ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不信仰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不信仰-, *不信仰*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but I killed 'em.[CN] 不信仰上帝的人 但我殺了他們 Wild Seven (2006)
This base was very important for taking the conquest into other parts of India, so you can very well imagine the Qutab complex was the place which established Muslim rule in India.[CN] 「在宗教方面,印度的与我们的完全不同 「他们信仰的我们不信仰 「反之亦然 The Meeting of Two Oceans (2007)
I don't believe in witchcraft, but there are plenty of crazy people in this city.[CN] 我不信仰巫术, 但是有充分 这一个城市的发狂人。 Rosemary's Baby (1968)
Well, believing doesn't make it true, and believing in me doesn't make me worth believing in.[CN] 好了,不信仰 这真的 和你的信我并不让我 值得信仰 Still Breathing (1997)
I don't believe in sin.[CN] 我不信仰罪恶 每个人都有罪. O Lucky Man! (1973)
"I declare... No jewish blood... I claim German citizenship..."[CN] 我發誓我不是猶太人, 不信仰猶太人的宗教 Cremator (1969)
I had long since stopped believing in God.[CN] 我很久以来都不信仰上帝 Touching the Void (2003)
- You don't believe in it?[CN] - 你不信仰它? The Comfort of Strangers (1990)
If Neruda doesn't believe in God, why should God believe in Neruda?[CN] 如果Neruda不信仰上帝,上帝为什么要信赖他 The Postman (Il Postino) (1994)
A sweet Christian lady was killed by a godless, childless bastard.[CN] 一位温柔的基督教女士 被一个不信仰神的幼稚的畜生给杀害了 Elizabeth: The Golden Age (2007)
I happen not to believe in the God or the clergymen.[CN] 我只不过不信仰上帝或教士罢了 Lust for Life (1956)
I don't follow a known religion. No.[CN] 我不信仰任何已知宗教,我不信 The Man from Earth (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top