ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conviction

K AH0 N V IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conviction-, *conviction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conviction(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
conviction(n) ความเชื่อมั่น, See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า, Syn. article of faith, strong belief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ, การตัดสินว่ากระทำผิด, ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด, ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith, Ant. unbelief

English-Thai: Nontri Dictionary
conviction(n) ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, การลงโทษ, การตัดสินว่าผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convictionลงโทษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง Idemo dalje (1982)
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms.ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง Ghost in the Shell (1995)
Conquer it! Bear conviction behind your flag!Walking the unpaved path... One Piece: Wan pîsu (1999)
How will get your conviction without all those evidence, Eric?ทำอย่างไรที่จะลงโทษมันด้วยปราศจากหลักฐาน, อีริค Saw II (2005)
He should conclude that the New Bailey will become the symbol of our time and the future that our conviction has rewarded us.ให้เขาสรุปว่าตึกไบลี่แห่งใหม่ จะเป็นสัญลักษณ์ของยุคเรา... ...และในอนาคต สัญลักษณ์นี้จะตอบแทนเรา. V for Vendetta (2005)
Their blind conviction repels me from their church.การตัดสินสินโทษแบบผิดๆของพวกเค้า ขับไล่ชั้นจากโบสถ์ Silent Hill (2006)
It may not be my dream, may not be yours... but he's pursuing it with great conviction and focus.อาจจะไม่ใช่ฝันของผม หรือของคุณ แต่เขามุ่งตรงไปอย่างไม่ลังเล Little Miss Sunshine (2006)
You mean you'd have to follow your convictions or your country's convictions?สถานการณ์คุณ ..หรือสถานการณ์ของประเทศล่ะ Letters from Iwo Jima (2006)
We've got more than enough to get the Hines conviction set aside.เรามีหลักฐานมากเกินพอที่จะ ทำให้คำตัดสินของไฮนส์ตกไป Sí se puede (2008)
Even if you blow enough smoke to get convictions out of Surrillo you're gonna set a new record at appeals.ต่อให้พวกคุณเป่ามนต์ จนซอลิโร่ พวกเขาไม่มีทางรอดถึงวันขึ้นศาล และอุทรณ์ The Dark Knight (2008)
And that that team would be led by the most unlikely of white knights, a man with no political convictions whatsoever, a man who, as far as I know, had never even voted once in his life.และทีมงานนั้นก็ควรปล่อย ทั้งหมด ไม่เหมือนอัศวินม้าขาวเลย ผู้ชายที่ไม่เคยมีการยอมรับผิด ทางการเมืองหรืออะไรก็ตาม Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convictionFlying with conviction.
convictionHis words carry little conviction.
convictionI have a strong conviction that our judgement was right.
convictionIt is hard to live up to your convictions.
convictionIt is our national conviction that politics is a dirty and dishonest pursuit.
convictionNothing could sway his conviction.
convictionShe always stands up for her convictions.
convictionThe inmate was doing time for a burglary conviction.
convictionWhat I looked up to in Shota was not his 'strength'. It was his heroic courage to put his life on the line to carry out his convictions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิฐิ(n) conviction, See also: pride, stubbornness, obstinacy, Syn. ความถือดี, ความเย่อหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี, Example: เขาเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมลดทิฐิของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การโน้มน้าว(n) influence, See also: conviction, persuasion, inducement, Syn. การชักจูง, Example: สิ่งที่ผู้วางโปรแกรมการอบรมพึงระลึกไว้ คือ การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใช้ระบบมีความเต็มใจที่จะยอมใช้ระบบใหม่, Thai Definition: การชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มติ[mati] (n) EN: opinion ; view ; sense  FR: opinion [ f ] ; conviction [ f ] ; point de vue [ m ]
โทษฐาน...[thōt thān …] (n, exp) EN: conviction for …
โทษฐานฉ้อโกง[thōt thān chøkōng] (n, exp) EN: conviction for fraud
โทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา[thōt thān khā khon tāi dōi jēttanā] (n, exp) EN: conviction for homicid
โทษฐานข่มขืนกระทำชำเรา[thōt thān khomkheūn krathamchamrao] (n, exp) EN: conviction for rape
โทษฐานลักทรัพย์[thōt thān lak sap] (n, exp) EN: conviction for larceny
โทษฐานหมิ่นประมาท[thōt thān minpramāt] (n, exp) EN: conviction for slander
โทษฐานปล้นทรัพย์[thōt thān plon sap] (n, exp) EN: conviction for robbery
อุปาทาน[upāthān] (n) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea  FR: préjugé [ m ] ; idée préconçue [ f ] ; conviction [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONVICTION K AH0 N V IH1 K SH AH0 N
CONVICTIONS K AH0 N V IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conviction (n) kˈənvˈɪkʃən (k @1 n v i1 k sh @ n)
convictions (n) kˈənvˈɪkʃənz (k @1 n v i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔罪[huǐ zuì, ㄏㄨㄟˇ ㄗㄨㄟˋ, ] conviction, #53,342 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzeugung { f } | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信[かくしん, kakushin] (n, vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
刑余[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
所信[しょしん, shoshin] (n) belief; conviction; opinion; (P) [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] (n, vs, adj-no) belief; faith; conviction; (P) [Add to Longdo]
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction [Add to Longdo]
心情倫理[しんじょうりんり, shinjourinri] (n) ethics of conviction [Add to Longdo]
積もり(P);積り[つもり, tsumori] (n) (1) (uk) intention; plan; (2) conviction; belief; (P) [Add to Longdo]
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence [Add to Longdo]
前罪[ぜんざい, zenzai] (n) (See 前科) previous conviction [Add to Longdo]
断獄[だんごく, dangoku] (n, vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conviction \Con*vic"tion\ (k[o^]n*v[i^]k"sh[u^]n), n. [L.
   convictio proof: cf. F. conviction conviction (in sense 3 &
   4). See {Convict}, {Convince}.]
   1. The act of convicting; the act of proving, finding, or
    adjudging, guilty of an offense.
    [1913 Webster]
 
       The greater certainty of conviction and the greater
       certainty of punishment.       --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A judgment of condemnation entered by a court having
    jurisdiction; the act or process of finding guilty, or the
    state of being found guilty of any crime by a legal
    tribunal.
    [1913 Webster]
 
       Conviction may accrue two ways.    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of convincing of error, or of compelling the
    admission of a truth; confutation.
    [1913 Webster]
 
       For all his tedious talk is but vain boast,
       Or subtle shifts conviction to evade. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being convinced or convicted; strong
    persuasion or belief; especially, the state of being
    convicted of sin, or by one's conscience.
    [1913 Webster]
 
       To call good evil, and evil good, against the
       conviction of their own consciences. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       And did you presently fall under the power of this
       conviction?              --Bunyan.
 
   Syn: {Conviction}; {persuasion}.
 
   Usage: Conviction respects soley matters of belief or faith;
      persuasion respects matters of belief or practice.
      Conviction respects our most important duties;
      persuasion is frequently applied to matters of
      indifference. --Crabb. -- Conviction is the result of
      the [operation of the] understanding; persuasion, of
      the will. Conviction is a necessity of the mind,
      persuasion an acquiescence of the inclination. --C. J.
      Smith. -- Persuasion often induces men to act in
      opposition to their conviction of duty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conviction
   n 1: an unshakable belief in something without need for proof or
      evidence [syn: {conviction}, {strong belief}, {article of
      faith}]
   2: (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case
     and the punishment that is imposed; "the conviction came as
     no surprise" [syn: {conviction}, {judgment of conviction},
     {condemnation}, {sentence}] [ant: {acquittal}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 conviction /kɔ̃viksjɔ̃/ 
  belief; conviction

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top