ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doubt

D AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubt-, *doubt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubt(n) ความสงสัย, See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ, Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust, Ant. trust, certainty
doubt(vt) สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ, Syn. beware, contest, Ant. believe, trust, rely on
doubt of(phrv) สงสัยในเรื่อง, See also: สงสัยเกี่ยวกับ, ไม่แน่ใจในเรื่อง
doubtful(adj) สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
doubting(adj) น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่มีข้อสงสัย, See also: อย่างแน่นอน, Syn. undoubtedly, surely
doubtfully(adv) อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously
doubtfulness(n) ความสงสัย
doubting Thomas(idm) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doubt(เดาทฺ) { doubted, doubting, doubts } n. ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ, ความกลัว. vt. สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ, มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain, undecided, unlikely, Ant. determined, likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว, มีชื่อเสียง, เด่น, Syn. formidable
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย, แน่นอน, แท้จริง, , See also: undoubtingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ, ความสนเท่ห์, ความคลางแคลงใจ, ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย, ไม่ไว้วางใจ, ฉงนสนเท่ห์, แคลงใจ, ข้องใจ, กริ่งเกรง, ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา, ไม่แน่ใจ, ลังเล, ไม่มั่นใจ, แคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างแน่นอน
redoubtable(adj) แข็งแรง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, กล้าหาญ, มีชื่อเสียง, เด่น
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย, ไม่มีปัญหา, แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, reasonableความสงสัยที่สมเหตุผล, ข้อสงสัยอันมีเหตุผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย, ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I doubt it.ไม่น่าใช่นะ Pandora (2012)
He says no doubt you've heard about Osterlich.เขาว่า ไม่ต้องสงสัยในสิ่งที่ได้ยินมา เกี่ยวกับ ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
It must have been about two years ago now. Of course, there was no doubt about it.คงผ่านมาได้ซัก 2 ปีเเล้ว ไม่ต้องสงสัยเลย Rebecca (1940)
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
He's guilty for sure. Not a doubt in the whole world.เขามีความผิดแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในโลกทั้ง 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)
I don't have to defend my decision to you. There is a reasonable doubt in my mind.ฉันไม่ได้มีที่จะปกป้องการตัดสินใจของฉันกับคุณ มีเหตุอันควรสงสัยในใจของฉันคือ 12 Angry Men (1957)
- I have a reasonable doubt now.- I have a reasonable doubt now. 12 Angry Men (1957)
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)
And the twelfth returned with incredible stories of huge walls of fire, strange, violent earthquakes, his mind gone, shattered no doubt by some un-simian torture.เจ้าคนที่ 12 รอดกลับมา เล่านิทานที่เหลือเชื่อ มันเล่าเรื่องกําเเพงไฟ Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubtAdmitting that he is honest, I doubt his ability.
doubtAll my doubts about it have been driven away.
doubtAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
doubtAre you still in doubt about what I have said?
doubtAsk him if you have any doubt.
doubtAsk me whenever you are in doubt.
doubtA steamship is, without doubt, a city in itself.
doubtClear a doubt.
doubtDoubt is entirely absent from his mind.
doubtDoubtless you have heard the news.
doubtDo you doubt that he will win?
doubtFaith which does not doubt is dead faith.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ(adj) doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai Definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
สงสัย(v) doubt, See also: suspect, to be suspicious
หวาดระแวง(v) be suspicious, See also: doubt, suspect, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: เขารู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน เพราะความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ไว้, Thai Definition: หวั่นเกรงสงสัย
หวาดระแวง(adv) suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai Definition: หวั่นเกรงสงสัย
ไม่ต้องสงสัย(adv) undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
สนเท่ห์(v) doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai Definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
ฉงนใจ(v) doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai Definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
ข้อสงสัย(n) doubt, See also: suspicion, Syn. ปัญหา, คำถาม, Example: ทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกับการหายไปของดาราสาว, Thai Definition: ข้อเคลือบแคลงหรือลังเลไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง
เคลือบแคลง(v) doubt, See also: be uncertain, distrust, mistrust, suspect, Syn. สงสัย, แคลงใจ, ระแวง, Ant. ไว้ใจ, วางใจ, Example: ผมเชื่อโดยไม่เคลือบแคลงเลยว่าเขาเป็นคนผิด
แคลงใจ(v) doubt, See also: distrust, mistrust, disbelieve, suspect, be uncertain, Syn. สงสัย, คลางแคลง, ระแวง, Ant. มั่นใจ, เชื่อมั่น, เชื่อถือ, เชื่อใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายควรเลิกแคลงใจกันเสียที หันมาร่วมมือกันทำงานจะดีกว่า, Thai Definition: ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้ เพราะออกจะสงสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[cha-gnon] (x) EN: be in doubt ; be uncertain  FR: douter
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[cha-ngonjai] (v) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder
โดยไม่มีข้อสงสัย[dōi mai mī khøsongsai] (adv) EN: undoubtedly  FR: indubitablement ; incontestablement
แก้ฉงน[kaē cha-ngon] (v, exp) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts  FR: dissiper le doute
กำกวม[kamkūam] (adj) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious  FR: équivoque ; ambigu ; vague
กังขา[kangkhā] (v) EN: be suspicious ; doubt ; wonder  FR: douter
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[khā pheūa nī songsai ja sūn] (n, exp) EN: allowance for doubtful accounts
ขี้ระแวง[khīrawaēng] (adj) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful  FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[khīsongsai] (adj) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical  FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOUBT D AW1 T
DOUBTS D AW1 T S
DOUBTER D AW1 T ER0
DOUBTED D AW1 T IH0 D
DOUBTERS D AW1 T ER0 Z
DOUBTFUL D AW1 T F AH0 L
DOUBTING D AW1 T IH0 NG
DOUBTFIRE D AW1 T F AY1 ER0
DOUBTLESS D AW1 T L AH0 S
DOUBTFIRES D AW1 T F AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubt (v) dˈaut (d au1 t)
doubts (v) dˈauts (d au1 t s)
doubted (v) dˈautɪd (d au1 t i d)
doubtful (j) dˈautful (d au1 t f u l)
doubting (v) dˈautɪŋ (d au1 t i ng)
doubtless (a) dˈautlɪs (d au1 t l i s)
doubtfully (a) dˈautfuliː (d au1 t f u l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
置疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, ] doubt, #36,363 [Add to Longdo]
疑念[yí niàn, ㄧˊ ㄋㄧㄢˋ, ] doubt, #107,401 [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate, #934,840 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuheitsbedenken { n }doubt about novelty [Add to Longdo]
Zweifel { m } | Zweifel { pl } | Zweifel an sich selbst | überhaupt (gar) kein Zweifel | berechtigter Zweifeldoubt | doubts | self-doubt | no doubt whatever | reasonable doubt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か, よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
てっきり[tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp, v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done) [Add to Longdo]
はて;はてな[hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ウェディングブルー[uedeinguburu-] (n) (See マリッジブルー) pre-nuptial doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージブルー[enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
ダウト[dauto] (n) doubt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\ (dout), v. i. [imp. & p. p. {Doubted}; p. pr. &
   vb. n. {Doubting}.] [OE. duten, douten, OF. duter, doter,
   douter, F. douter, fr. L. dubitare; akin to dubius doubtful.
   See {Dubious}.]
   1. To waver in opinion or judgment; to be in uncertainty as
    to belief respecting anything; to hesitate in belief; to
    be undecided as to the truth of the negative or the
    affirmative proposition; to b e undetermined.
    [1913 Webster]
 
       Even in matters divine, concerning some things, we
       may lawfully doubt, and suspend our judgment.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       To try your love and make you doubt of mine.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To suspect; to fear; to be apprehensive. [Obs.]
 
   Syn: To waver; vacillate; fluctuate; hesitate; demur;
     scruple; question.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\, v. t.
   1. To question or hold questionable; to withhold assent to;
    to hesitate to believe, or to be inclined not to believe;
    to withhold confidence from; to distrust; as, I have heard
    the story, but I doubt the truth of it.
    [1913 Webster]
 
       To admire superior sense, and doubt their own!
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I doubt not that however changed, you keep
       So much of what is graceful.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To doubt not but}.
 
       I do not doubt but I have been to blame. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       We doubt not now
       But every rub is smoothed on our way. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: That is, we have no doubt to prevent us from believing,
      etc. (or notwithstanding all that may be said to the
      contrary) -- but having a preventive sense, after verbs
      of "doubting" and "denying" that convey a notion of
      hindrance. --E. A. Abbott.
      [1913 Webster]
 
   2. To suspect; to fear; to be apprehensive of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Edmond [was a] good man and doubted God. --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
       I doubt some foul play.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That I of doubted danger had no fear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill with fear; to affright. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The virtues of the valiant Caratach
       More doubt me than all Britain.    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\, n. [OE. dute, doute, F. doute, fr. douter to
   doubt. See {Doubt}, v. i.]
   1. A fluctuation of mind arising from defect of knowledge or
    evidence; uncertainty of judgment or mind; unsettled state
    of opinion concerning the reality of an event, or the
    truth of an assertion, etc.; hesitation.
    [1913 Webster]
 
       Doubt is the beginning and the end of our efforts to
       know.                 --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Doubt, in order to be operative in requiring an
       acquittal, is not the want of perfect certainty
       (which can never exist in any question of fact) but
       a defect of proof preventing a reasonable assurance
       of quilt.               --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. Uncertainty of condition.
    [1913 Webster]
 
       Thy life shall hang in doubt before thee. --Deut.
                          xxviii. 66.
    [1913 Webster]
 
   3. Suspicion; fear; apprehension; dread. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I stand in doubt of you.       --Gal. iv. 20.
    [1913 Webster]
 
       Nor slack her threatful hand for danger's doubt.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Difficulty expressed or urged for solution; point
    unsettled; objection.
    [1913 Webster]
 
       To every doubt your answer is the same. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   {No doubt}, undoubtedly; without doubt.
 
   {Out of doubt}, beyond doubt. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: Uncertainty; hesitation; suspense; indecision;
     irresolution; distrust; suspicion; scruple; perplexity;
     ambiguity; skepticism.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubt
   n 1: the state of being unsure of something [syn: {doubt},
      {uncertainty}, {incertitude}, {dubiety}, {doubtfulness},
      {dubiousness}] [ant: {certainty}]
   2: uncertainty about the truth or factuality or existence of
     something; "the dubiousness of his claim"; "there is no
     question about the validity of the enterprise" [syn: {doubt},
     {dubiousness}, {doubtfulness}, {question}]
   v 1: consider unlikely or have doubts about; "I doubt that she
      will accept his proposal of marriage"
   2: lack confidence in or have doubts about; "I doubt these
     reports"; "I suspect her true motives"; "she distrusts her
     stepmother"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top