Search result for

impression

(103 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impression-, *impression*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impression[N] การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression[N] ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression[N] งานพิมพ์, See also: สิ่งพิมพ์
impression[N] รอยประทับตรา, See also: รอยพิมพ์, Syn. print, mark
impressionism[N] ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism[N] ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressionable[ADJ] พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,

English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression areaบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression plasterปลาสเตอร์พิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression surfaceผิวรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression trayถาดพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression; impressio๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impression, Functionalการพิมพ์ปากโดยวิธีพิเศษ [การแพทย์]
Impression, Personalความรู้สึกส่วนตัว [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression (n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
Were you under the impression that all aristocrats are created equal?เจ้าได้รับความสนใจจากเหล่าขุนนาง แล้วจะทำให้เจ้ามีสถานะเท่ากับข้าเหรอ? Iljimae (2008)
It's funny how sometimes the people we remember the least make the greatest impression on us.มันน่าขำที่บางครั้งคนที่เราจำได้น้อยที่สุด กลับสร้างความประทับใจให้เรามากที่สุด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I think I may have given you the wrong impression.ฉันคิดว่าฉันอาจสร้างทัศนคติที่ผิดให้กับคุณ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Mary, you've obviously made a deep impression on the king.แมรี่ เจ้าได้สร้าง ความประทับใจแก่พระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
My mother is under the impression there's something between us.แม่ผมมีความรู้สึกว่า ระหว่างเรามีอะไรบางอย่าง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
- It gives the wrong impression.- ทำให้เกิดความประทับใจผิดๆ. Made of Honor (2008)
Your Jeff Goldblum impression made me pee my pants.นายเลียนแบบเจฟฟ์ โกลด์บลัม ได้โคตรฮาจนฉันฉี่ราด Pineapple Express (2008)
Like, do good impressions of Jeff Goldblum and shit like that.เช่นเลียนแบบเจฟฟ์ โกลด์บลัม ได้เหมือนสุดๆ อะไรแบบนั้น Pineapple Express (2008)
- Do you mean you had some impression?-คุณหมายถึงว่าคุณได้ร่องรอยบางอย่างใช่มั้ย? Doubt (2008)
The Louvre, the Impressionist museum, the Picasso Museum.พิพิธภัณท์ลูฝว์ ปิกัสโซ่ Taken (2008)
Now, step aside. I need to warm up and give a good first impression.หลบไปได้แล้ว ฉันต้องเตรียมตัว และให้ความประทับใจแรกที่ดี High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impressionAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
impressionFirst impressions are important.
impressionGive me your impression of this book.
impressionHe gave a good impression to my parents.
impressionHe gave us his impression of the poem.
impressionHe made a favorable impression on his bank manager.
impressionHe made a vivid impression.
impressionHe makes a bad impression.
impressionHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
impressionHe told me that when he was young, he was very eager to be popular, and wanted to make a good impression on everyone.
impressionHe was rather drunk, which made a bad impression on the policeman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตคติ[N] attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความดื่มด่ำ[N] impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ
ความประทับใจ[N] impression, Syn. ความซาบซึ้ง, ความตรึงใจ, Example: ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงคอนเสิร์ตของนันทิดา แก้วบัวสายมาก, Thai definition: ความติดอกติดใจหรือฝังอยู่ในใจ
ถึงลูกถึงคน[V] strong enough, See also: impressioned and forceful, Syn. รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phūphim) FR: société d'impression [f
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การพิมพ์[n.] (kān phim) EN: printing   FR: impression [f] ; tirage [m]
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความประทับใจ[n.] (khwām prathap jai) EN: impression   FR: impression [f]
กระดาษพิมพ์[n. exp.] (kradāt phim) EN: printing paper   FR: papier d'impression [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[n. exp.] (kradāt phim khanāt ...) FR: papier d'impression de format ... [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim khanāt ē-sī) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPRESSION    IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIONS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z
IMPRESSIONISM    IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
IMPRESSIONIST    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONABLE    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T S
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S S
IMPRESSIONISTS    IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S
IMPRESSIONISTIC    IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impression    (n) (i1 m p r e1 sh @ n)
impressions    (n) (i1 m p r e1 sh @ n z)
impressionism    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)
impressionist    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
impressionable    (j) (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)
impressionists    (n) (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressionistic    (j) (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindruck {m} | Eindrücke {pl} | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Impressionismus {m}impressionism [Add to Longdo]
Impressionist {m} | Impressionisten {pl}impressionist | impressionists [Add to Longdo]
impressionistisch {adj}impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
アンプレショニスム[, anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
インプレッショニズム[, inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]
インプレッション[, inpuresshon] (n) impression [Add to Longdo]
ネオインプレッショニズム[, neoinpuresshonizumu] (n) neoimpressionism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印象[yìn xiàng, ˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression [Add to Longdo]
印象派[yìn xiàng pài, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism [Add to Longdo]
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impression \Im*pres"sion\, n. [F. impression, L. impressio.]
   1. The act of impressing, or the state of being impressed;
    the communication of a stamp, mold, style, or character,
    by external force or by influence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is impressed; stamp; mark; indentation;
    sensible result of an influence exerted from without.
    [1913 Webster]
 
       The stamp and clear impression of good sense.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       To shelter us from impressions of weather, we must
       spin, we must weave, we must build.  --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. That which impresses, or exercises an effect, action, or
    agency; appearance; phenomenon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Portentous blaze of comets and impressions in the
       air.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A fiery impression falling from out of Heaven.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. Influence or effect on the senses or the intellect hence,
    interest, concern. --Reid.
    [1913 Webster]
 
       His words impression left.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Such terrible impression made the dream. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have a father's dear impression,
       And wish, before I fall into my grave,
       That I might see her married.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. An indistinct notion, remembrance, or belief.
    [1913 Webster]
 
   6. Impressiveness; emphasis of delivery.
    [1913 Webster]
 
       Which must be read with an impression. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) The pressure of the type on the paper, or the
    result of such pressure, as regards its appearance; as, a
    heavy impression; a clear, or a poor, impression; also, a
    single copy as the result of printing, or the whole
    edition printed at a given time; as, a copy from the fifth
    impression.
    [1913 Webster]
 
       Ten impressions which his books have had. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. In painting, the first coat of color, as the priming in
    house painting and the like. [R.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Engraving) A print on paper from a wood block, metal
    plate, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Proof impression}, one of the early impressions taken from
    an engraving, before the plate or block is worn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impression
   n 1: a vague idea in which some confidence is placed; "his
      impression of her was favorable"; "what are your feelings
      about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
      sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
      {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: a clear and telling mental image; "he described his mental
     picture of his assailant"; "he had no clear picture of
     himself or his world"; "the events left a permanent
     impression in his mind" [syn: {mental picture}, {picture},
     {impression}]
   4: a concavity in a surface produced by pressing; "he left the
     impression of his fingers in the soft mud" [syn:
     {depression}, {impression}, {imprint}]
   5: a symbol that is the result of printing or engraving; "he put
     his stamp on the envelope" [syn: {stamp}, {impression}]
   6: all the copies of a work printed at one time; "they ran off
     an initial printing of 2000 copies" [syn: {impression},
     {printing}]
   7: (dentistry) an imprint of the teeth and gums in wax or
     plaster; "the dentist took an impression for use in preparing
     an inlay"
   8: an impressionistic portrayal of a person; "he did a funny
     impression of a politician"
   9: the act of pressing one thing on or into the surface of
     another; "he watched the impression of the seal on the hot
     wax"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 impression [ɛ̃prɛsjõ]
   effect; impression
   impression
   print; imprint
   printed matter
   trace; track
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top