ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trust

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trust-, *trust*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trust(n) ความเชื่อใจ, See also: ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ
trust(n) สินเชื่อ
trust(n) ระบบผูกขาดทางการค้า, See also: สหกรณ์บริษัท, การรวมตัวกันของบริษัท
trust(vi) วางใจ, See also: เชื่อใจ, ไว้วางใจ
trust(vt) วางใจ, See also: เชื่อใจ
trust(vt) คาดหวัง, See also: ต้องการ, หวัง
trust(vt) เชื่อเครดิต, See also: ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ
trusty(adj) เชื่อถือได้
trusty(n) คนที่เชื่อถือได้
trusty(n) นักโทษที่ได้รับความไว้วางใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจ, ความหวัง, สิ่งที่ไว้ใจได้, บุคคลที่ไว้ใจได้, บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้, ความรับผิดชอบ, การฝากฝัง, ความพิทักษ์, ความอุปถัมภ์, การปกครอง, สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)
trust deedn. หนังสือเชื่อใจ, หนังสือมอบหมาย
trust fundn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล, เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trust moneyn. เงินที่มอบหมายให้ดูแล, เงินที่อยู่ในความพิทักษ์
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) , ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน, กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ, ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์, ดินแดนในอารักขา, ดินแดนในอาณัติ
trustful(ทรัสทฺ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความไว้วางใจ, เชื่อใจผู้อื่น., See also: trustfully adv. trustfulness n., Syn. trusting
trusting(ทรัส'ทิง) adj. ไว้วางใจ, เชื่อใจ, See also: trustingly adv. trustingness n., Syn. credulous
trustworthy(ทรัสทฺ'เวิร์ทธี) adj. น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้., See also: trustworthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น, การพิทักษ์, การปกครอง
trust(n) ความไว้ใจ, การให้เชื่อ, ความเชื่อถือ, ความรับผิดชอบ, สินเชื่อ, ของฝาก
trust(vt) ไว้ใจ, ให้เชื่อ, อาศัย, เชื่อถือ, ฝาก, มอบ
trustee(n) ผู้ดูแล, ผู้จัดการมรดก, ผู้จัดการทรัพย์สิน
trustful(adj) ไว้ใจได้, เชื่อใจ
trustworthy(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
trusty(adj) น่าไว้วางใจ, ซื่อสัตย์, เชื่อถือได้
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ,  ความไม่ไว้ใจ, ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ, ไม่ไว้ใจ, ไม่เชื่อใจ, สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ, ไม่น่าไว้ใจ, สงสัย, ไม่ไว้วางใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trustทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust๑. การมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สินแทนเจ้าของ, ทรัสต์ (ก. แพ่ง)๒. การรวมกันผูกขาด (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust agreementข้อตกลงทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust deedหนังสือก่อตั้งทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust territoryดินแดนในภาวะทรัสตี (ของสหประชาชาติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust territory; territory, trustดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust, brainคณะที่ปรึกษาสำคัญ, คนชั้นมันสมอง, คนชั้นหัวกะทิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trust, breach of๑. การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๒. การทำผิดหน้าที่ทรัสตี (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust, publicทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trustการจัดการทรัพย์สินของผู้อื่น [เศรษฐศาสตร์]
Trustความเชื่อมั่น [การจัดการความรู้]
Trustทรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัททรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Trust companyบริษัทจัดการทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Trust receiptทรัสต์รีซีท [การบัญชี]
Trust receiptsทรัสต์ รีซีต [TU Subject Heading]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์, Example: คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Trusts and trusteesทรัสต์และทรัสตี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trust(n) ผู้จัดการทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me.ก้อด If... (2010)
I trust you.ผมเชื่อคุณ She Knows (2012)
They trust me. I should have been in vivisection.ฉันควรจะได้รับในการศัลยกรรม Help! (1965)
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข? Help! (1965)
Trust in me Blondie.เชื่อฉันเถอะน่า หัวทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Trust me.Trust me. The Godfather (1972)
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ. Suspiria (1977)
Trust me.เชื่อใจผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- You trust these guys?- คุณไว้ใจผู้ชายคนนี้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trustA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
trustA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
trustAlthough I trusted the map, it was mistaken.
trustA man who breaks his promises cannot be trusted.
trustAota was not worthy of your trust.
trustApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
trustAs for me, I don't trust him at all.
trustAt times, I can't trust him.
trustBy all accounts, he is not a man to be trusted.
trustDo not trust such men as praise you to your face.
trustDon't trust a man whose past you know nothing about.
trustDon't trust him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัสต์(n) trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
น่าไว้ใจ(adj) trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai Definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
สนิทใจ(adv) trustfully, See also: credibly, Syn. วางใจ, Ant. คลางแคลงใจ, ตะขิดตะขวงใจ, Example: เธอร่วมหุ้นกับเขาอย่างสนิทใจและไม่เคยคิดว่าจะถูกโกงแบบนี้, Thai Definition: ไม่รู้สึกขัดข้องตะขิดตะขวงที่จะทำ
สมจริง(adv) truthfully, See also: trustworthily, realistically, Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ, Example: เขามักหาเหตุผลและหลักฐานต่างๆ มากล่าวอ้างอย่างสมจริง จนผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม, Thai Definition: ควรถือได้ว่าเป็นจริง
เชื่อใจได้(v) trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai Definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
มือสะอาด(adj) honest, See also: trustworthy, upright, virtuous, honorable, Syn. มือขาวสะอาด, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นคนมือสะอาดที่สุดของพรรคที่จะมาช่วยกู้สถานการณ์เลวร้ายให้ดีขึ้น, Thai Definition: ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ทำการคดโกงเบียดบังผู้อื่น
ความสัตย์(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai Definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง(n) truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
เพื่อนสนิท(n) intimate companion, See also: trusted companion, bosom friend, Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้, Example: ในบรรดาเพื่อนสนิทแทบจะไม่มีใครเชื่อเลยว่าบุคลิกอย่างเขาจะเล่นการเมืองได้, Count Unit: คน, Thai Definition: เพื่อนที่ถูกคอถูกใจกัน
คู่ใจ(adj) trusting, See also: believable, reliant, confidential, Ant. คู่อริ, คู่ต่อสู้, คู่ศัตรู, ปริปักษ์, Example: เขาขับรถยนต์คู่ใจไปตามวัดต่างๆ เพื่อสนทนากับพระหรือไม่ก็ทำบุญ, Count Unit: คน, Thai Definition: ซึ่งสนิทที่รู้ใจและไว้วางใจได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ฝาก[fāk] (v) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide  FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[fākfang] (v) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge  FR: confier ; recommander
ฝากไข้[fākkhai] (v) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
ฝากผีฝากไข้[fākphī-fākkhai] (v, exp) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness
การฝาก[kān fāk] (n) EN: entrustment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
trust
trusts
trusty
trust's
trustco
trusted
trustee
trusts'
trustees
trusting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trust
trusts
trusty
trusted
trustee
trustees
trustful
trustier
trusting
Trustcorp

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ,  ] trust; have confidence in #3,028 [Add to Longdo]
托管[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ,  ] trusteeship; to trust #6,429 [Add to Longdo]
委托人[wěi tuō rén, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ,   ] trustor #13,335 [Add to Longdo]
可信[kě xìn, ㄎㄜˇ ㄒㄧㄣˋ,  ] trustworthy #14,045 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] trust #14,971 [Add to Longdo]
亲信[qīn xìn, ㄑㄧㄣ ㄒㄧㄣˋ,   /  ] trusted aide #21,106 [Add to Longdo]
受托人[shòu tuō rén, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ,    /   ] trustee #26,734 [Add to Longdo]
信得过[xìn de guò, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ,    /   ] trustworthy; reliable #27,995 [Add to Longdo]
把稳[bǎ wěn, ㄅㄚˇ ㄨㄣˇ,   /  ] trustworthy; dependable #130,741 [Add to Longdo]
信靠[xìn kào, ㄒㄧㄣˋ ㄎㄠˋ,  ] trust [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trust { m } [ econ. ]trust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
信頼[しんらい, shinrai] (n, vs) reliance; trust; faith; confidence; (P) #1,096 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
[しん, shin] (adv, n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) #1,828 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) #2,186 [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf, adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) #2,865 [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) #4,027 [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] (n, vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) #4,107 [Add to Longdo]
疑惑[ぎわく, giwaku] (n, adj-no) doubt; misgivings; distrust; suspicion; (P) #6,499 [Add to Longdo]
信託[しんたく, shintaku] (n, vs, adj-no) trust; entrusting; (P) #7,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼[しんらい, shinrai] trust [Add to Longdo]
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trust \Trust\, n. [OE. trust, trost, Icel. traust confidence,
   security; akin to Dan. & Sw. tr["o]st comfort, consolation,
   G. trost, Goth. trausti a convention, covenant, and E. true.
   See {True}, and cf. {Tryst}.]
   1. Assured resting of the mind on the integrity, veracity,
    justice, friendship, or other sound principle, of another
    person; confidence; reliance; reliance. "O ever-failing
    trust in mortal strength!" --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Most take things upon trust.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Credit given; especially, delivery of property or
    merchandise in reliance upon future payment; exchange
    without immediate receipt of an equivalent; as, to sell or
    buy goods on trust.
    [1913 Webster]
 
   3. Assured anticipation; dependence upon something future or
    contingent, as if present or actual; hope; belief. "Such
    trust have we through Christ." --2 Cor. iii. 4.
    [1913 Webster]
 
       His trust was with the Eternal to be deemed
       Equal in strength.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is committed or intrusted to one; something
    received in confidence; charge; deposit.
    [1913 Webster]
 
   5. The condition or obligation of one to whom anything is
    confided; responsible charge or office.
    [1913 Webster]
 
       [I] serve him truly that will put me in trust.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Reward them well, if they observe their trust.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   6. That upon which confidence is reposed; ground of reliance;
    hope.
    [1913 Webster]
 
       O Lord God, thou art my trust from my youth. --Ps.
                          lxxi. 5.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) An estate devised or granted in confidence that the
    devisee or grantee shall convey it, or dispose of the
    profits, at the will, or for the benefit, of another; an
    estate held for the use of another; a confidence
    respecting property reposed in one person, who is termed
    the trustee, for the benefit of another, who is called the
    cestui que trust.
    [1913 Webster]
 
   8. An equitable right or interest in property distinct from
    the legal ownership thereof; a use (as it existed before
    the Statute of Uses); also, a property interest held by
    one person for the benefit of another. Trusts are active,
    or special, express, implied, constructive, etc. In a
 
   {passive trust} the trustee simply has title to the trust
    property, while its control and management are in the
    beneficiary.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. A business organization or combination consisting of a
    number of firms or corporations operating, and often
    united, under an agreement creating a trust (in sense 1),
    esp. one formed mainly for the purpose of regulating the
    supply and price of commodities, etc.; often,
    opprobriously, a combination formed for the purpose of
    controlling or monopolizing a trade, industry, or
    business, by doing acts in restraint or trade; as, a sugar
    trust. A trust may take the form of a corporation or of a
    body of persons or corporations acting together by mutual
    arrangement, as under a contract or a so-called
    gentlemen's agreement. When it consists of corporations it
    may be effected by putting a majority of their stock
    either in the hands of a board of trustees (whence the
    name trust for the combination) or by transferring a
    majority to a holding company. The advantages of a trust
    are partly due to the economies made possible in carrying
    on a large business, as well as the doing away with
    competition. In the United States severe statutes against
    trusts have been passed by the Federal government and in
    many States, with elaborate statutory definitions.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Syn: Confidence; belief; faith; hope; expectation.
     [1913 Webster]
 
   {Trust deed} (Law), a deed conveying property to a trustee,
    for some specific use.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trust \Trust\, a.
   Held in trust; as, trust property; trustmoney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trust \Trust\, v. t. [imp. & p. p. {Trusted}; p. pr. & vb. n.
   {Trusting}.] [OE. trusten, trosten. See {Trust}, n.]
   1. To place confidence in; to rely on, to confide, or repose
    faith, in; as, we can not trust those who have deceived
    us.
    [1913 Webster]
 
       I will never trust his word after.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He that trusts every one without reserve will at
       last be deceived.           --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To give credence to; to believe; to credit.
    [1913 Webster]
 
       Trust me, you look well.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase
    or infinitive clause as the object.
    [1913 Webster]
 
       I trust to come unto you, and speak face to face.
                          --2 John 12.
    [1913 Webster]
 
       We trustwe have a good conscience.  --Heb. xiii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   4. to show confidence in a person by intrusting (him) with
    something.
    [1913 Webster]
 
       Whom, with your power and fortune, sir, you trust,
       Now to suspect is vain.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To commit, as to one's care; to intrust.
    [1913 Webster]
 
       Merchants were not willing to trust precious cargoes
       to any custody but that of a man-of-war. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To give credit to; to sell to upon credit, or in
    confidence of future payment; as, merchants and
    manufacturers trust their customers annually with goods.
    [1913 Webster]
 
   7. To risk; to venture confidently.
    [1913 Webster]
 
       [Beguiled] by thee
       to trust thee from my side.      --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trust \Trust\, v. i.
   1. To have trust; to be credulous; to be won to confidence;
    to confide.
    [1913 Webster]
 
       More to know could not be more to trust. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be confident, as of something future; to hope.
    [1913 Webster]
 
       I will trust and not be afraid.    --Isa. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
   3. To sell or deliver anything in reliance upon a promise of
    payment; to give credit.
    [1913 Webster]
 
       It is happier sometimes to be cheated than not to
       trust.                --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {To trust in}, {To trust on}, to place confidence in,; to
    rely on; to depend. "Trust in the Lord, and do good."
    --Ps. xxxvii. 3. "A priest . . . on whom we trust."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Her widening streets on new foundations trust.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To trust to} or {To trust unto}, to depend on; to have
    confidence in; to rely on; as, to trust to luck.
    [1913 Webster]
 
       They trusted unto the liers in wait. --Judges xx.
                          36.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trust
   n 1: something (as property) held by one party (the trustee) for
      the benefit of another (the beneficiary); "he is the
      beneficiary of a generous trust set up by his father"
   2: certainty based on past experience; "he wrote the paper with
     considerable reliance on the work of other scientists"; "he
     put more trust in his own two legs than in the gun" [syn:
     {reliance}, {trust}]
   3: the trait of believing in the honesty and reliability of
     others; "the experience destroyed his trust and personal
     dignity" [syn: {trust}, {trustingness}, {trustfulness}] [ant:
     {distrust}, {distrustfulness}, {mistrust}]
   4: a consortium of independent organizations formed to limit
     competition by controlling the production and distribution of
     a product or service; "they set up the trust in the hope of
     gaining a monopoly" [syn: {trust}, {corporate trust},
     {combine}, {cartel}]
   5: complete confidence in a person or plan etc; "he cherished
     the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship
     is based on trust" [syn: {faith}, {trust}]
   6: a trustful relationship; "he took me into his confidence";
     "he betrayed their trust" [syn: {confidence}, {trust}]
   v 1: have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely
      on your friends"; "bank on your good education"; "I swear
      by my grandmother's recipes" [syn: {trust}, {swear},
      {rely}, {bank}] [ant: {distrust}, {mistrust}, {suspect}]
   2: allow without fear
   3: be confident about something; "I believe that he will come
     back from the war" [syn: {believe}, {trust}]
   4: expect and wish; "I trust you will behave better from now
     on"; "I hope she understands that she cannot expect a raise"
     [syn: {hope}, {trust}, {desire}]
   5: confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the
     general's secret"; "I commit my soul to God" [syn: {entrust},
     {intrust}, {trust}, {confide}, {commit}]
   6: extend credit to; "don't trust my ex-wife; I won't pay her
     debts anymore"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top