ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doctrine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doctrine-, *doctrine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doctrine(n) ทฤษฎี, See also: หลักการ, ปรัชญา, คำสอนทางศาสนา, Syn. philosophy, religious doctrine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก, ทฤษฎี, คำสั่งสอนศาสนา, ลัทธิ (tenet, dogma, precept)

English-Thai: Nontri Dictionary
doctrine(n) หลักคำสอน, วินัย, ลัทธิ, ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrine of the meanหลักมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrine, higher-lawลัทธิที่ถือว่ามีกฎที่เหนือกว่ากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Doctrine, Monroeลัทธิมอนโร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ), Syn. สัญลักษณ์บำบัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does doctrine necessarily include vows of chastity, tithing..ใน หลักศาสนาไม่มีข้อบังคับ ให้ถือพรหมจรรย์ เอาเงินให้โบสถ์ The Da Vinci Code (2006)
He took me and my brother into the woods, gave us a bushmaster a3, preached the doctrine of "one shot, one kill."เขาพาผมและพี่เข้าป่า ให้ปืนซุ่มยิง เอ3 กับเรา เทศนาหลักการคือ "ลูกหนึ่ง ตายหนึ่ง New York Sucks (2009)
Wrap it around whatever piece of legal doctrine that helps you rationalize it.ล้อมไว้ให้รอบไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนของหลักคำสอนทางกฏหมาย Law Abiding Citizen (2009)
Such a principle, stripped of all disguise, is surely the mere primitive doctrine that might is right.Such a principle, stripped of all disguise, is surely the mere... The King's Speech (2010)
I will argue that the emergency met the legal doctrine of quod est necessarium est licitum-- that which is necessary is legal.ผมขอแย้งว่า เมื่อเหตุฉุกเฉินมาเจอกับหลักกฎหมาย ซึ่งภาษาละตินแปลว่า สิงใดที่จำเป็นถือว่าเป็นกฎหมาย The Excelsior Acquisition (2010)
You just going to try to recycle Adler's doctrine of the inferiority complex?นายแค่พยายามนำทฤษฎีปมด้วย ของแอดเลอร์มาใช้ใหม่เหรอ The Pants Alternative (2010)
~ Recites Chapter 28 of Confucius' Doctrine of the Mean ~~ อ่านบทที่ 28 ของลัทธิขงจื๊อว่าด้วยเรื่องวิถี ~ Dong Yi (2010)
You do not have the door division doctrine it?ใช้มันเงียบบัญญัติของอาจารย์เจ้าได้ไหม 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Castle doctrine based on English common law that allows homeowners to use deadly force to protect their land.กฏหมายซึ่งเอื้อสิทธิต่อเจ้าบ้าน. ในการคุ้มครองทรัพย์สินของตน. Hanley Waters (2011)
Gellar laid him out where he preaches his godless doctrine to the young and impressionable.เกลล่าร์โชว์ศพเขา ในที่ซึ่งเขาคอยพร่ำสอน ลัทธิต่อต้านพระเจ้า ให้กับพวกหนุ่มสาวที่เชื่อคนง่าย Get Gellar (2011)
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์ Taking Account (2011)
The separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์ Taking Account (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doctrineA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
doctrineThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
doctrineThat doctrine will no doubt lead to serious consequences.
doctrineThey still clung to this doctrine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถรวาท(n) doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai Definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
ลัทธิ(n) doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai Definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
คำสอน(n) teaching, See also: doctrine, instruction, Syn. ตำรา, คำสั่งสอน, คำอบรม, Example: ศาสนาทุกศาสนามีคำสอนที่ต้องการให้คนเป็นคนดี
คำสั่งสอน(n) doctrine, See also: teaching, instruction, Syn. คำสอน, คำอบรม, Example: เขายึดพระพุทธพระธรรมคำสั่งสอนและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ, Count Unit: ข้อ
ธรรม(n) doctrine, See also: Teaching of Buddha, dharma, Syn. คำสั่งสอน, คุณความดี, หลักธรรมะ, Thai Definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลักคำสอน(n) doctrine, See also: canon, established principle, Syn. คำสอน, คำสั่งสอน, Example: พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนที่ให้ความนิยม และให้เกียรติผู้ให้มากกว่าผู้รับ
หลักศาสนา(n) dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี
หลักศาสนา(n) dogma, See also: doctrine, principle of one's faith, Example: หลักศาสนาทั่วไปสั่งสอนให้คนทำแต่ความดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่งสอน[khamsang søn] (n, exp) EN: doctrine ; teaching ; instruction
คำสอน[khamsøn] (n) EN: teaching ; doctrine  FR: enseignement [ m ] ; doctrine [ f ]
คติธรรม[khatitham] (n) EN: Buddhist doctrine ; moral teaching ; moral lesson ; moral saying ; wise saying ; uplifting statement
หลักธรรมะ[lakthamma] (n) EN: doctrine
ลัทธิ[latthi] (n) EN: ideology ; faith ; doctrine  FR: idéologie [ f ] ; doctrine [ f ] ; croyance [ f ]
พระธรรม[phratham] (n) EN: Buddha's teaching ; Buddhist doctrine  FR: sermons du Bouddha [ mpl ]
ศาสนาธรรม[sātsanatham] (n) EN: religious doctrine
ธรรม[tham] (n) EN: law ; principle  FR: norme [ f ] ; doctrine [ f ] ; loi [ f ]
ธรรม[tham] (n) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; dharma  FR: dharma [ m ] ; dhamma [ m ] ; enseignements du Bouddha [ mpl ]
เถรวาท[thērawāt] (n) EN: doctrine ; priest  FR: doctrine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
doctrine
doctrine
doctrines
doctrine's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doctrine
doctrines

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中庸[zhōng yōng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥ,  ] doctrine of the mean #23,374 [Add to Longdo]
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ,   /  ] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay) #46,115 [Add to Longdo]
教义和圣约[Jiào yì hé Shèng yuē, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥˋ ㄩㄝ,      /     ] Doctrine and Covenants [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktrin { f }; Lehre { f } | Lehren { pl }doctrine | doctrines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主義[しゅぎ, shugi] (n) doctrine; rule; principle; (P) #704 [Add to Longdo]
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment #860 [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n, adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) { Buddh } teachings; doctrine; (n, n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis #1,914 [Add to Longdo]
教え(P);訓[おしえ, oshie] (n) teaching; instruction; teachings; precept; lesson; doctrine; (P) #2,184 [Add to Longdo]
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P) #6,765 [Add to Longdo]
教義[きょうぎ, kyougi] (n) creed; doctrine; dogma #12,651 [Add to Longdo]
宗旨[しゅうし, shuushi] (n) tenets (doctrines) of a religious sect; (religious) sect #16,831 [Add to Longdo]
シナトラドクトリン[shinatoradokutorin] (n) Sinatra Doctrine [Add to Longdo]
トルーマンドクトリン[toru-mandokutorin] (n) Truman Doctrine [Add to Longdo]
ドクトリン[dokutorin] (n) doctrine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doctrine \doc"trine\ (d[o^]k"tr[i^]n), n. [F. doctrine, L.
   doctrina, fr. doctor. See {Doctor}.]
   1. Teaching; instruction.
    [1913 Webster]
 
       He taught them many things by parables, and said
       unto them in his doctrine, Hearken.  -- Mark iv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taught; what is held, put forth as true, and
    supported by a teacher, a school, or a sect; a principle
    or position, or the body of principles, in any branch of
    knowledge; any tenet or dogma; a principle of faith; as,
    the doctrine of atoms; the doctrine of chances. "The
    doctrine of gravitation." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Articles of faith and doctrine.    -- Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {The Monroe doctrine} (Politics), a policy enunciated by
    President Monroe (Message, Dec. 2, 1823), the essential
    feature of which is that the United States will regard as
    an unfriendly act any attempt on the part of European
    powers to extend their systems on this continent, or any
    interference to oppress, or in any manner control the
    destiny of, governments whose independence had been
    acknowledged by the United States.
 
   Syn: Precept; tenet; principle; maxim; dogma.
 
   Usage: -- {Doctrine}, {Precept}. Doctrine denotes whatever is
      recommended as a speculative truth to the belief of
      others. Precept is a rule down to be obeyed. Doctrine
      supposes a teacher; precept supposes a superior, with
      a right to command. The doctrines of the Bible; the
      precepts of our holy religion.
      [1913 Webster]
 
         Unpracticed he to fawn or seek for power
         By doctrines fashioned to the varying hour. --
                          Goldsmith.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doctrine
   n 1: a belief (or system of beliefs) accepted as authoritative
      by some group or school [syn: {doctrine}, {philosophy},
      {philosophical system}, {school of thought}, {ism}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 doctrine /dɔktʀin/ 
  doctrine

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top