) request; favor; favour; (n, n-suf) (2) reliance; dependence; trust; (P) #16,324 [Add to Longdo]
ワープロ馬鹿[ワープロばか, wa-puro baka] (n) { comp } someone whose kanji-writing ability has suffered due to overreliance on the kana-to-kanji conversion systems used to input Japanese text on a computer [Add to Longdo]
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence [Add to Longdo]
自力本願[じりきほんがん, jirikihongan] (n, adj-no) salvation by one's own efforts; self-reliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reliance \Re*li"ance\ (-ans), n. [From {Rely}.]
   1. The act of relying, or the condition or quality of being
    reliant; dependence; confidence; trust; repose of mind
    upon what is deemed sufficient support or authority.
    [1913 Webster]
 
       In reliance on promises which proved to be of very
       little value.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything on which to rely; dependence; ground of trust;
    as, the boat was a poor reliance. --Richardson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reliance
   n 1: certainty based on past experience; "he wrote the paper
      with considerable reliance on the work of other
      scientists"; "he put more trust in his own two legs than in
      the gun" [syn: {reliance}, {trust}]
   2: the state of relying on something

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top