Search result for

ศรัทธา

(48 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศรัทธา-, *ศรัทธา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา[N] faith, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Ant. เสื่อมศรัทธา
ศรัทธา[V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศรัทธา(สัดทา) น. ความเชื่อ, ความเลื่อมใส, เช่น สิ้นศรัทธา ฉันมีศรัทธาในความดีของเขา บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ ประสาทะ เป็น ศรัทธาประสาทะ.
ศรัทธา(สัดทา) ก. เชื่อ, เลื่อมใส, เช่น เขาศรัทธาในการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think this is a test of our faith.นี่เป็นคงการทดสอบศรัทธาของเรา Dead Space: Downfall (2008)
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
Belief is not a matter of choice, but of conviction.สตาร์วอร์ สงครามโคลน 2 ศรัทธา ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือความเชื่อมั่่นอย่างแรงกล้า Rising Malevolence (2008)
Your recent defeats at their hands have shaken my faith in your ability to lead the droid army.ความพ่ายแพ้ของเจ้า ต่อน้ำมือพวกมัน ได้สั่นคลอนศรัทธาของข้า ถึงความสามารถของเจ้า ที่จะนำกองทัพดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
I put my faith in diplomacy.ข้าศรัทธาในวิธีทางการฑูต Bombad Jedi (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
I was tending to your fever. Never lost faith.เจ้าชื่มชมข้า ไม่เคยสิ้นศรัทธาในตัวข้า Le Morte d'Arthur (2008)
Faithful husband --สามีที่น่าเชื่อถือและศรัทธา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Trust. Invest in our new faith.ขอให้เชื่อมั่นในศรัทธา Babylon A.D. (2008)
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา Babylon A.D. (2008)
Have a little faith.ด้วยความศรัทธาที่เหลือน้อยเต็มที Babylon A.D. (2008)
Belief in his soul!ศรัทธาในดวงวิญญาณของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศรัทธา[n.] (satthā) EN: faith ; trust ; belief   FR: foi [f] ; croyance [f]
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship   FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ศรัทธามาก[v. exp.] (satthā māk) EN: show great faith   FR: témoigner sa foi profonde
ศรัทธาศาสนามาก[v. exp.] (satthā sātsanā māk) EN: show great faith   FR: témoigner sa foi profonde

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere to[PHRV] ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม, Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with, Ant. depart from, deviate from
believe[VI] ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
believe in[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
Catholicism[N] ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
cleave to[PHRV] ศรัทธาต่อ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ, Syn. adhere to
faith[N] ศรัทธา, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Syn. loyalty, trust, Ant. distrust, doubt
recommend to[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ศรัทธาใน, Syn. commend to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful,dread, terrible)
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์,โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้,ไม่เทียม,ด้วยน้ำใสใจจริง,แท้จริง,มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง,หมดหวัง,สิ้นคิด,หมดศรัทธา,หมดอาลัยตายอยาก
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top