ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cult

K AH1 L T   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cult-, *cult*
English-Thai: Longdo Dictionary
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cult[N] กลุ่มคนที่เชื่อในศาสนาหนึ่ง, See also: กลุ่มคนที่อยู่ในลัทธิ
cult[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, ลัทธิ
culture[N] การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
culture[N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
culture[N] การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
culture[N] คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน
culture[N] ค่านิยมและความเชื่อ
culture[N] วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
cultural[ADJ] ทางวัฒนธรรม
cultural[ADJ] ทางศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cult(คัลทฺ) n. การบูชา,ลัทธิ,ศาสนา,ความคลั่งในศาสนา,พิธีปฎิบัติในศาสนาหรือลัทธิ, See also: cultism n. ดูcult cultist n. ดูcult, Syn. worship,devotion,clique
cultavable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม
cultivator(คัล'ทะเวเทอะ) n. ผู้เพาะปลูก,ผู้อบรมสั่งสอน,เครื่องมือที่เพาะปลูก,เครื่องมือไถนาและทำลายวัชพืช
cultural(คัล'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
cult(n) การบูชา,พิธีกรรมทางศาสนา
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cult of personality; cult, personalityลัทธิบูชาบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cult, personality; cult of personalityลัทธิบูชาบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultigenพืชปลูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivable areaพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivarพันธุ์ปลูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultrate; lorate-รูปแถบกว้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultural primitivismบรรพกาลนิยมเชิงวัฒนธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cultural revolutionการปฏิวัติทางวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]
Cultivation การเกษตรกรรม
การเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Cultivation systemระบบการเพาะปลูก [เศรษฐศาสตร์]
Cultivatorเครื่องพรวนดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cultsลัทธิพิธี [TU Subject Heading]
Cultural animationการสืบสานวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural assimilationการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม [การทูต]
Cultural Deprivationการขาดแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Cultural Diplomacyการทูตวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไม่เพียงแต่การส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cultivar (n ) พืชที่เพาะปลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In North Dakota, 144 members of the St. Lawrence Pentecostal Cult are feared dead after they set their compound ablaze.ในนอร์ทดาโคตา 144 สมาชิก ของ สท โลเสนสเพนเทคอสทล ศาสนา จะกลัวตายหลังจากที่พวกเขาตั้ง สว่างสารประกอบของพวกเขา Arrival (2016)
I'm late for a cult meeting.เดี๋ยวไม่ทันประชุมลัทธิ Doctor Strange (2016)
Talk to Austin P.D., see if they have anything on local cults and nontraditional religions.คุยกับตำรวจออสตินซิ ดูว่าพวกเขามีอะไร เกี่ยวกับศาสตร์มืดหรือพวกศาสนาใหม่หรือเปล่า Brown Shag Carpet (2015)
Looked into a new cult that's surfaced.มองหาลัทธิใหม่ๆที่เคยพบ John Doe (2013)
- Uh, this is Jason Cooper, errand boy for cult leader Bret Stiles, and Ray Haffner, who is a member of the cult.-เอ่อ นี่ เจสัน คูเปอร์ คนทำธุระให้ผู้นำลัทธิ เบร็ท สไตล์ และเรย์ ฮาฟเนอร์ เป็นสมาชิกของลัทธิ The Red Tattoo (2013)
Must be hard to pay respects to a murderous cult leader.คงเป็นเรื่องยากสินะที่ต้อง เคราพผู้นำลัทธิซาจานที่เป็นฆาตกร Oh, What a World! (2013)
Archibald Browning and his cult at Fair Haven.อาชีบาวด์ บราวน์นิ่ง และพิธีทางศาสนาของเขาที่แฟร์ เฮฟเว่น Snake Eyes (2013)
- Satanist, cult leader. - Yeah, I don't get it.แต่ฉันไม่เข้าใจ Potentia Noctis (2013)
No, Bret Stiles runs a worldwide cult with thousands of followers and billions of dollars in assets.ไม่ใช่ เบร็ท สไตล์ เผยแพร่ความเชื่อไปทั่วโลก มีสาวกหลายพันคน มีเงิน มีทรัพย์สินเป็นพันล้าน Black-Winged Redbird (2013)
The TV cult classic.รายการทีวีนะ Small Wonder Guilty Pleasures (2013)
The rosetta stone established the divine cult o...จารึกโรเซ็ตต้าสร้างลัทธิที่ยึดถือเรื่องพระเจ้า Mona-Mania (2013)
According to Eckles... he and Varner started a satanic cult when they were teenagers.ตามที่เอ็คเคิลส์บอก... เขากับวาร์เนอร์ เริ่มเข้าสู่ ลัทธิบูชาซาตานด้วยกัน ตอนวัยรุ่น Odd Thomas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultA cultural heritage is handed down to posterity.
cultAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
cultAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
cultAnyone can cultivate their interest in music.
cultAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
cultAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
cultBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
cultBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.
cultCountries differ in culture.
cultCultivate the wilderness.
cultCulture Day falls on Monday this year.
cultCulture destroys language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านวัฒนธรรม[ADJ] cultural, Example: หนังสือของท่านจะเน้นความรู้ด้านวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆ มากเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พื้นที่เพาะปลูก[N] cultivated area, Count unit: พื้นที่
มรดกทางวัฒนธรรม[N] cultural heritage, Example: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
ทำการเกษตร[V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม[N] culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง
ฝึกนิสัย[V] behave, See also: cultivate, educate, teach, Example: คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องฝึกนิสัยให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้และเกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ, Thai definition: หัดนิสัยให้เป็นไปตามที่ต้องการ
พะเลย[N] cultivation, See also: planting rice on muddy place, Example: ชาวนาตัดสินใจปลูกข้าวโดยใช้วธีพะเลยเพราะผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: วิธีปลูกข้าวในนาที่เป็นตม โดยนำข้าวปลูกที่แช่น้ำไว้หว่านแทนข้าวที่เสียไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวนาปลูกข้าว[n. exp.] (chāonā plūk khāo) FR: riziculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ดอกไม้น่าปลูก[n. exp.] (døkmāi nāplūk) FR: fleur cultivable [f]
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés

CMU English Pronouncing Dictionary
CULT    K AH1 L T
CULTS    K AH1 L T S
CULTIC    K AH1 L T IH0 K
CULT'S    K AH1 L T S
CULTON    K AH1 L T AH0 N
CULTIST    K AH1 L T AH0 S T
CULTIST    K AH1 L T IH0 S T
CULTURE    K AH1 L CH ER0
CULTURAL    K AH1 L CH ER0 AH0 L
CULTISTS    K AH1 L T IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cult    (n) kˈʌlt (k uh1 l t)
cults    (n) kˈʌlts (k uh1 l t s)
culture    (n) kˈʌltʃər (k uh1 l ch @ r)
cultural    (j) kˈʌltʃərəl (k uh1 l ch @ r @ l)
cultured    (j) kˈʌltʃəd (k uh1 l ch @ d)
cultures    (n) kˈʌltʃəz (k uh1 l ch @ z)
cultivate    (v) kˈʌltɪvɛɪt (k uh1 l t i v ei t)
culturally    (n) kˈʌltʃərəliː (k uh1 l ch @ r @ l ii)
cultivable    (j) kˈʌltɪvəbl (k uh1 l t i v @ b l)
cultivated    (v) kˈʌltɪvɛɪtɪd (k uh1 l t i v ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
文物[wén wù, ㄨㄣˊ ㄨˋ, ] cultural relic; historical relic, #3,803 [Add to Longdo]
文化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976), #7,111 [Add to Longdo]
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
邪教[xié jiào, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄠˋ, ] cult (especially harmful or malicious cult), #20,702 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] cultivated field, #23,699 [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]
文化宫[wén huà gōng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] cultural palace, #24,765 [Add to Longdo]
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, ] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), #37,979 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] cultivate (land); to hunt, #46,131 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kult {m} | Kulte {pl}cult | cults [Add to Longdo]
Kultfigur {f}cult figure [Add to Longdo]
Kultfilm {m}cult film [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ごねる[, goneru] (v1,vi) to grumble; to make difficulties [Add to Longdo]
しょ難しい[しょむずかしい, shomuzukashii] (adj-i) (obsc) terribly difficult [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cult \Cult\ (k[u^]lt) n. [F. culte, L. cultus care, culture, fr.
   colere to cultivate. Cf. {Cultus}.]
   1. Attentive care; homage; worship.
    [1913 Webster]
 
       Every one is convinced of the reality of a better
       self, and of the cult or homage which is due to it.
                          --Shaftesbury.
    [1913 Webster]
 
   2. A system of religious belief and worship.
    [1913 Webster]
 
       That which was the religion of Moses is the
       ceremonial or cult of the religion of Christ.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. A system of intense religious veneration of a particular
    person, idea, or object, especially one considered
    spurious or irrational by traditional religious bodies;
    as, the Moonie cult.
    [PJC]
 
   4. The group of individuals who adhere to a cult (senses 2 or
    3).
    [PJC]
 
   5. A strong devotion or interest in a particular person, idea
    or thing without religious associations, or the people
    holding such an interest; as, the cult of James Dean; the
    cult of personality in totalitarian societies.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cult
   n 1: followers of an exclusive system of religious beliefs and
      practices
   2: an interest followed with exaggerated zeal; "he always
     follows the latest fads"; "it was all the rage that season"
     [syn: {fad}, {craze}, {furor}, {furore}, {cult}, {rage}]
   3: followers of an unorthodox, extremist, or false religion or
     sect who often live outside of conventional society under the
     direction of a charismatic leader
   4: a religion or sect that is generally considered to be
     unorthodox, extremist, or false; "it was a satanic cult"
   5: a system of religious beliefs and rituals; "devoted to the
     cultus of the Blessed Virgin" [syn: {cult}, {cultus},
     {religious cult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top