ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

识别

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -识别-, *识别*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
识别[shí bié, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] to distinguish; to discern, #6,016 [Add to Longdo]
语音识别[yǔ yīn shí bié, ㄩˇ ㄧㄣ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] speech recognition, #54,059 [Add to Longdo]
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] recognition of spoken word [Add to Longdo]
手写识别[shǒu xiě shí bié, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] handwriting recognition [Add to Longdo]
数据链路连接识别[shù jù liàn lù lián jiē shí bié mǎ, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] Data Link Connection Identifier; DLCI [Add to Longdo]
识别[shí bié mǎ, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄇㄚˇ, / ] identifier [Add to Longdo]
识别[shí bié hào, ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] identifier [Add to Longdo]
通用资源识别[tōng yòng zī yuán shí bié hào, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ ㄏㄠˋ, / ] universal resource identifier; URI [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your eyes have never left it all these months. I can recognize pain.[CN] 这几个月 你的目光从未离开过它 我能识别痛苦 Ben-Hur (1959)
Identify it?[CN] 识别它? The Big Combo (1955)
And these hallucinations you speak of, once you recognize them... as the normal accompaniment of disturbances of this sort... whether congenital or acquired... once you accept your state for what it is, half the terror has gone out of it.[CN] 还有您谈到的那些幻觉, 只要您识别它们... 知道它们是这种紊乱的正常伴随现象... 不管是先天的还是后天的... Lust for Life (1956)
This was then traced to the criminal fingerprint files... which identified George Manly as being Eugene Cordell... a special agent of the Federal Bureau of Investigation.[CN] 接下来跟踪到犯罪指纹记录档案 识别出乔治. 曼利 就是吉恩. The Street with No Name (1948)
Charles Haskell Jr, age 30, brown eyes, dark hair identifying marks, none.[CN] 小查尔斯哈斯凯尔 三十岁 棕色眼睛 深色头发... ...识别标记 无 Detour (1945)
We can't do this, because we don't recognize these people.[CN] 因为我们没有办法来识别这些人 所以什么也做不了 It Happened in Broad Daylight (1958)
- Enough to avoid recognition.[CN] - 避免被识别出是足够了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
You got to know how to recognize it.[CN] 你们要学会识别 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
We must assume it is Russian as it does not show I.F.F.[CN] 因为其没有启动敌我识别系统(I. F. F. Jet Pilot (1957)
That's their recognition signal.[CN] 那是识别码(=recognition signal). Jet Pilot (1957)
I just thought there might be something in here to help identify her.[CN] 我想也许能找到什么帮助识别她的身份 Scandal Sheet (1952)
Our Washington identification division shows requests... from your police department for the records of all these men.[CN] 我们的华盛顿识别机构... 要求我们警署出示这伙人的记录 The Street with No Name (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top