ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*识*

   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -识-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[识, shí, ㄕˊ] knowledge; to understand, to recognize, to know
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 340

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, / ] intellectual; knowledge-related; knowledge, #914 [Add to Longdo]
[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware, #1,587 [Add to Longdo]
产权[zhī shi chǎn quán, ㄓ ㄕ˙ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] intellectual property rights, #3,990 [Add to Longdo]
[shí, ㄕˊ, / ] to know; knowledge; Taiwan pr. shi4, #4,719 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] to record; write a footnote, #4,719 [Add to Longdo]
[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus, #5,519 [Add to Longdo]
[shí bié, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to distinguish; to discern, #6,016 [Add to Longdo]
分子[zhī shi fèn zǐ, ㄓ ㄕ˙ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] intellectual; intelligentsia, #6,715 [Add to Longdo]
[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] mark, #6,720 [Add to Longdo]
[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] knowledge and experience; to increase one's knowledge, #7,493 [Add to Longdo]
[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] common sense; general knowledge, #8,254 [Add to Longdo]
[xiāng shí, ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] acquaintance, #8,811 [Add to Longdo]
形态[yì shí xíng tài, ㄧˋ ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄞˋ, / ] ideology, #11,793 [Add to Longdo]
[jié shí, ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] to get to know sb; to meet sb for the first time, #14,252 [Add to Longdo]
有意[yǒu yì shí, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] conscious, #14,859 [Add to Longdo]
潜意[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious mind, #17,026 [Add to Longdo]
[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, / ] to learn to read, #17,263 [Add to Longdo]
[xué shí, ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ, / ] erudition; scholarly knowledge, #20,575 [Add to Longdo]
无意[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconsciously, #21,891 [Add to Longdo]
[shí pò, ㄕˊ ㄆㄛˋ, / ] to penetrate; to see through, #22,505 [Add to Longdo]
[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation, #22,902 [Add to Longdo]
[rèn shi lùn, ㄖㄣˋ ㄕ˙ ㄌㄨㄣˋ, / ] epistemology (in philosophy, the theory of how we know things), #23,087 [Add to Longdo]
似曾相[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted, #25,060 [Add to Longdo]
[biàn shí, ㄅㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] identification; to identify; to recognize, #28,568 [Add to Longdo]
[shú shi, ㄕㄨˊ ㄕ˙, / ] to be well acquainted with; to know know well, #30,889 [Add to Longdo]
[shí huò, ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] to know what's what, #42,692 [Add to Longdo]
一般见[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed, #45,165 [Add to Longdo]
[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, / ] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation, #45,385 [Add to Longdo]
[zhī shi kù, ㄓ ㄕ˙ ㄎㄨˋ, / ] knowledge base, #47,733 [Add to Longdo]
[shí xiàng, ㄕˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] sensitive; tactful, #49,742 [Add to Longdo]
语音[yǔ yīn shí bié, ㄩˇ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] speech recognition, #54,059 [Add to Longdo]
[yì shí liú, ㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] stream of consciousness (in literature), #56,518 [Add to Longdo]
[shí cái, ㄕˊ ㄘㄞˊ, / ] to recognize talent, #75,270 [Add to Longdo]
抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors, #75,897 [Add to Longdo]
不打不相[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord, #78,514 [Add to Longdo]
时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, / ] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason, #78,984 [Add to Longdo]
[shí jiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] knowledge and experience, #79,478 [Add to Longdo]
[cái shí, ㄘㄞˊ ㄕˊ, / ] ability and insight, #85,291 [Add to Longdo]
好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating, #85,656 [Add to Longdo]
目不[mù bù shí dīng, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄥ, / ] lit. the eye cannot recognize the letter T (成语 saw); totally illiterate, #87,111 [Add to Longdo]
时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances., #87,457 [Add to Longdo]
[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, / ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient, #121,911 [Add to Longdo]
[shí dù, ㄕˊ ㄉㄨˋ, / ] knowledge and experience, #135,425 [Add to Longdo]
大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] fail to see the larger issues; ignore the general interest, #138,444 [Add to Longdo]
老马[lǎo mǎ shí tú, ㄌㄠˇ ㄇㄚˇ ㄕˊ ㄊㄨˊ, / ] an old horse knows the way (成语 saw); an experience worker know what to do; an old hand knows the ropes, #147,559 [Add to Longdo]
文断字[shí wén duàn zì, ㄕˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄗˋ, / ] literate; a cultured person, #148,877 [Add to Longdo]
途老马[shí tú lǎo mǎ, ㄕˊ ㄊㄨˊ ㄌㄠˇ ㄇㄚˇ, / ] lit. an old horse knows the way home (成语 saw); fig. in difficulty, trust an experience colleague, #169,562 [Add to Longdo]
不打不成相[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship, #230,059 [Add to Longdo]
博闻强[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, / ] erudite; widely read and knowledgeable, #236,327 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At first, I thought you were a crazy girl.[CN] 没有人会意到这一点 你真是个疯狂女孩 A Farewell to Arms (1932)
You know my son?[CN] 你认我儿子? The Mummy (1932)
It's because you have korean taste. Do you... know my mother?[CN] 你认我妈是不是 Episode #1.2 (2004)
No.[CN] 不认。 No. Gone Girl (2014)
-How do you know him?[CN] 认 Episode #1.4 (2004)
So you know more than I realised you knew.[CN] 那么,你知道远比我意到的要多 The Mummy (1932)
You know Miss Grosvenor?[CN] 你认格罗夫纳小姐? The Mummy (1932)
Is he someone you know?[CN] 怎么会一起喝醉酒呢 你认那小子 Episode #1.4 (2004)
How long must you know a man before you can love him?[CN] 那我需要认他多久? A Farewell to Arms (1932)
"He's a tight-rope walker." "I've just met him."[CN] 他是个走绳索的演员 我刚刚才认 The Circus (1928)
See?[CN] 见 As Good as It Gets (1997)
Eun-Che,you saw her?[CN] 你认恩彩 Episode #1.8 (2004)
- Cor.[CN] 知? Pope Joan (2009)
The very first day of it, I realized that we didn't have anything in common at all.[CN] 我就意到, 我的婚姻是一个错误 因为我们没有任何的共同语言,一点都没有 Ecstasy (1933)
What about you?[CN] 要去哪里 这里你又没认的人 Episode #1.5 (2004)
Yeah.[CN] 认 Speed Racer (2008)
Oh,a sis I know well.[CN] 是我认的一个姐姐 Episode #1.8 (2004)
No.[CN] 不认 Combustion (2013)
I do not know him at all![CN] 我根本就不认他! Seduction (1929)
You do you know me?[CN] 我问你你认我吗 Episode #1.2 (2004)
It's Ok Who are you?[CN] 我认住在这里那个大叔 Episode #1.7 (2004)
Go up first.[CN] 你还有朋友我不认的吗 Episode #1.5 (2004)
He's just a guy I like.[CN] 你怎么会认 Episode #1.4 (2004)
Who's that man? Oh, I don't know. Some lunatic.[CN] 不认,一个大兵来 A Farewell to Arms (1932)
No.[CN] 不认 The Yellow Handkerchief (2008)
Know you?[CN] 不认你了? Muppets Most Wanted (2014)
Yes.[CN] 认 Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)
Chae Yoon is the nicest and most honest man I know.[CN] 有什么样的看法呢 崔允他是我所认的男人当中 Episode #1.4 (2004)
To a woman... haht..hah'....[CN] 你这个叔叔好没知 跟傻瓜一样连这个都不念 Episode #1.2 (2004)
Yes.[CN] 《意 Senden no rûru (2015)
Someone I know?[CN] 我认的? One Hour with You (1932)
Can't you read?[CN] 你不字吗 Episode #1.7 (2004)
Our job is to increase the sum of human knowledge of the past, not to satisfy our own curiosity.[CN] 我们的工作是增加人类对过去的知的了解 而不仅仅是为了满足我们的好奇心 The Mummy (1932)
Can't your mother read?[CN] 你妈不字吗 是连字都看不懂的傻瓜吗 Episode #1.2 (2004)
If I had known you then...[CN] 只可惜我没早点认 The Blue Angel (1930)
Yes.[CN] 你认这人吗? Nocturnal Animals (2016)
You know her? ![CN] 原来你们两个认 Episode #1.8 (2004)
You are fully aware of the gravity of this moment.[CN] 你能意到此刻的严肃 The Blue Angel (1930)
That's the opera I made my debut in at La Scala.[CN] 这即是那个操作手 我以前认你 是吗? A Farewell to Arms (1932)
It seems absurd when we've known each other such a short time, but I'm serious.[CN] 这看起来很荒唐,尤其我们只认了对方 如此短的的时间,但我是认真的 The Mummy (1932)
If you'd known him for a long time, or been in love with him...[CN] 可你又认他才不久 A Farewell to Arms (1932)
All four of us should go out for dinner sometime[CN] 其实我本来也正打算 介绍给你认 Episode #1.7 (2004)
Nobody.[CN] 不认 Mulholland Falls (1996)
Well, after we'd worked among her things, I felt as if I'd known her.[CN] 在我们处理完她的遗物后 我觉得我似乎认 The Mummy (1932)
- You don't even know her. - No.[CN] 甚至还不认她呢 是.不认 One Hour with You (1932)
Just someone I know,[CN] 只是一个我认的人 Episode #1.8 (2004)
No.[CN] 不 不认 Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)
Is your mom stupid to read words?[CN] 都那么大了还不 Episode #1.2 (2004)
That's my trademark![CN] 所以大家都认 The Blue Angel (1930)
I met him when I followed Yoon to shoot his CF.[CN] 上次小允去澳洲拍广告 在那边认 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top