ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครดิต

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครดิต-, *เครดิต*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟรีเครดิต[ฟรี-เคร-ดิต] (n ) คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ เว็บพนันออนไลน์ที่ีที่สุด www.thaibet69.com

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครดิต[N] credit, See also: trust, belief, confidence, reliance, faith, Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, Example: เราไปยืมเงินธนาคาร ธนาคารบอกว่าต้องดูว่ามีเครดิตดีหรือเปล่า, Thai definition: ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือเกี่ยวกับความสามารถที่จะชำระหนี้ของบุคคลหรือสถาบัน, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตการ์ด[N] credit card, Example: การประกาศหมายเลขเครดิตการ์ดของบางคนซึ่งขโมยมาได้ เป็นการประกาศข่าวสารที่ผิดกฎหมาย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรที่ใช้แทนการชำระเงินไปก่อนล่วงหน้า, Notes: (อังกฤษ)
เครดิตฟองซิเอร์[N] credit foncier, Example: การของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการรวมกฎหมาย ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ที่มีอยู่จำนวน 15 ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน, Thai definition: สถานประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน, การให้กู้ยืมเงินระยะยาวโดยใช้ต้นและดอกเบี้ยเป็นรายปี, Notes: (ฝรั่งเศส)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครดิต(เคฺร-) น. ชื่อเสียงหรือความเชื่อถือในตัวบุคคลหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ความเชื่อถือในฐานะทางการเงินของบุคคลหรือสถาบัน
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
เครดิตตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, หน่วยกิต ก็เรียก.
เครดิตบูโรดู บริษัทข้อมูลเครดิต.
เครดิตฟองซิเอร์น. กิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าปรกติ หรือประกอบธุรกิจการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝากเป็นทางค้าปรกติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tax creditเครดิตภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment tax creditเครดิตภาษีเพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Emergy tax creditsเครดิตภาษีพลังงาน [TU Subject Heading]
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Bank creditเครดิตธนาคาร [การบัญชี]
Creditเครดิต [การบัญชี]
Creditเครดิต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bankers have refused.ท่านไม่มีเครดิตเหลือในธนาคารครับ The Great Dictator (1940)
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ: The Great Dictator (1940)
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน The Great Dictator (1940)
Have another cup.มีถ้วยอื่น เรามีเครดิตที่นี่ The Old Man and the Sea (1958)
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต Stand by Me (1986)
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น. Cinema Paradiso (1988)
- Does he have a Gold Card?- เขามีบัตรเครดิตมั้ย Mannequin: On the Move (1991)
The New Jersey one. Will this be cash or charge?ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ จะรับเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตดีคะ Mannequin: On the Move (1991)
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป The Joy Luck Club (1993)
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ? Squeeze (1993)
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ In the Mouth of Madness (1994)
- Uh, credit card.- บัตรเครดิต The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
เครดิตการ์ด[n.] (khrēdit-kāt) EN: credit card   FR: carte de crédit [f]
เครดิตภาษี[n. exp.] (khrēdit phāsī) EN: tax credit   
เครดิตลิงค์โน้ต[n. exp.] (khrēdit ling nōt) EN: credit-linked note (CLN)   

English-Thai: Longdo Dictionary
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tick[SL] เครดิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต

French-Thai: Longdo Dictionary
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top