ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

共识

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -共识-, *共识*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共识[gòng shí, ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ, / ] consensus, #5,519 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-We'll have to make a compromise. -You bet.[CN] 我们得达成共识 没错 The Bad and the Beautiful (1952)
I'm sure we'll agree on something.[CN] 我相信我们可以达成共识 The Devil Strikes at Night (1957)
- Got a deal?[CN] -有共识了吗? Dog Day Afternoon (1975)
I think that she feels that we've got some understanding to reach.[CN] 她觉得 我们已达成某方面的共识 Five Easy Pieces (1970)
That's one thing we have in common with the Soviet.[CN] 这是我们对苏联的共识. 那是什么? Jet Pilot (1957)
The compromise, gentlemen, is this.[CN] 共识,各位 The Bad and the Beautiful (1952)
My niece and I had silently agreed not to change our lives at all not even the slightest detail[CN] 我侄女和我默默地达成共识 我们完全保留了原先的生活... ...哪怕是最微不足道的细节 Le Silence de la Mer (1949)
I will adjourn the case to allow council time to come to terms of settlement.[CN] 我将暂时休庭以使双方 有时间达成共识 Libel (1959)
Even by then, he and Churchill had become disillusioned by the interpretations the Russians were putting on what was agreed there.[CN] 即使在那时候,他和丘吉尔已被俄国人对在那里达成 了什么共识而作的解释 所唤醒(而不再抱有幻想) The Bomb: February-September 1945 (1974)
It's an agreement reached by mutual consent.[CN] 不 这是要双方达成共识 To Kill a Mockingbird (1962)
In order to obtain a deeper, more global vision of the serious problems faced by society today.[CN] 并在一些棘手问题上 达成共识 以更好的服务社会 State of Siege (1972)
Say that we've talked things over and come to an understanding.[CN] 告诉他们 我们达成共识 It Happened One Night (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top