ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbelief

D IH2 S B IH0 L IY1 F   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbelief-, *disbelief*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity

English-Thai: Nontri Dictionary
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just suspend your disbelief for a second and imagine that these people exist, people who possess powers.ตัดความคิดที่คุณไม่เชื่อไปก่อน แล้วคิดสิว่าคนพวกนี้มีอยู่จริง เหล่าคนที่มีพลังพิเศษ Chapter Three 'Building 26' (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBELIEF    D IH2 S B IH0 L IY1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disbelief    (n) dˌɪsbɪlˈiːf (d i2 s b i l ii1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
懐疑[かいぎ, kaigi] (n,vs) doubt; skepticism; scepticism; disbelief; (P) [Add to Longdo]
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disbelief \Dis*be*lief"\, n.
   The act of disbelieving;; a state of the mind in which one is
   fully persuaded that an opinion, assertion, or doctrine is
   not true; refusal of assent, credit, or credence; denial of
   belief.
   [1913 Webster]
 
      Our belief or disbelief of a thing does not alter the
      nature of the thing.           --Tillotson.
   [1913 Webster]
 
      No sadder proof can be given by a man of his own
      littleness that disbelief in great men. --Carlyle.
 
   Syn: Distrust; unbelief; incredulity; doubt; skepticism. --
     {Disbelief}, {Unbelief}. Unbelief is a mere failure to
     admit; disbelief is a positive rejection. One may be an
     unbeliever in Christianity from ignorance or want of
     inquiry; a unbeliever has the proofs before him, and
     incurs the guilt of setting them aside. Unbelief is
     usually open to conviction; disbelief is already
     convinced as to the falsity of that which it rejects.
     Men often tell a story in such a manner that we regard
     everything they say with unbelief. Familiarity with the
     worst parts of human nature often leads us into a
     disbelief in many good qualities which really exist
     among men.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disbelief
   n 1: doubt about the truth of something [syn: {incredulity},
      {disbelief}, {skepticism}, {mental rejection}]
   2: a rejection of belief [syn: {unbelief}, {disbelief}] [ant:
     {belief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top