ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impression

IH2 M P R EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impression-, *impression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impression(n) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impression(n) ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression(n) งานพิมพ์, See also: สิ่งพิมพ์
impression(n) รอยประทับตรา, See also: รอยพิมพ์, Syn. print, mark
impressionism(n) ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism(n) ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressionable(adj) พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น, See also: ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย, Syn. impressible, receptive, susceptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability

English-Thai: Nontri Dictionary
impression(n) ร่องรอย, ความรู้สึก, ความประทับใจ, รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย, ใจอ่อน, ไวต่อสิ่งกระตุ้น, โน้มน้าวใจง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression areaบริเวณรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [ มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression plasterปลาสเตอร์พิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression surfaceผิวรอยพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression trayถาดพิมพ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression; impressio๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impression formation (Psychology)ความประทับใจ [TU Subject Heading]
Impression, Functionalการพิมพ์ปากโดยวิธีพิเศษ [การแพทย์]
Impression, Personalความรู้สึกส่วนตัว [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Impressionist artistsศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
impression(n) ความพึงพอใจ
Impression Materialวัสดุพิมพ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ? 12 Angry Men (1957)
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose. 12 Angry Men (1957)
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey, ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที Oh, God! (1977)
I'm going to do an impression of Gandhi's mother.ผมจะเลียนแบบแม่ของคานธี Punchline (1988)
Here's my impression of a dentist's appointment. "This won't hurt a bit."หมอฟันพูด"ไม่เจ็บหรอก" Punchline (1988)
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
That was my first impression of the man.นั่นคือความประทับใจครั้งแรกของฉันของมนุษย์ The Shawshank Redemption (1994)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
First impression is very important.จำได้ไหม เจมส์ ความประทับใจแรกสำคัญที่สุด James and the Giant Peach (1996)
This impression is passing, my love.ยอดรัก ความประทับใจ อันทรงคุณค่ากำลังเลยลับ The Red Violin (1998)
First impressions can often be misleading.ความประทับใจแรกเกือบทำให้ฉันหลงผิดไปหลายครั้ง Anna and the King (1999)
I do hope I haven't given the impression that I'm cryin' over us, Junuh, because I'm not.คุณคงไม่คิดว่าฉันร้องไห้ที่คุณทิ้งไป เพราะฉันเปล่า The Legend of Bagger Vance (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impressionA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
impressionAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
impressionFirst impressions are important.
impressionGive me your impression of this book.
impressionHe gave a good impression to my parents.
impressionHe gave us his impression of the poem.
impressionHe made a favorable impression on his bank manager.
impressionHe made a vivid impression.
impressionHe makes a bad impression.
impressionHe suddenly started doing an impression of an announcer and we all cracked up.
impressionHe told me that when he was young, he was very eager to be popular, and wanted to make a good impression on everyone.
impressionHe was rather drunk, which made a bad impression on the policeman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตคติ(n) attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai Definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความดื่มด่ำ(n) impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ
ความประทับใจ(n) impression, Syn. ความซาบซึ้ง, ความตรึงใจ, Example: ผู้ชมเกิดความประทับใจในการแสดงคอนเสิร์ตของนันทิดา แก้วบัวสายมาก, Thai Definition: ความติดอกติดใจหรือฝังอยู่ในใจ
ถึงลูกถึงคน(v) strong enough, See also: impressioned and forceful, Syn. รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทผู้พิมพ์[børisat phūphim] (n, exp) FR: société d'impression [ f
จับใจ[japjai] (v) EN: impress ; imprint  FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [ m ] ; émotion [ f ] ; mental [ m ] ; psychisme [ m ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; impression [ f ] ; âme [ f ]
การพิมพ์[kān phim] (n) EN: printing  FR: impression [ f ] ; tirage [ m ]
ขี้ตื่น[khīteūn] (v) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy  FR: être facilement impressionable
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความประทับใจ[khwām prathap jai] (n) EN: impression  FR: impression [ f ]
กระดาษพิมพ์[kradāt phim] (n, exp) EN: printing paper  FR: papier d'impression [ m ]
กระดาษพิมพ์ขนาด ...[kradāt phim khanāt ...] (n, exp) FR: papier d'impression de format ... [ m ]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[kradāt phim khanāt ē-sī] (n, exp) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [ m ] ; papier d'impression A4 [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPRESSION IH2 M P R EH1 SH AH0 N
IMPRESSIONS IH2 M P R EH1 SH AH0 N Z
IMPRESSIONISM IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH2 Z AH0 M
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 S T
IMPRESSIONIST IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T
IMPRESSIONABLE IH2 M P R EH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L
IMPRESSIONISTS IH2 M P R EH1 SH AH0 N IH0 S T S
IMPRESSIONISTIC IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impression (n) ˈɪmprˈɛʃən (i1 m p r e1 sh @ n)
impressions (n) ˈɪmprˈɛʃənz (i1 m p r e1 sh @ n z)
impressionism (n) ˈɪmprˈɛʃənɪzəm (i1 m p r e1 sh @ n i z @ m)
impressionist (n) ˈɪmprˈɛʃənɪst (i1 m p r e1 sh @ n i s t)
impressionable (j) ˈɪmprˈɛʃənəbl (i1 m p r e1 sh @ n @ b l)
impressionists (n) ˈɪmprˈɛʃənɪsts (i1 m p r e1 sh @ n i s t s)
impressionistic (j) ˈɪmprˌɛʃənˈɪstɪk (i1 m p r e2 sh @ n i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
印象[yìn xiàng, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ, ] impression, #2,665 [Add to Longdo]
感想[gǎn xiǎng, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, ] impressions; reflections; thoughts, #15,120 [Add to Longdo]
印象派[yìn xiàng pài, ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄞˋ, ] impressionism, #52,953 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindruck { m } | Eindrücke { pl } | den Eindruck machen | Eindruck machenimpression | impressions | to give the impression | to carry weight [Add to Longdo]
Impressionismus { m }impressionism [Add to Longdo]
Impressionist { m } | Impressionisten { pl }impressionist | impressionists [Add to Longdo]
impressionistisch { adj }impressionistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n, vs, adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
に付き[につき, nitsuki] (exp) per; apiece; because of; regarding; (printing) impression; sociability; appearance [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
アンプレショニスム[anpureshonisumu] (n) (obsc) (See 印象主義) Impressionism (fre [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[ime-ji (P); imeji] (n, vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) { comp } (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
インプレッショニズム[inpuresshonizumu] (n) impressionism [Add to Longdo]
インプレッション[inpuresshon] (n) impression [Add to Longdo]
ネオインプレッショニズム[neoinpuresshonizumu] (n) neoimpressionism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impression \Im*pres"sion\, n. [F. impression, L. impressio.]
   1. The act of impressing, or the state of being impressed;
    the communication of a stamp, mold, style, or character,
    by external force or by influence.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is impressed; stamp; mark; indentation;
    sensible result of an influence exerted from without.
    [1913 Webster]
 
       The stamp and clear impression of good sense.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       To shelter us from impressions of weather, we must
       spin, we must weave, we must build.  --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   3. That which impresses, or exercises an effect, action, or
    agency; appearance; phenomenon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Portentous blaze of comets and impressions in the
       air.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A fiery impression falling from out of Heaven.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. Influence or effect on the senses or the intellect hence,
    interest, concern. --Reid.
    [1913 Webster]
 
       His words impression left.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Such terrible impression made the dream. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have a father's dear impression,
       And wish, before I fall into my grave,
       That I might see her married.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   5. An indistinct notion, remembrance, or belief.
    [1913 Webster]
 
   6. Impressiveness; emphasis of delivery.
    [1913 Webster]
 
       Which must be read with an impression. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. (Print.) The pressure of the type on the paper, or the
    result of such pressure, as regards its appearance; as, a
    heavy impression; a clear, or a poor, impression; also, a
    single copy as the result of printing, or the whole
    edition printed at a given time; as, a copy from the fifth
    impression.
    [1913 Webster]
 
       Ten impressions which his books have had. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. In painting, the first coat of color, as the priming in
    house painting and the like. [R.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Engraving) A print on paper from a wood block, metal
    plate, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Proof impression}, one of the early impressions taken from
    an engraving, before the plate or block is worn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impression
   n 1: a vague idea in which some confidence is placed; "his
      impression of her was favorable"; "what are your feelings
      about the crisis?"; "it strengthened my belief in his
      sincerity"; "I had a feeling that she was lying" [syn:
      {impression}, {feeling}, {belief}, {notion}, {opinion}]
   2: an outward appearance; "he made a good impression"; "I wanted
     to create an impression of success"; "she retained that bold
     effect in her reproductions of the original painting" [syn:
     {impression}, {effect}]
   3: a clear and telling mental image; "he described his mental
     picture of his assailant"; "he had no clear picture of
     himself or his world"; "the events left a permanent
     impression in his mind" [syn: {mental picture}, {picture},
     {impression}]
   4: a concavity in a surface produced by pressing; "he left the
     impression of his fingers in the soft mud" [syn:
     {depression}, {impression}, {imprint}]
   5: a symbol that is the result of printing or engraving; "he put
     his stamp on the envelope" [syn: {stamp}, {impression}]
   6: all the copies of a work printed at one time; "they ran off
     an initial printing of 2000 copies" [syn: {impression},
     {printing}]
   7: (dentistry) an imprint of the teeth and gums in wax or
     plaster; "the dentist took an impression for use in preparing
     an inlay"
   8: an impressionistic portrayal of a person; "he did a funny
     impression of a politician"
   9: the act of pressing one thing on or into the surface of
     another; "he watched the impression of the seal on the hot
     wax"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 impression /ɛ̃pʀɛsjɔ̃/ 
  effect; impression; impression; print; imprint; printed matter; trace; track

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top