ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confidence

K AA1 N F AH0 D EH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confidence-, *confidence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
confidence interval(n, phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confidence(n) ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้
confidence(n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ, Syn. belief, trust, reliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust, reliance, boldness
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler

English-Thai: Nontri Dictionary
confidence(n) ความเชื่อมั่น, ความไว้ใจ, ความเชื่อถือ
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confidenceความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence game; confidence trickการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
confidence intervalช่วงความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence limitsขีดจำกัดความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence regionบริเวณความเชื่อมั่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
confidence trick; confidence gameการใช้อุบายหลอกลวง (เพื่อเอาทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence, breach ofการทำให้ขาดความไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confidence, vote ofการลงมติไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confidence, vote ofการลงมติไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Building Measuresมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจระหว่างสองฝ่ายหรือหลาย ๆ ฝ่าย อันจะเป็นการส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ทั้งนี้ CBMs เป็นกระบวนการที่สำคัญในกรอบการประชุม ARF [การทูต]
Confidence Coefficientสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence intervalsช่วงความเชื่อมั่น [TU Subject Heading]
Confidence Intervalsช่วงความเชื่อมั่น, ระหว่างช่วงความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Levelsระดับความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Confidence Limitsความปรวนแปรที่ยอมรับได้, ขอบเขตความเชื่อมั่น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Confidenceความมั่นใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย Airplane! (1980)
Your vote of confidence is overwhelming.เสียงของหลานชนะท่วมท้นเลย The Princess Bride (1987)
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด The Princess Bride (1987)
- Every confidence in you.-ฉันเชื่อใจเธอน่า The Nightmare Before Christmas (1993)
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my competitors.ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า... Schindler's List (1993)
I think you place too much confidence in him.ข้าไม่อยากได้ยินอีก เราต้องพูดถึงหลานชายของท่าน ข้าคิดว่าท่านเชื่อถือเขาเกินไป Rapa Nui (1994)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
She wants me to tell her that her husband is going to be okay and that I have every confidence and I don't.เธอต้องการให้ฉันบอกเธอว่า / สามีของเธอจะต้องหายดี... ...และฉันจะต้องมีความเชื่อมั่น... .... City of Angels (1998)
He was used to give confidence to young rookiesเขาเป็นคนที่นำความมั่นใจ มาสู่นักชกหน้าใหม่ GTO (1999)
You have no right taking people's confidence in your service!คุณไม่มีสิทธิที่จะรู้ความลับ ของคนอื่น! Punch-Drunk Love (2002)
I think the good times can be no confidence in hundredsI think the good times can be no confidence in hundreds Sex Is Zero (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confidenceA confidence man can talk his way into a girl's trust with ease.
confidenceA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
confidenceConfidence in management practices was undermined by the crash.
confidenceDon't lose confidence, Mike.
confidenceDon't put much confidence in him.
confidenceEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
confidenceFinance Ministry officials tried to boost confidence in recovery.
confidenceHave confidence in yourself.
confidenceHave confidence. You can do it.
confidenceHe abused my confidence.
confidenceHe betrayed my confidence in him.
confidenceHe had no confidence to do it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเชื่อมั่น(n) confidence, See also: trust, reliance, trustworthiness, Syn. ความมั่นใจ, Example: ต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย
ความเชื่อมั่นในตนเอง(n) self-confidence, See also: confidence, assurance, self-possession, Syn. ความมั่นใจในตนเอง, Example: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
ความมั่นใจ(n) confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[kān aphiprāi mai waiwāngjai] (n, exp) EN: debate of no-confidence ; censure debate
การไม่เก็บเป็นความลับ[kān mai kep pen khwām lap] (n, exp) EN: breach of confidence
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
เครดิต[khrēdit] (n) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith  FR: crédit [ m ]
ความเชื่อมั่น[khwām cheūaman] (n) EN: confidence  FR: confiance [ f ]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[khwām cheūaman khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer confidence  FR: confiance des consommateurs [ f ]
ความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป[khwām cheūaman nai ton-ēng māk koēnpai] (n, exp) EN: overconfidence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFIDENCE K AA1 N F AH0 D EH0 N S
CONFIDENCES K AA1 N F AH0 D EH2 N S IH0 Z
CONFIDENCE'S K AA1 N F AH0 D EH2 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confidence (n) kˈɒnfɪdəns (k o1 n f i d @ n s)
confidences (n) kˈɒnfɪdənsɪz (k o1 n f i d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信心[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, ] confidence; faith (in sb or sth), #2,499 [Add to Longdo]
自信[zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ, ] confidence; self-confidence, #3,191 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrug { m }confidence trick [Add to Longdo]
Hochstapler { m }; Hochstaplerin { f }confidence trickster [Add to Longdo]
Konfidenzintervall { n } [ math. ]confidence interval [Add to Longdo]
Schwindel { m }confidence game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
コンフィデンス[konfidensu] (n) confidence [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
確信[かくしん, kakushin] (n, vs) conviction; belief; confidence; (P) [Add to Longdo]
企業マインド[きぎょうマインド, kigyou maindo] (n) business confidence; business sentiment; corporate sentiment [Add to Longdo]
景況感[けいきょうかん, keikyoukan] (n) business sentiment; business confidence; market sentiment [Add to Longdo]
三顧の礼[さんこのれい, sankonorei] (n) special confidence (in someone) [Add to Longdo]
自信[じしん, jishin] (n, vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confidence \Con"fi*dence\, n. [L. confidentia firm trust in,
   self-confidence: cf. F. confidence.]
   1. The act of confiding, trusting, or putting faith in;
    trust; reliance; belief; -- formerly followed by of, now
    commonly by in.
    [1913 Webster]
 
       Society is built upon trust, and trust upon
       confidence of one another's integrity. --South.
    [1913 Webster]
 
       A cheerful confidence in the mercy of God.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That in which faith is put or reliance had.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall be thy confidence.   --Prov. iii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of mind characterized by one's reliance on
    himself, or his circumstances; a feeling of
    self-sufficiency; such assurance as leads to a feeling of
    security; self-reliance; -- often with self prefixed.
    [1913 Webster]
 
       Your wisdom is consumed in confidence;
       Do not go forth to-day.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But confidence then bore thee on secure
       Either to meet no danger, or to find
       Matter of glorious trial.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Private conversation; (pl.) secrets shared; as, there were
    confidences between them.
    [1913 Webster]
 
       Sir, I desire some confidence with you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Confidence game}, any swindling operation in which advantage
    is taken of the confidence reposed by the victim in the
    swindler; several swindlers often work together to create
    the illusion of truth; -- also called {con game}.
 
   {Confidence man}, a swindler.
 
   {To take into one's confidence}, to admit to a knowledge of
    one's feelings, purposes, or affairs.
 
   Syn: Trust; assurance; expectation; hope.
     [1913 Webster]
 
        I am confident that very much be done. --Boyle.
     [1913 Webster]
 
   2. Trustful; without fear or suspicion; frank; unreserved.
    [1913 Webster]
 
       Be confident to speak, Northumberland;
       We three are but thyself.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having self-reliance; bold; undaunted.
    [1913 Webster]
 
       As confident as is the falcon's flight
       Against a bird, do I with Mowbray fight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Having an excess of assurance; bold to a fault;
    dogmatical; impudent; presumptuous.
    [1913 Webster]
 
       The fool rageth and is confident.   --Prov. xiv.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. Giving occasion for confidence. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The cause was more confident than the event was
       prosperous.              --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confidence
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]
   2: a feeling of trust (in someone or something); "I have
     confidence in our team"; "confidence is always borrowed,
     never owned" [ant: {diffidence}, {self-distrust}, {self-
     doubt}]
   3: a state of confident hopefulness that events will be
     favorable; "public confidence in the economy"
   4: a trustful relationship; "he took me into his confidence";
     "he betrayed their trust" [syn: {confidence}, {trust}]
   5: a secret that is confided or entrusted to another; "everyone
     trusted him with their confidences"; "the priest could not
     reveal her confidences"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top