Search result for

doctrine

(53 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doctrine-, *doctrine*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n ) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ)
See also: S. สัญลักษณ์บำบัด,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doctrine    [N] ทฤษฎี, See also: หลักการ, ปรัชญา, คำสอนทางศาสนา, Syn. philosophy, religious doctrine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrine of the meanหลักมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrine, higher-lawลัทธิที่ถือว่ามีกฎที่เหนือกว่ากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Doctrine, Monroeลัทธิมอนโร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doctrineThat doctrine will no doubt lead to serious consequences.
doctrineThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
doctrineA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
doctrineThey still clung to this doctrine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)

English-Thai: Nontri Dictionary
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถรวาท [N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
ลัทธิ    [N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
คำสอน    [N] teaching, See also: doctrine, instruction, Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม, Example: ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี
คำสั่งสอน    [N] doctrine, See also: teaching, instruction, Syn. คำสอน, คำอบรม, Example: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ, Count unit: ข้อ
ธรรม    [N] doctrine, See also: Teaching of Buddha, dharma, Syn. คำสั่งสอน, คุณความดี, หลักธรรมะ, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลักคำสอน    [N] doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ
หลักศาสนา    [N] dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี
หลักศาสนา    [N] dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่งสอน[n. exp.] (khamsang søn) EN: doctrine ; teaching ; instruction   
คำสอน[n.] (khamsøn) EN: teaching ; doctrine   FR: enseignement [m] ; doctrine [f]
คติธรรม[n.] (khatitham) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement   
หลักธรรมะ[n.] (lakthamma) EN: doctrine   
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
พระธรรม[n.] (phratham) EN: Buddha's teaching ; Buddhist doctrine   FR: sermons du Bouddha [mpl]
ศาสนาธรรม[n.] (sātsanatham) EN: religious doctrine   
ธรรม[n.] (tham) EN: law ; principle   FR: norme [f] ; doctrine [f] ; loi [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; dharma   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
เถรวาท[n.] (thērawāt) EN: doctrine ; priest   FR: doctrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCTRINE    D AA1 K T R AH0 N
DOCTRINE    D AA1 K T ER0 AH0 N
DOCTRINES    D AA1 K T R AH0 N Z
DOCTRINE'S    D AA1 K T R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doctrine    (n) (d o1 k t r i n)
doctrines    (n) (d o1 k t r i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktrin {f}; Lehre {f} | Lehren {pl}doctrine | doctrines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シナトラドクトリン[, shinatoradokutorin] (n) Sinatra Doctrine [Add to Longdo]
トルーマンドクトリン[, toru-mandokutorin] (n) Truman Doctrine [Add to Longdo]
ドクトリン[, dokutorin] (n) doctrine; (P) [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
モンロー主義[モンローしゅぎ, monro-shugi] (n) Monroe Doctrine; Monroeism [Add to Longdo]
異端邪説[いたんじゃせつ, itanjasetsu] (n) heretical doctrine (thought, faith) [Add to Longdo]
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment) [Add to Longdo]
烏伝神道[うでんしんとう, udenshintou] (n) Uden Shinto (Shinto doctrines enunciated by Kamo no Norikiyo of Kamigamo Shrine) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中庸[zhōng yōng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥ, ] doctrine of the mean [Add to Longdo]
教义和圣约[Jiào yì hé Shèng yuē, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥˋ ㄩㄝ, / ] Doctrine and Covenants [Add to Longdo]
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, / ] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doctrine \doc"trine\ (d[o^]k"tr[i^]n), n. [F. doctrine, L.
   doctrina, fr. doctor. See {Doctor}.]
   1. Teaching; instruction.
    [1913 Webster]
 
       He taught them many things by parables, and said
       unto them in his doctrine, Hearken.  -- Mark iv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taught; what is held, put forth as true, and
    supported by a teacher, a school, or a sect; a principle
    or position, or the body of principles, in any branch of
    knowledge; any tenet or dogma; a principle of faith; as,
    the doctrine of atoms; the doctrine of chances. "The
    doctrine of gravitation." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Articles of faith and doctrine.    -- Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {The Monroe doctrine} (Politics), a policy enunciated by
    President Monroe (Message, Dec. 2, 1823), the essential
    feature of which is that the United States will regard as
    an unfriendly act any attempt on the part of European
    powers to extend their systems on this continent, or any
    interference to oppress, or in any manner control the
    destiny of, governments whose independence had been
    acknowledged by the United States.
 
   Syn: Precept; tenet; principle; maxim; dogma.
 
   Usage: -- {Doctrine}, {Precept}. Doctrine denotes whatever is
      recommended as a speculative truth to the belief of
      others. Precept is a rule down to be obeyed. Doctrine
      supposes a teacher; precept supposes a superior, with
      a right to command. The doctrines of the Bible; the
      precepts of our holy religion.
      [1913 Webster]
 
         Unpracticed he to fawn or seek for power
         By doctrines fashioned to the varying hour. --
                          Goldsmith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doctrine
   n 1: a belief (or system of beliefs) accepted as authoritative
      by some group or school [syn: {doctrine}, {philosophy},
      {philosophical system}, {school of thought}, {ism}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top