Search result for

confidence

(89 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confidence-, *confidence*
English-Thai: Longdo Dictionary
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confidence[N] ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
confidence[N] ความไว้เนื้อเชื่อใจ, Syn. belief, trust, reliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler

English-Thai: Nontri Dictionary
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence game; confidence trickการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence limitsขีดจำกัดความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence regionบริเวณความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence trick; confidence gameการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence, breach ofการทำให้ขาดความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence, vote ofการลงมติไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confidence, vote ofการลงมติไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Building Measuresมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจระหว่างสองฝ่ายหรือหลาย ๆ ฝ่าย อันจะเป็นการส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ทั้งนี้ CBMs เป็นกระบวนการที่สำคัญในกรอบการประชุม ARF [การทูต]
Confidence Coefficientสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Confidence Intervalsช่วงความเชื่อมั่น,ระหว่างช่วงความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Levelsระดับความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Limitsความปรวนแปรที่ยอมรับได้,ขอบเขตความเชื่อมั่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Confidenceความมั่นใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People have confidence in doctors,คนทั่วไปมั่นใจในหมอ Not Cancer (2008)
They have confidence in diagnoses, Confidence in medicine.พวกเขามั่นใจในการวินิจฉัย มั่นใจในยา Not Cancer (2008)
I'm sorry, I couldn't betray her confidence.ฉันขอโทษ ฉันไม่อาจหักหลังต่อความตั้งใจของเธอ Lucky Thirteen (2008)
I have complete confidence in you guys.ฉันมั่นใจเธอเต็มเปี่ยมพ่อหนุ่ม Dying Changes Everything (2008)
I admire your confidence, pilot.ข้าชื่นชมในความเชื่อมั่นของพวกเจ้า เหล่านักบิน Shadow of Malevolence (2008)
Master Skywalker seems to inspire great confidence in his men.อาจารย์สกายวอล์คเกอร์นี่ ปลุกขวัญทหารได้ดีทีเดียวนะ Shadow of Malevolence (2008)
They think too much and can't make big steps forward because of no confidence.พวกเขาคิดมากเกินไป และไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะพวกเขาไม่มีความมั่นใจ Beethoven Virus (2008)
You're not bad, but you need some more confidence.คุณก็ไม่ได้เล่นเลวร้ายอะไร, แต่คุณต้องมั่นใจมากกว่านี้ Beethoven Virus (2008)
Do you really have the confidence?ดูคุณจะมั่นใจเหลือเกินนะ? Beethoven Virus (2008)
I have great confidence in you.ชั้นมีความมั่นใจในตัวคุณมากนะ Death Race (2008)
Never let him off leash unless you have complete confidence.อย่าปล่อยให้หมามาเดินเอง จนกว่าคุณจะมั่นใจสิ Marley & Me (2008)
Class, it's a simple question of having confidence... in your own authority.นักเรียนคะ มันแค่คำถามง่ายๆ ในการมีความเชื่อมั่น ในอำนาจของคุณ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confidenceA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
confidenceA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
confidenceConfidence in management practices was undermined by the crash.
confidenceDon't lose confidence, Mike.
confidenceDon't put much confidence in him.
confidenceEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
confidenceFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
confidenceHave confidence in yourself.
confidenceHave confidence. You can do it.
confidenceHe abused my confidence.
confidenceHe betrayed my confidence in him.
confidenceHe had no confidence to do it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อมั่น[N] confidence, See also: trust, reliance, trustworthiness, Syn. ความมั่นใจ, Example: ต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย
ความเชื่อมั่นในตนเอง[N] self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ความมั่นใจ[N] confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprāi mai waiwāngjai) EN: debate of no-confidence ; censure debate   
การไม่เก็บเป็นความลับ[n. exp.] (kān mai kep pen khwām lap) EN: breach of confidence   
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
ความเชื่อมั่น[n.] (khwām cheūaman) EN: confidence   FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūaman khøng phūbøriphōk) EN: consumer confidence   FR: confiance des consommateurs [f]
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[n. exp.] (khwām cheūaman nai ton-ēng māk koēnpai) EN: overconfidence   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIDENCE    K AA1 N F AH0 D AH0 N S
CONFIDENCES    K AA1 N F AH0 D AH0 N S AH0 Z
CONFIDENCE'S    K AA1 N F AH0 D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confidence    (n) (k o1 n f i d @ n s)
confidences    (n) (k o1 n f i d @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug {m}confidence trick [Add to Longdo]
Hochstapler {m}; Hochstaplerin {f}confidence trickster [Add to Longdo]
Konfidenzintervall {n} [math.]confidence interval [Add to Longdo]
Schwindel {m}confidence game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
コンフィデンス[, konfidensu] (n) confidence [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
確信[かくしん, kakushin] (n,vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment [Add to Longdo]
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment [Add to Longdo]
三顧の礼[さんこのれい, sankonorei] (n) special confidence (in someone) [Add to Longdo]
自信[じしん, jishin] (n,vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, ] confidence; faith (in sb or sth) [Add to Longdo]
自信[zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ, ] confidence; self-confidence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confidence \Con"fi*dence\, n. [L. confidentia firm trust in,
   self-confidence: cf. F. confidence.]
   1. The act of confiding, trusting, or putting faith in;
    trust; reliance; belief; -- formerly followed by of, now
    commonly by in.
    [1913 Webster]
 
       Society is built upon trust, and trust upon
       confidence of one another's integrity. --South.
    [1913 Webster]
 
       A cheerful confidence in the mercy of God.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That in which faith is put or reliance had.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall be thy confidence.   --Prov. iii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of mind characterized by one's reliance on
    himself, or his circumstances; a feeling of
    self-sufficiency; such assurance as leads to a feeling of
    security; self-reliance; -- often with self prefixed.
    [1913 Webster]
 
       Your wisdom is consumed in confidence;
       Do not go forth to-day.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But confidence then bore thee on secure
       Either to meet no danger, or to find
       Matter of glorious trial.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Private conversation; (pl.) secrets shared; as, there were
    confidences between them.
    [1913 Webster]
 
       Sir, I desire some confidence with you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Confidence game}, any swindling operation in which advantage
    is taken of the confidence reposed by the victim in the
    swindler; several swindlers often work together to create
    the illusion of truth; -- also called {con game}.
 
   {Confidence man}, a swindler.
 
   {To take into one's confidence}, to admit to a knowledge of
    one's feelings, purposes, or affairs.
 
   Syn: Trust; assurance; expectation; hope.
     [1913 Webster]
 
        I am confident that very much be done. --Boyle.
     [1913 Webster]
 
   2. Trustful; without fear or suspicion; frank; unreserved.
    [1913 Webster]
 
       Be confident to speak, Northumberland;
       We three are but thyself.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having self-reliance; bold; undaunted.
    [1913 Webster]
 
       As confident as is the falcon's flight
       Against a bird, do I with Mowbray fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Having an excess of assurance; bold to a fault;
    dogmatical; impudent; presumptuous.
    [1913 Webster]
 
       The fool rageth and is confident.   --Prov. xiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. Giving occasion for confidence. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The cause was more confident than the event was
       prosperous.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confidence
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]
   2: a feeling of trust (in someone or something); "I have
     confidence in our team"; "confidence is always borrowed,
     never owned" [ant: {diffidence}, {self-distrust}, {self-
     doubt}]
   3: a state of confident hopefulness that events will be
     favorable; "public confidence in the economy"
   4: a trustful relationship; "he took me into his confidence";
     "he betrayed their trust" [syn: {confidence}, {trust}]
   5: a secret that is confided or entrusted to another; "everyone
     trusted him with their confidences"; "the priest could not
     reveal her confidences"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top