Search result for

วาท

(62 entries)
(0.0718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วาท-, *วาท*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บุญวาท (n ) encourse

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาท    [N] words, See also: speech, utterance, saying, remark, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท    [N] ideology, See also: creed, doctrine, belief, opinion, Syn. ลัทธิความเชื่อ, ความเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท    [N] musician, Syn. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลง, นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่บรรเลงดนตรี, คนเล่นดนตรี, Notes: (สันสกฤต)
วาท    [N] speaker, Syn. ผู้พูด, ผู้กล่าว, ผู้ชี้แจง, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาท    [N] musician, Syn. นักดนตรี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาทยกร    [N] conductor, Example: ลีลาการควบคุมเพลงของวาทยกรท่านนี้ถูกใจผมมาก, Thai definition: ผู้อำนวยการให้จังหวะการบรรเลงเพลง
วาทะศิลป์    [N] rhetoric, Example: งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ, Thai definition: รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศิลป์    [N] rhetoric, See also: oratory, Syn. วาทศิลป, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด, Thai definition: ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ
วาทศาสตร์    [N] rhetoric, See also: oratory, Example: เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก, Thai definition: วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วาท, วาท-(วาด, วาทะ-) น. คำพูด, ถ้อยคำ
วาท, วาท-ลัทธิ, ความเห็น.
วาทกะ(วาทะ-) น. ผู้ประโคม, ผู้บรรเลงดนตรี, นักดนตรี.
วาทนะ(วาทะ-) น. การประโคม, การบรรเลงดนตรี.
วาทย-, วาทย์(วาทะยะ-, วาดทะยะ-) น. เครื่องประโคม, เครื่องบรรเลง, เครื่องเป่า.
วาทยกร(วาทะยะกอน, วาดทะยะกอน) น. ผู้กำกับและควบคุมการบรรเลงหรือการขับร้องของวงดุริยางค์ วงดนตรี วงนักร้องประสานเสียง ให้มีเอกภาพ รวมทั้งตีความบทเพลงให้สมบูรณ์ โดยปรกติใช้มือ สายตา และสีหน้าท่าทางเป็นสื่อในการให้สัญญาณ, ผู้อำนวยเพลง ก็เรียก.
วาทศาสตร์น. วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ได้ผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย เช่น พูดโต้แย้ง พูดชวนให้เชื่อถือ.
วาทศิลป์น. ศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ.
วาทิตน. สังคีต, ดนตรี
วาทิตผู้บรรเลงดนตรี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissertationวาทนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhetoricวาทศิลป์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Atticismวาทศิลป์กระชับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
harangueวาทะปลุกใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
carrouselวาทะเวียนวง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conductors (Music)วาทยากร [TU Subject Heading]
Oratoryวาทศิลป์ [TU Subject Heading]
Political oratoryวาทศิลป์ทางการเมือง [TU Subject Heading]
Rhetorical criticismวาทวิจารณ์ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วาท[n.] (wātha) EN: words ; statement ; oratory ; speech ; creed   
วาทกรรม[n.] (wāthakam) EN: discourse   
วาทย์[n.] (wāt) EN: musical instrument   FR: instrument de musqiue [m]
วาทศาสตร์[n.] (wāthasāt) EN: rhetoric   
วาทศิลป์[n.] (wāthasin) EN: art of speech ; eloquence ; oratory ; rhetoric ; gift of speech   
วาท[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer   FR: interlocuteur [m]
วาท[n.] (wāthī) EN: musician   

English-Thai: Longdo Dictionary
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
discourse (n) วาทกรรม - ชุดความคิดที่มีลักษณะเป็นระบบและสืบทอดต่อเนื่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choirmaster    [N] ผู้กำกับวงดนตรี, See also: วาทยกร
director    [N] วาทยากร (ทางดนตรี), See also: ผู้นำวงดนตรี, ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. producer, auteur, conductor, Ant. follower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
conductor(n) ตัวนำ,สื่อไฟฟ้า,สายล่อฟ้า,ผู้นำ,นายวงดนตรี,วาทยากร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指揮者[しきしゃ, shikisha] (n) วาทยกร

Are you satisfied with the result?

Go to Top