ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fait

F EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fait-, *fait*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fait(n) คำสั่ง
faith(n) ศรัทธา, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Syn. loyalty, trust, Ant. distrust, doubt
faithful(adj) เชื่อถือได้, See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้, Syn. loyal, steadfast, Ant. unfaithful, unloyal
faithful(n) ผู้จงรักภักดี, See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful(n) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithless(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้, Syn. unfaithful, untrustworthy, Ant. loyal, true
faith cure(n) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา, See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา, Syn. faith healing
faithfulness(n) ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ, Syn. fidelity, trustworthiness
fait accompli(n) สิ่งที่ทำสำเร็จไปแล้ว, See also: สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
fait accompli(vt) ยั่วยุ, See also: กระตุ้น, กวนอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal, true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous
faitour(เฟ' เทอะ) n. ผู้หลอกลวง,จอมปลอม
au fait(โอฟี') fr. มีประสบการณ์
parfait(พาร์เฟ) n. ไอสกรีมใส่ผลไม้ของหวานและอื่น ๆ
unfaithful(อันเฟธ'ฟูล) adj. ไม่ซื่อสัตย์,นอกใจ,มีชู้,ไม่แม่นยำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่แน่นอน., See also: unfaithfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
faith(n) ความศรัทธา,ความเลื่อมใส,ความเชื่อ,ศาสนา,ความยึดมั่น
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่มีสัจจะ,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fait accompli (Fr.)เรื่องที่ยุติแล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faithความเชื่อ (ศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Buddhism)ความเชื่อ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Faith (Islam)ความเชื่อ (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fait accompli at this point.คำสั่งที่ถูกต้องว่าไว้อย่างนั้น Lucifer Rising (2009)
"je crois que c'est I'homme qui fait Les chez d'oeuvres."ฉันคิดว่านี่คือผู้ชายที่ทำงานเก่งคนหนึ่ง Crime Doesn't Pay (2009)
It just makes our victory that much more a fait accompli.ก็แค่แสดงถึงชัยชนะของเราให้โลกนี้ได้รับรู้ไงล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I didn't know we were a fait accompli.ผมไม่คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้น As You Were (2011)
Fait accompli. You're a machine.เมื่อทำสำเร็จไปแล้ว คุณก็เป็นแค่เครื่องจักร The Mechanic (2011)
It's a fait accompli.มันเกิดขึ้นแล้ว Zone of Exclusion (2012)
I wanted to present it as a fait accompli.ผมอยากแสดง fait accompli(ภาษาฝรั่งเศส) Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faitA dog is a faithful animal.
faitA dog is a faithful animal, so it is said to be a friend of man.
faitA dog is faithful.
faitAll dogs are faithful.
faitAll the members but me have faith in what he says.
faitAnd his disciples put their faith in him.
faitA prayer without faith.
faitAs a matter of fact, he is a man of faith.
faitBecause dogs are more faithful than the cats.
faitBecause she had faith in his capabilities.
faitBroadly speaking, dogs are more faithful than cats.
faitChildren usually have faith in their parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าศรัทธา(adj) faithful, See also: pious, Syn. น่าเลื่อมใส, Example: พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมชนิดหนึ่งที่ศิลปะเข้าไปช่วยทำให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความงดงามน่านับถือน่าศรัทธา
ศรัทธา(n) faith, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Ant. เสื่อมศรัทธา
สัตย์(adj) honest, See also: faithful, truthful, loyal, Syn. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Ant. เท็จ, Example: พ่อแม่ต้องอบรมเด็กให้เป็นคนสัตย์ซื่อ รักษาชื่อเสียง ทำผิดรับผิด ไม่เห็นแก่ตัว
ลัทธิความเชื่อ(n) creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count Unit: ลัทธิ
เพื่อนยาก(n) chum, See also: faithful friend, true friend, Syn. เพื่อนแท้, Example: เขาคิดถึงเพื่อนยากที่อยู่ไกลแสนไกลขึ้นมาอย่างจับใจ, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
อาสัตย์(adj) dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง
เอกภักดิ์(adj) loyal, See also: faithful, honest, Syn. ซื่อตรง, Thai Definition: จงรักต่อคนคนเดียว
ซื่อ(adv) honestly, See also: faithfully, straightforwardly, Syn. ซื่อๆ, Ant. คด, Example: ท่าทางสุขุมและยิ้มซื่อของเขา ทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือพี่ทองพูน, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
ซื่อ(adj) honest, See also: faithful, straightforward, Syn. ตรง, ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Ant. คด, Example: คนซื่อเป็นคนที่น่าคบหา, Thai Definition: ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่คดโกง
ความจงรักภักดี(n) loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai Definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อากาศดี[ākāt dī] (n, exp) FR: il fait beau
อากาศไม่ดี[ākāt mai dī] (n, exp) FR: il fait mauvais
อากาศหนาว[ākāt nāo] (n, exp) EN: cold weather  FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[ākāt røn] (n, exp) EN: hot weather  FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศเย็น[ākāt yen] (n, exp) EN: cool weather  FR: il fait frais ; temps frais [m]
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
อาชญากรรม[ātyākam = ātchayākam] (n) EN: crime ; penal offense ; felony  FR: crime [m] ; forfait [m]
บกพร่อง[bokphrǿng] (adj) FR: défectueux ; imparfait

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIT F EY1 T
FAITH F EY1 TH
FAITHS F EY1 TH S
FAITHFUL F EY1 TH F AH0 L
FAITHFULS F EY1 TH F AH0 L Z
FAITHFULLY F EY1 TH F AH0 L IY0
FAITHFULNESS F EY1 TH F AH0 L N EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faith (n) fˈɛɪθ (f ei1 th)
faiths (n) fˈɛɪθs (f ei1 th s)
faithful (j) fˈɛɪθfəl (f ei1 th f @ l)
faithless (j) fˈɛɪθlɪs (f ei1 th l i s)
faithfully (a) fˈɛɪθfəliː (f ei1 th f @ l ii)
faithlessly (a) fˈɛɪθlɪsliː (f ei1 th l i s l ii)
faithfulness (n) fˈɛɪθflnəs (f ei1 th f l n @ s)
fait accompli (n) fˌɛɪt-əkˈɒmpliː (f ei2 t - @ k o1 m p l ii)
faith-healing (n) fˈɛɪθ-hiːlɪŋ (f ei1 th - h ii l i ng)
faithlessness (n) fˈɛɪθlɪsnəs (f ei1 th l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信念[xìn niàn, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˋ, ] faith; belief; conviction, #6,246 [Add to Longdo]
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, / ] faithful, #9,251 [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] faithful; sincere; surname Chen, #16,733 [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end, #53,530 [Add to Longdo]
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying), #56,674 [Add to Longdo]
既成事实[jì chéng shì shí, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ, / ] fait accompli, #56,915 [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast, #75,863 [Add to Longdo]
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried), #81,126 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
il fait ....(phrase) ใช้บอกลักษณะอากาศ เช่น il fait beau = อากาศดี , il fait froid = อากาศหนาว, il fait chaud = อากาศร้อน
cela ne me fait ni chaud ni froid(slang) สำหรับฉันแล้ว มันก็ค่าเท่ากันแหละ!, See also: égal, égale

Japanese-English: EDICT Dictionary
インファイト[infaito] (n) infighting (boxing) [Add to Longdo]
カーボングラファイト[ka-bongurafaito] (n) carbon graphite [Add to Longdo]
ガンファイター[ganfaita-] (n) gunfighter [Add to Longdo]
ガンファイト[ganfaito] (n) gunfight [Add to Longdo]
グラファイト[gurafaito] (n) (See 石墨) graphite [Add to Longdo]
サルファイトパルプ[sarufaitoparupu] (n) sulfite pulp [Add to Longdo]
チョコレートパフェ;チョコレート・パフェ[chokore-topafe ; chokore-to . pafe] (n) chocolate parfait [Add to Longdo]
ドッグファイト[doggufaito] (n) dogfight; (P) [Add to Longdo]
ハイドロサルファイト[haidorosarufaito] (n) hydrosulfite [Add to Longdo]
バハイ[bahai] (n) (1) Baha'i; (2) the Baha'i faith; (3) a member of the Baha'i faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  fait /fɛ/ 
   mature; ripe; adult; full-grown

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top