ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักการ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักการ-, *หลักการ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
วิชาหลักการจัดการ(n, phrase) Principles of Management
วิชาหลักการตลาด(n, phrase) Principles of Marketing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักการ(n) principle, Syn. หลัก, แนว, วิถีทาง, แนวทาง, Thai Definition: หลักสาระสำคัญในการดำเนินการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักการน. สาระสำคัญที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น คณะกรรมการลงมติรับหลักการตามที่มีผู้เสนอ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principleหลักการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principleหลักการ, หลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shoebox principleหลักการกล่องรองเท้า [ มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ pigeonhole principle ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
measure of indemnityหลักการคำนวณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
well ordering principleหลักการจัดอันดับดี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [ มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simultaneityหลักการซ้อนผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mischief ruleหลักการตีความกฎหมายเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Foundationsหลักการ [TU Subject Heading]
Polluter Pays Principle, PPPหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย, พีพีพี, Example: กฎหรือหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายในการลดหรือ บำบัดมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Responsibility to protectหลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง เป็นหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ(High Level Panel Meeting - HLPM) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ นครนิวยอร์ก ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางมนุษยธรรม ( humanitarian interference/intervention of humanity)เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่าล้างชนชาติ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบและที่จะต้องดำเนินการร่วมกันโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย ของรัฐ ความอ่อนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไม่มีการนิยามแนวความคิด R2P รวมถึงขอบเขตของ R2P ที่ชัดเจน [การทูต]
Basic principle of accountingหลักการบัญชีเบื้องต้น [การบัญชี]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
Principles of accountingหลักการบัญชี [การบัญชี]
Revenue realization principleหลักการเกิดขึ้นของรายได้ [การบัญชี]
Community Development Approachหลักการพัฒนาชุมชน, การวินิจฉัยปัญหาอนามัยชุมชน [การแพทย์]
Dye-Binding Methodหลักการรวมตัวกับสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน The Road Warrior (1981)
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ Idemo dalje (1982)
On principle. That's me.เกี่ยวกับหลักการ นั่นคือฉัน. Idemo dalje (1982)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)
No, on principle. Danke.ไม่เกี่ยวกับหลักการ Danke Idemo dalje (1982)
What is a principle?หลักการคืออะไร? Idemo dalje (1982)
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Idemo dalje (1982)
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ Deep Throat (1993)
- You're aware of that? - Yes, sir...หลักการ และความเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ดูเหมือนจะไม่สนับสนุนเรื่องราวเลย Deep Throat (1993)
Jules, you give that fuckin' nimrod 1, 500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1, 500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักการ[lakkān] (n) EN: principle ; tenet  FR: principe [ m ] ; règle [ f ]
หลักการทางศีลธรรม[lakkān thāng sīnlatham] (n, exp) EN: moral standards  FR: principe moral [ m ]
หลักการบัญชี[lakkān banchī] (n, exp) EN: accounting principles  FR: principes comptables [ mpl ]
หลักการพื้นฐาน[lakkān pheūnthān] (n, exp) EN: basic principle  FR: principe de base [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
axiom(n) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป, See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ, Syn. maxim, saying, adage
canon(n) หลักการทั่วไป, Syn. rule, principle
doctrine(n) ทฤษฎี, See also: หลักการ, ปรัชญา, คำสอนทางศาสนา, Syn. philosophy, religious doctrine
evangel(n) หลักคำสอนเบื้องต้น, See also: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับศีลธรรมหรือการเมือง
generality(n) กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป
maxim(n) ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
policy(n) นโยบาย, See also: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย, Syn. course, procedure
rudiments(n) หลักการชั้นต้น, See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น, Syn. elements, first principles
rule of thumb(n) หลักการทั่วๆ ไป, Syn. approximation, estimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
antinomy(แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
espousal(n) การแต่งงาน, การเข้าครอง, การสมรส, การหมั้น, การรับหลักการ
espouse(vt) สมรส, แต่งงาน, หมั้น, สนับสนุน, เข้าครอง, รับหลักการ
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้, ซึ่งชี้แจงได้, สามารถสร้างหลักการได้
formal(adj) เป็นพิธี, ตามแบบ, ตามระเบียบ, ตามหลักการ, เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี, พิธี, แผน, หลักการ, พิธีรีตรอง, ธรรมเนียมปฏิบัติ
policy(n) นโยบาย, แนวทาง, หลักการ, อุบาย, ยุทธวิธี
principle(n) กฎ, หลัก, ศีลธรรม, เนื้อ, หลักการ, หลักศีลธรรม, ตัวยา
system(n) แนวการ, ระบบ, แผนการ, วิธี, ระเบียบ, หลักการ
tenet(n) หลักการ, คำสอน, ความเชื่อ, ข้อคิดเห็น, ทฤษฎี
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่มีธรรมะ, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
non-refoulement(n) หลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังดินแดนหรือถิ่นที่ชีวิตและเสรีภาพของพวกเขาจะถูกคุกคาม Non-refoulement is a principle in international law, specifically, refugee law, which protects refugees from being returned to places where their lives and freedoms would be threatened.[ Google ] Art.33(1) of the 1951 UN Convention on the Status of Refugees, and its 1967 protocol.

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzept(n) |das, pl. Konzepte| หลักการ, คอนเซ็ปต์
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top